Planning en voortgang maart

Benieuwd naar de recente planning en voortgang in het Zuidelijk Westerkwartier? Lees het hier.

De Drie Polders (Natuur en Waterbergingsgebied)

Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • De afgelopen weken heeft de aannemer HAZ INFRA de kades op de op te leveren hoogte gebracht. Eind maart worden deze werkzaamheden afgerond en zijn de kades gereed.
 • Met de aannemer worden afspraken gemaakt over de vervolgwerkzaamheden.

 

     

Foto 1: laatste kadewerk in De Drie Polders
Foto 2: Natuurvriendelijke oevers in De Drie Polders

 

Geautomatiseerde Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken door de aannemer De Boer & De Groot, het gemaal en inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk, verloopt voorspoedig. De technische opname heeft plaatsgevonden en de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Eind 2020 was de inlaat inzetbaar. Met deze inlaat kan de waterberging gevuld worden met water. Het nieuwe gemaal is eind maart/begin april 2021 gereed en vervangt hiermee het oude gemaal.
 • Het totale werk zal eind april-/ begin mei gereed zijn en worden opgeleverd. Het oude gemaal wordt daarna nog ontmanteld.

 

Foto: Gemaal aan de Lettelberterdijk nadert voltooiing

 

Polder de Dijken-Bakkerom (Natuur en Waterbergingsgebied)

Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • Nadat de aannemer van der Meer in het najaar van 2020 het werk grotendeels heeft opgeleverd, wordt in 2021 de aanleg van de wierde in de zuidoosthoek van de Ottervallei verder uitgevoerd.
 • De werkzaamheden voor de waterbeheersing in Bakkerom Noord zijn uitgevoerd.
 • Op 22 maart is de herinrichting van de Dijkweg gestart. Voor de planning van deze werkzaamheden zie het recente nieuwsbericht.
 • Het tweede schetsontwerp voor de brug N388 is opgesteld, deze wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Planning is om de uitvoering direct na de zomer te starten.

     

Foto 1: Asfalt frezen op de Dijkweg 22 maart 2021
Foto 2: Asfalt frezen op de Dijkweg 22 maart

 

Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken door de aannemer De Boer & De Groot, inlaatvoorziening aan de Matsloot verloopt voorspoedig. De technische opname heeft plaatsgevonden en de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Eind 2020 was de inlaat inzetbaar. Met deze inlaat kan de waterberging gevuld worden met water.
 • Het totale werk zal eind april begin mei geheel gereed zijn en worden opgeleverd.
 • Het gemaal aan de Redendijk is begin december 2020 opgeleverd en functioneert.

Foto: nieuw gemaal aan de Redendijk

 

Lettelberterbergboezem (bergboezem, landbouw en natuur)

 • In februari zijn door middel van een voorselectieprocedure vijf aannemers geselecteerd voor het opstellen van een plan van aanpak en een prijsaanbieding. Uiteindelijk krijgt de aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Vooruitlopend op de uitvoering is in januari 2021 gestart met het aanvoeren van 20.000 m3 grond vanuit Oostindie in Leek. Dit is opgeslagen in een tijdelijk depot aan de Mienscheer.
 • In het Lettelberterdiep langs (beide) oevers wordt komende zomer houten beschoeiing aangebracht. Vooruitlopend op de uitvoering zijn de oevers qua begroeiing opgeschoond. Ook wordt het gewas kort gehouden zodat deze plek minder aantrekkelijk wordt voor broedende vogels.
 • De aanbesteding zal begin mei worden afgerond waarna de daadwerkelijke uitvoering zal starten in juni.
 • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding plaats.

Foto: Gronddepot aan de Mienscheer ten oosten van het Lettelberterdiep. De grond wordt gebruikt voor verbeteren en ophogen van kades in de Lettelberterbergboezem.

 

Kadewerk Hoendiep Zuidzijde (kadewerk, damwand en tuimelkade)

 • In augustus 2020 is het werk aanbesteed aan Tebezo. Begin november is de uitvoering gestart.
 • De damwanden en tuimelkade zijn aangebracht. Eind 2020 is de kade op kerende hoogte van minimaal 0-NAP (Normaal Amsterdams Peil) gebracht.
 • Tot eind april 2021 vindt de afwerking en afronding van de werkzaamheden plaats. Vervolgens wordt het werk opgeleverd.

