Aanbestedingsprocedure grond-, weg- en waterbouw Polder de Dijken-Bakkerom afgerond

In natuur- en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom is op 21 november 2019 een openbare Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Op 25 februari is de aanbesteding van het GWW-gedeelte in Polder de Dijken-Bakkerom afgerond.

Kraan met twee personen

Onderdelen van het GWW-bestek

In het GWW-bestek staan de maatregelen voor de natuur en de aanleg van kades om waterberging mogelijk te maken. Daarnaast zijn ook de maatregel ‘Dijkweg en Redendijk als kade’ en de brug in de Dijkweg die de waterverbinding tussen de Bever- en Ottervallei realiseert opgenomen in dit bestek.

Brug provinciale weg

De brug in de provinciale weg, waarmee de waterverbinding tussen Bakkerom-Zuid en de Bevervallei tot stand komt, maakt geen onderdeel uit van het GWW-bestek. We nemen deze opdracht op in een apart bestek. De aanbesteding hiervoor vindt later in 2020 plaats.

Logo van der Meer BV

Logo SWECO

Afbeeldingen: logo’s van van der Meer bv en Sweco.

Gunning

Op 25 februari is de aanbesteding van het GWW-gedeelte in Polder de Dijken-Bakkerom afgerond. Het werk is namens de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest door Prolander gegund aan Grondverzet- en Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. te Scharnegoutum. De directievoering en toezicht zal worden verzorgd door ingenieursbureau Sweco. Prolander verzorgt het gebieds- en projectmanagement.

Planning werkzaamheden

Binnenkort wordt de eerste werkbespreking gehouden. Daarna zal de aannemer zijn werkzaamheden inplannen. Als de planning is uitgewerkt organiseren we een gebiedsavond.

Logo Europees Landbouwfonds