Projectinformatie

We willen van het Zuidelijk Westerkwartier blijven genieten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom investeren we in de natuur en de (be)leefbaarheid van dit gebied door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Tegelijkertijd spelen we in op veranderende omstandigheden. Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt in Nederland de kans op wateroverlast toe. Dit heeft ook invloed op de provincie Groningen.

Natuur en water

Om de waterveiligheid in de provincie Groningen te garanderen heeft Waterschap Noorderzijlvest maatregelen vastgesteld. In het kader van deze maatregelen werkt Prolander in het Zuidelijk Westerkwartier in opdracht van het de Provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest vanuit verschillende doelen aan de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, waarin op verschillende locaties ook water kan worden vastgehouden en opgeslagen.

Naast de inrichting ter bevordering van de waterveiligheid zijn ook de verbetering van de waterkwaliteit, waterconservering, voldoen aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water en het opheffen van knelpunten voor natuur en landbouw duidelijke opgaven. Tegelijkertijd werken we ook aan betere omstandigheden voor de landbouw, mogelijkheden voor recreatie en landschapsherstel. Zo creëren we voor mens, plant én dier een prettig gebied om in te verblijven én verbeteren we de veiligheidssituatie voor dit deel van onze provincie.

Bekijk de animatie en ontdek waarom natuur en waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier goed samengaan.

Samengevat dient de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier vijf doelen:

  • Realisatie natuurdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland
  • Inrichting van de waterhuishouding, -kwantiteit en -kwaliteit
  • Behoud en herstel van landschappelijk kernkwaliteiten
  • Landbouwstructuurverbetering
  • Versterking van de (be)leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het gebied voor bewoners en recreanten, in samenhang met de omliggende natuurgebieden

Wat gaat er gebeuren in het project?

  • We sluiten aan op het Natuurnetwerk Nederland
  • De waterhuishouding wordt aangepakt ter bevordering van de veiligheid (op basis van de vastgestelde maatregelen uit het project ‘Droge Voeten 2050’), de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en de waterconservering (deltaprogramma Zoet Water). We heffen daarnaast knelpunten voor de natuur en landbouw op en voldoen aan het Nationaal Bestuursakkoord Water
  • Landschappelijke kernkwaliteiten, zoals bijvoorbeeld houtsingels en cultuurhistorische elementen, worden behouden en waar nodig hersteld
  • De landbouwstructuur wordt verbeterd door te zorgen voor een betere kavelstructuur, een betere ontsluiting en een gunstige situering van bedrijven ten opzichte van kavels. Waar aan de orde worden waterhuishoudkundige knelpunten opgelost.
  • Meer mogelijkheden voor toerisme, recreatie en leefbaarheid worden gerealiseerd

Maatregelen per deelgebied

Om te laten zien welke werkzaamheden er concreet worden uitgevoerd hebben we een kaart ontwikkeld. Op de kaart vind je voor elk van de 10 deelgebieden waarin we in het Zuidelijk Westerkwartier aan de slag zijn informatie over de gebiedsontwikkeling.

Bekijk de kaart!