 

     

Foto 1: Aangebrachte damwand Hoendiep ZZ
Foto 2: Aanleg tuimelkade aan de Hoendiep

 

NBW polders

Optimaliseren water aan en afvoer in het kader van Nationaal Bestuursakkoord Water in zes landbouwpolders.

Fase 1

 • In september 2020 is het werk aanbesteed aan Oosterhuis BV en is de uitvoering van de werkzaamheden gestart.
 • Er wordt op agrarische grond van verschillende eigenaren gewerkt. Communicatie naar de grondeigenaren vergt door corona extra aandacht. Vanuit de directie (RHDHV), het waterschap Noorderzijlvest en Prolander wordt hier actief op gestuurd.
 • In de Fanerpolder wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het aanbrengen van duikers en dammen, en het opschonen van sloten.
 • In de Lagemeeden wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van beschoeiing, zie foto.
 • De oplevering van fase 1 is naar verwachting op 1 juli 2021.

 

Foto’s: Plaatsen van beschoeiing in de Lagemeeden.

 

Compartimenteringstuwen

De aanleg 2 stuwen in Hoendiep en Lettelberterdiep.

 • Half oktober 2020 is de aanbesteding afgerond. Aannemer Jansma uit Drachten voert de werkzaamheden uit. De start op locatie vindt plaats in 2021.
 • Op 18 maart heeft de starthandeling plaatsgevonden. Bekijk hier de vlog.
 • De planning is vanwege de vorst aangepast.
 • Naar verwachting vindt in juni 2021 de afwerking, afronding en oplevering van het project plaats.
 • Tijdens de uitvoeringen zal de vaarweg enkele malen gestremd worden. Hieronder vindt u de planning en de te verwachten stremmingen.

Stremmingen vaarweg Hoendiep

Binnenkort start de uitvoering van de aanleg van een compartimenteringsstuw in het Hoendiep. Vanwege de bouw hiervan is het Hoendiep ter hoogte van de Oostwolmerdraai te Oostwold van 3 maart tot 28 april 2021 gestremd voor het vaarverkeer.

Planning (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Stremming aanbrengen stalen damwand: 03-03-2021 t/m 22-03-2021
 • Stremming aanbrengen remmingswerk: 31-3-2021 t/m 07-04-2021
 • Stremming aanbrengen bodembescherming: 07-04-2021 t/m 13-4-2021
 • Stremming inhijsen stuwklep: 26-4-2021 t/m 28-4-2021

Werklocatie
Op onderstaande kaart is de werklocatie en opslag te zien. Daarnaast is ook in het kaartje aangegeven waar wij een bypass (omleiding) hebben aangebracht wanneer wij de stuwklep in het Hoendiep aanbrengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Drost van Jansma Drachten B.V. Bereikbaar via 0512-334070.

 

Foto van de landingshoofden die worden geplaatst.      Foto van de landingshoofden die worden geplaatst.

Foto’s, de landhoofden voor de compartimenteringsstuw in het Hoendiep in aanleg. Tussen beide landhoofden wordt eind april de stuw geplaatst. Deze wordt op de bodem geplaatst waardoor boten over de stuw kunnen varen. Bij wateroverlast kan de stuw worden opgetrokken. Kijk voor meer informatie op de projectpagina over de compartimeringsstuwen.

 

Vooruitblik, in voorbereiding:

Brug in Provincialeweg (N388) bij Boerakker*

 • De planning is dat het bestek (beschrijving van de werkzaamheden) in het voorjaar gereed is. Waarna de aanbesteding zal starten. Uitvoering direct na de zomer.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar 2021.

Faunaduiker Provincialeweg (N978) bij Pasop*

 • De planning is dat het bestek in het voorjaar gereed is. Waarna de aanbesteding zal starten. Uitvoering najaar 2021.
 • De oplevering staat gepland voor het najaar van 2021.

