Tijdlijn

Op deze tijdlijn vind je de belangrijkste mijlpalen in de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier, vanaf de start in 2015. In 2027 moet de gebiedsontwikkeling helemaal klaar zijn.

januari 2020

Januari 2020

december 2019

December 2019

maart 2019

Maart 2019

 • Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de NBW-polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert. Bekijk het ontwerp-peilbesluit op de website van waterschap Noorderzijlvest.
 • Gedeputeerde Staten hebben op 8 maart 2019 besloten de door Prolander aangevraagde vergunning voor de ontgronding van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier, onder voorschriften, te verlenen. Download het Besluit Ontgrondingsvergunning.
februari 2019

Februari 2019

 • Op 15 februari zijn twee aanvragen voor EU-POP subsidie ingediend. Voor De Drie Polders is een subsidie aangevraagd in het kader van biodiversiteit, en voor de compartimenteringsstuwen en een waterinlaat is een subsidie aangevraagd in het kader van water en klimaat.
januari 2019

Januari 2019

 • Op 14 januari 2019 zijn het definitieve inpassingsplan en de ontwerp ontgrondingsvergunning voor de uitvoering van werkzaamheden in de deelgebieden Polder De Dijken Bakkerom en De Drie Polders door Gedeputeerde Staten gepubliceerd.
december 2018

December 2018

 • Het gewijzigde inpassingsplan (PIP) is samen met de NRC door Provinciale Staten vastgesteld op 19 december 2018. In het PIP is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor Gedeputeerde Staten.
september 2018

September 2018

juni 2018

Juni 2018

 • Voor de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden van de deelgebieden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en de zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier ingesteld. In het projectbureau zijn vijf ingenieursbureaus verenigd die samen onderzoeken uitvoeren en voorbereidingen treffen voor de uitvoering.
 • Voor het project Polder de Dijken-Bakkerom werd begin 2018 een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.
mei 2018

Mei 2018

 • Begin 2018 lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) ter inzage. Een aantal particulieren en organisaties diende een zienswijze in. Deze zijn verwerkt in deze Nota Reactie en Commentaar (NRC), die op 29 mei is vastgesteld. Hierin staat ook of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de plannen.
oktober 2017

Oktober 2017

 • Waterschap en provincie stellen concept-inrichtingsplannen vast
april 2017

April 2017

 • Uit alle gesprekken, schetssessies en onderzoeken zijn de eerste ontwerpen ontstaan en uitgewerkt per deelgebied. De gebiedscommissie stelde op 18 april voor elk deelgebied een concept-inrichtingsplan vast.
mei 2016

Mei 2016

 • In mei levert het onderzoeksbureau de eerste onderzoeksresultaten op. De oplevering van de (deel)onderzoeken loopt nog door tot en met februari 2017.
maart 2016

Maart 2016

 • In maart 2016 vond de aanbesteding ingenieursdiensten plaats voor onderzoek, MER en PIP.
november 2015

November 2015

 • Voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de benodigde gronden is een Grond Strategie Plan (GSP) opgesteld. Het GSP beschrijft de uitgangspunten voor het duurzaam beschikbaar krijgen van de gronden voor de verschillende gebiedsopgaven in het Zuidelijk Westerkwartier. Op 3 november 2015 stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen het GSP vast.
juni 2015

Juni 2015

 • Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelde op 23 juni de Projectnota gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier vast.
 • De projectwebsite wordt op 23 juni gepresenteerd tijdens een voorlichtingsavond voor inwoners en grondeigenaren, waarop wordt gesproken over de ideeën en plannen voor de gebiedsontwikkeling.
maart 2015

Maart 2015

januari 2015

12 januari 2015

 • Op 12 januari 2015 ging de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier van start.

Toekomst:

 • In 2020 is de nieuwe natuur en waterberging in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom gerealiseerd, en zijn de Lettelberterbergboezem en NBW-polders ingericht.
 • In 2027 is de gebiedsontwikkeling gereed.