Tijdlijn

Op deze tijdlijn vind je de belangrijkste mijlpalen in de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. De werkzaamheden zijn gestart in 2015. In 2027 moet de gebiedsontwikkeling helemaal klaar zijn.

juli 2021

Juli 2021

 • Op 2 juli was de officiële aftrap van de werkzaamheden aan de Lettelberterbergboezem. Het plaatsen van de eerste houten palen voor de nieuwe beschoeiing in de oever van het Lettelberterdiep en gaf het startsein van de werkzaamheden.
mei 2021

Mei 2021

 • Op 7 mei 2021 is de aanbestedingsprocedure voor de Lettelberterbergboezem afgerond. Het werk wordt uitgevoerd door Grondverzet- en Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. te Scharnegoutum. De directievoering en toezicht zal worden verzorgd door ingenieursbureau Antea Group en RoyalHaskoningDHV.
 • Op 17 mei 2021 begon aannemer De Boer en De Groot met de aanpassing van het gemaal De Dijken. Het gemaal krijgt een nieuwe visvriendelijke pomp en uitstroomkoker. Ook wordt het mogelijk gemaakt om vanaf het gemaalgebouw de inlaat en stuw van de nieuwe  waterberging te bedienen. Aan de achterkant van het gemaal wordt de bestaande krooshek-reiniger vervangen door een nieuw exemplaar.
april 2021

April 2021

In April is het Zuidelijk Westerkwartier uitgeroepen tot ambassadeursproject van het Uitvoeringsprogramma Groeningen. Het Zuidelijk Westerkwartier is uitgekozen vanwege de natuurontwikkeling die wordt gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden.

maart 2021

Maart 2021

 

februari 2021

Februari 2021

oktober 2020

Oktober 2020

september 2020

September 2020

augustus 2020

Augustus 2020

juni 2020

Juni 2020

 • Op 8 juni is de eerste damwand geplaatst voor het nieuwe gemaal ‘Lettelbert’ en de inlaat voor water ‘De Drie Polders’ in het Zuidelijk Westerkwartier. Vanaf de Lettelberterdijk, bij de Klaas Doornbosbrug, zagen omwonenden hoe een graafmachine de acht meter lange stalen damwand in de bodem trilde.
maart 2020

Maart 2020

 • Op 20 maart startten werkzaamheden in Polder De Dijken-Bakkerom.
  Voor het maken van de kades is veel grond nodig. Het tekort aan grond wordt deels aangevoerd vanuit Bedum en deels vanuit het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders. De aannemer begon met het transporteren van grond die vrijkomt bij het maken van de rondweg in Bedum.
februari 2020

Februari 2020

januari 2020

Januari 2020

december 2019

December 2019

maart 2019

Maart 2019

 • Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de NBW-polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert. Bekijk het ontwerp-peilbesluit op de website van waterschap Noorderzijlvest.
 • Gedeputeerde Staten hebben op 8 maart 2019 besloten de door Prolander aangevraagde vergunning voor de ontgronding van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier, onder voorschriften, te verlenen. Download het Besluit Ontgrondingsvergunning.
februari 2019

Februari 2019

 • Op 15 februari zijn twee aanvragen voor EU-POP subsidie ingediend. Voor De Drie Polders is een subsidie aangevraagd in het kader van biodiversiteit, en voor de compartimenteringsstuwen en een waterinlaat is een subsidie aangevraagd in het kader van water en klimaat.
januari 2019

Januari 2019

 • Op 14 januari 2019 zijn het definitieve inpassingsplan en de ontwerp ontgrondingsvergunning voor de uitvoering van werkzaamheden in de deelgebieden Polder De Dijken Bakkerom en De Drie Polders door Gedeputeerde Staten gepubliceerd.
december 2018

December 2018

 • Het gewijzigde inpassingsplan (PIP) is samen met de NRC door Provinciale Staten vastgesteld op 19 december 2018. In het PIP is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor Gedeputeerde Staten.
september 2018

September 2018

juni 2018

Juni 2018

 • Voor de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden van de deelgebieden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en de zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier ingesteld. In het projectbureau zijn vijf ingenieursbureaus verenigd die samen onderzoeken uitvoeren en voorbereidingen treffen voor de uitvoering.
 • Voor het project Polder de Dijken-Bakkerom werd begin 2018 een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.
mei 2018

Mei 2018

 • Begin 2018 lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) ter inzage. Een aantal particulieren en organisaties diende een zienswijze in. Deze zijn verwerkt in deze Nota Reactie en Commentaar (NRC), die op 29 mei is vastgesteld. Hierin staat ook of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de plannen.

Toekomst:

 • In 2020 is de nieuwe natuur en waterberging in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom gerealiseerd, en zijn de Lettelberterbergboezem en NBW-polders ingericht.
 • In 2027 is de gebiedsontwikkeling gereed.