Start uitvoering compartimenteringsstuwen Hoendiep en Lettelberterdiep

Op 8 februari start de bouw van de compartimenteringsstuw in het Hoendiep naast de brug ‘Oostwolmerdraai’. Een aantal weken later, op 1 maart, start de bouw van de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep. Lees hier meer over de werkzaamheden en de planning.

In het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) ligt een grote gezamenlijke natuur- en wateropgave van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest. Het gaat hierbij om waterveiligheid, waterkwaliteit, voldoende water en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De Drie Polders is als gebied onderdeel van het ZWK. De Drie Polders is een oud ontginningslandschap en wordt gekenmerkt door slotenpatronen en petgaten. Als de waterstand in het omliggende gebied (de boezem) te hoog komt te staan dient De Drie Polders als waterberging. Hiervoor worden twee compartimenteringsstuwen gebouwd. Dit gebeurt door aannemer Jansma B.V. Deze stuwen zorgen ervoor dat het water in het omliggende gebied naar de waterberging loopt. De stuw in het Lettelberterdiep voorkomt daarnaast dat het water uit het Leekstermeer naar de bergingspolder loopt. Beide stuwen hebben als functie dat het water van het Leekstermeer op hoogte blijft. Kortom: Een compartimenteringsstuw zorgt ervoor dat het waterschap de waterbergingsgebieden beter en effectiever in kan zetten. Meer lezen over de compartimenteringsstuwen? Bekijk de pagina compartimenteringsstuwen.

Voorlopige planning Hoendiep

Aan het Hoendiep wordt een zwarte els gekapt. Zo’n 25 meter verderop wordt in westelijke richting een nieuwe zwarte els geplant.

 • Opruim- en sloopwerkzaamheden, voorbereiden aanbrengen stalen damwand: 8-22 februari.
 • Stalen damwand plaatsen: 8 februari – 4 maart.
 • Aanbrengen Remmingwerk: 8 – 12 maart.
 • Baggerwerkzaamheden: 8 – 19 maart.
 • Oeverconstructie: 9 – 12 maart.
 • Aanbrengen onderwaterbeton: 26 maart.
 • Plaatsen stuwklep: 6-7 april.
 • Installatiewerk en terreininrichting: 28 april – 11 mei.

Voorlopige planning Lettelberterdiep

 • Opruim- en sloopwerkzaamheden, voorbereiden aanbrengen stalen damwand: 1 – 5 maart.
 • Stalen damwand plaatsen: 5 – 24 maart.
 • Aanbrengen Remmingwerk: 26 maart – 1 april.
 • Baggerwerkzaamheden: 26 maart – 1 april.
 • Oeverconstructie: 29 maart – 1 april.
 • Aanbrengen onderwaterbeton: 9 april.
 • Plaatsen stuwklep: 19 – 20 april.
 • Installatiewerk en terreininrichting: 10 – 25 mei.

Werklocaties

Op de kaart hieronder ziet u waar de twee stuwen gebouwd worden. Ook ziet u hier de opslagplaats en de bypass (alternatieve verbindingsweg).

Kaart: situatie Hoendiep.

Kaart: situatie Lettelberterdiep.

Beperken overlast

We proberen overlast zo veel mogelijk te beperken. De wegen zijn tijdens de werkzaamheden voor alle weggebruikers toegankelijk. Tijdens het plaatsen van de stuwklep worden verkeersregelaars ingezet. Tijdens het plaatsen van de stuw aan het Hoendiep geldt voor weggebruikers met bestemming Hoendiep Zuidzijde 24 t/m 42 dat zij tijdens deze werkzaamheden gebruik moeten maken va de bypass. Bewoners in het gebied worden ook per brief op de hoogte gesteld van deze werkzaamheden.

Contact

Tijdens de uitvoeringsperiode zijn de directie, de Antea Group en Prolander uw aanspreekpunt bij vragen, zorgen en klachten over de werkzaamheden. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met Sytze Visser van Prolander. Bereikbaar via: 06-12919937 of: info@sytzevisser.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden tijdens de uitvoering? Neem dan contact op met Martijn Liefers van Antea Group via: 06-53358249 of: martijn.liefers@anteagroup.nl. Vanuit de aannemer Jansma is Geert Dost aangesteld als omgevingsmanager. Bereikbaar via: 0512 – 33 40 70 of bezoek de website: www.jansma.biz. Ook via deze website en Twitter van het ZWK houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.

Coronavirus

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen organiseren we geen gebieds- of inloopbijeenkomsten. Wij benaderen u zoveel mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief. Tijdens de werkzaamheden en contactmomenten hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Uitvoeringspartijen

Prolander heeft de opdracht voor de werkzaamheden namens het waterschap Noorderzijlvest verstrekt aan Jansma Drachten B.V. Het Ingenieursbureau Antea Group verzorgt de directievoering en het toezicht. Prolander is verantwoordelijk voor het gebieds- en projectmanagement.