Inrichtingswerkzaamheden Zuidelijk Westerkwartier van start!

Na vier jaren van voorbereiding starten in 2020 de fysieke inrichtingswerkzaamheden in het Zuidelijk Westerkwartier. De werkzaamheden beginnen in deelgebied De Drie Polders. Op vrijdag 20 december 2019 kwamen ruim 100 geïnteresseerden, waaronder bestuurders, bewoners, grondeigenaren, betrokken gebiedspartners en ingenieursbureaus, samen in De Postwagen te Tolbert, om de start van de werkzaamheden te vieren.

Voordracht van 'Bespiegelengen' door Willem-Tjebbe Oostenbrink

Foto: Voordracht van ‘Bespiegelengen’ door Willem-Tjebbe Oostenbrink

Gedicht, puzzel en video

Aan het begin van de middag stroomden de eerste bezoekers binnen in De Postwagen. De eerste 47 kregen bij binnenkomst een puzzelstuk, om op de puzzelplaat in de grote zaal te leggen. De bijeenkomst werd geopend met ‘Bespiegelengen’, een gedicht van West-Groningse dichter Willem Tjebbe Oostenbrink. Daarna heette de voorzitter van de Gebiedscommissie, Betty de Boer, iedereen van harte welkom.

Het leggen van de laatste puzzelstukken

Foto: Het leggen van de laatste puzzelstukken

Na een korte toespraak nodigde ze gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer en dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest Paul Tameling uit om samen de laatste stukken van de puzzel te leggen. Het samen leggen van deze puzzel stond symbool voor de samenwerking in het opstellen en uitvoeren van de inrichtingsplannen. Na de video van een vlucht over De Drie Polders vertrok het gezelschap met bussen naar het projectbureau aan de Pasop.

Projectleider Menno van der Meer (waterschap Noorderzijlvest): “De bijeenkomst op 20 december was super! We hebben er een lange tijd naartoe gewerkt, dus dat er zo veel belangstelling was voor de start van de werkzaamheden is heel positief. Ik kijk er met veel genoegen op terug.”

Officiële opening projectbureau

Onthulling gebiedsbordDaar aangekomen werd het projectbureau officieel geopend door Paul Tameling. Hij lichtte toe welke inrichtingswerkzaamheden nodig zijn om water te kunnen bergen in De Drie Polders. Het projectbureau werd geopend en de puzzel werd door twee omwonenden naar binnen gebracht, waar hij een plek aan de wand krijgt. Een van hen, Ton IJpenberg, greep de gelegenheid aan om de Gebiedscommissie, de opdrachtgevers en Prolander te bedanken voor de goede, constructieve en plezierige samenwerking met de streek tijdens de voorbereiding en het opstellen van het inrichtingsplan. Hij sprak daarbij de hoop uit dat ook in de uitvoering deze samenwerking zal blijven bestaan. Daarin kunnen we hem geruststellen: dat is zeker onze intentie!

Onthulling gebiedsbord

Foto: Ton IJpenberg (links) en Paul Tameling (rechts).

Tijdens de werkzaamheden is de directie en toezicht op de uitvoering in het projectbureau gehuisvest. Ook worden de bouwvergaderingen en het wekelijkse spreekuur voor omwonenden daar gehouden.

Onthulling gebiedsbord

Daarna vertrokken de bussen naar de tweede stop, langs de A7, waar Henk Staghouwer het gebiedsbord onthulde. Hij vertelde over de samenwerking en hoe de inrichting in De Drie Polders bij gaat dragen aan het realiseren van de natuur- en waterdoelen in de provincie Groningen. De middag werd afgesloten in De Postwagen.

Projectleider Mirjam Bakker (provincie Groningen): “Er waren veel mensen en er hing een goede sfeer. Als bewoners opstaan om complimenten te maken, kunnen wij trots zijn op de samenwerking die we hier bereikt hebben.”

Wat werd er online gezegd over de feestelijke start van de werkzaamheden?
Bekijk het op Twitter!

Over de gebiedsinrichting in het Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt vanaf 2020 gewerkt aan natuur en water. We werken samen aan de ontwikkeling van het natuurnetwerk, het opheffen van verdroging en verbeteren van het leefgebied van bijzondere soorten, zoals de otter en grote modderkruiper. Binnen deze natuur worden drie waterbergingen ingericht voor de waterveiligheid. Ook zijn een betere waterkwaliteit, waterconservering, voldoen aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water en het opheffen van knelpunten voor natuur en landbouw duidelijke doelen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan betere omstandigheden voor de landbouw, mogelijkheden voor recreatie en landschapsherstel.

Voor meer informatie, neem contact op met ErnstJan Cornelius (projectleider Prolander): e.cornelius@prolander.nl, 0592-365049.