Fase 2 NBW polders (Leekstermeer en Pasop)

 • De voorbereiding van fase 2 is nog niet opgestart. Dit is omdat dat er in deze gebieden meer opgaves liggen naast de NBW-opgave. Deze opgaves beïnvloeden elkaar en zijn nog niet concreet genoeg om uitgewerkt te worden.
 • Dit zal gevolgen hebben voor de uitvoering in 2021. Met de opdrachtgevers, waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen wordt overlegd hoe de herziene planning eruit komt te zien.

NBW polders kunstwerken (gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw)

 • De uitwerking van de Zuiderhoeksterstuw is afgerond. Aannemer De Boer & De Groot plaatst deze stuw na het broedseizoen.
 • De voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe gemaal Fanerpolder moeten nog worden afgerond.
 • De bouw van de Zuiderhoeksterstuw start eind zomer 2021.
 • De bouw van het gemaal start na de zomer.
 • Alle werkzaamheden aan het gemaal en stuw zijn eind 2021 gereed.

Robuuste verbindingszone Pasop

 • De planning is dat het bestek (omschrijving van het uit te voeren werk) in het voorjaar van 2021 gereed is.
 • De uitvoering start in de zomer van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Recreatieve en educatieve uitwerking De Drie Polders

 • De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 uitgewerkt zijn.
 • De uitvoering start in de zomer van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Oplossing en afronding Zuidoosthoek Ottervallei (Mensumaweg 42)

 • De gesprekken met bewoners zijn afgerond.
 • Op 31-12-2020 was de kade op minimaal 0-NAP (Normaal Amsterdams Peil), zodat indien nodig de waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom kon worden ingezet.
 • De afronding vindt plaats na de in het najaar van 2021.

Vismigratie Polder de Dijken-Bakkerom

 • Het waterschap heeft een extra krediet toegezegd voor vismigratie. Het gemaal de Dijken krijg een nieuwe visvriendelijke pomp en naast de inlaat wordt een innovatieve vislift gebouwd. Zo kunnen vissen straks nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd vrij in en uit de Ottervallei zwemmen.
 • Deze werkzaamheden voor de vislift worden uitgevoerd in het voorjaar en voor de visvriendelijke pomp na de zomer.

 

Dwarsdiep

Vooronderzoeken gestart.
We inventariseren welke onderzoeken nodig zijn om tot een ontwerp en uiteindelijk tot een uitgewerkt inrichtingsplan te komen. Denk onder andere aan hoe sloten, watergangen en het Dwarsdiep zelf eruit komen  te zien. Maar we onderzoeken ook hoe gevoelig de bodem is, als we grond aanbrengen voor de kades. En hoe veel grond daarvoor nodig is. Daarnaast hebben we te maken met veranderende omstandigheden.

Zo zijn er nieuwe duikers (kunstmatige waterdoorgangen) gelegd onder de A7 door. En werkt het waterschap aan plannen voor het afbouwen van de rioolwaterzuivering bij Marum. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid (afval)water dat in de beek komt. Zo zijn er nog een tal van voorbeelden waar onderzoek naar gedaan wordt. In januari 2021 zijn de eerste onderzoeken gestart. Alle bewoners en grondeigenaren in en rondom het Dwarsdiep hebben hierover een brief ontvangen.

Het eerste onderzoek betreft het hydrologische (waterhuishoudkundig) onderzoek. Ingenieursbureau Sweco voert het onderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats binnen het Dwarsdiepgebied, maar ook in zones daarbuiten., Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de waterhuishouding. Deze inzichten gebruiken we in een ontwerp en uiteindelijk in een uitgewerkt inrichtingsplan. Denk onder andere aan welk waterpeil nodig is voor het realiseren van de natuur- en waterdoelen, maar ook hoe sloten, watergangen en het Dwarsdiep (de beek) eruit komt te zien. Maar ook waar kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, nodig zijn om het waterpeil binnen en buiten het gebied te regelen. De eerste onderzoeksgegevens zijn in de zomer van 2021 bekend. Het gehele hydrologische onderzoek is kort na de zomer het afgerond.

Wilt u meer weten over de onderzoeken in het Dwarsdiep kijk dan op de gebiedspagina.

 

Foto: Vogelkijkhut Dwarsdiep te Lucaswolde.