Afronding aanbestedingsprocedure NBW-polders

Op 14 september 2020 is de aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden in de NBW-polders afgerond.

Uitvoeringspartijen

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest heeft Prolander het werk aanbesteed bij Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. Het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verzorgt de directievoering en toezicht. Prolander verzorgt het gebieds- en projectmanagement.

Logo van aannemer OosterhuisLogo van Royal HaskoningDHV

Planning werkzaamheden

Op 18 september 2020 is de eerste werkbespreking gehouden. Tijdens deze werkbespreking zijn afspraken gemaakt tussen de directie, RHDHV en de aannemer Oosterhuis. Er zijn afspraken gemaakt over de werkplannen, het opstarten van de werkzaamheden, de frequentie van de bouwvergaderingen, de communicatie en aanspreekpunten.

Aannemer Oosterhuis start op 15 oktober 2020 met de werkzaamheden. Voor nu is het nog niet bekend waar in het gebied precies gestart wordt. Dit is afhankelijk van het tijdstip van levering van duikers en andere materialen. Voor die tijd worden de belanghebbenden en grondeigenaren via een brief uitgenodigd voor een tweetal inloopbijeenkomsten – uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen – om de bestektekeningen te bekijken en om vragen te stellen.

Werk in uitvoering door aannemer Oosterhuis

Foto: werk in uitvoering door aannemer Oosterhuis

Gebied en werkzaamheden

De werkzaamheden zijn voor aannemer Oosterhuis geen lastige klus, omdat het bekende werkzaamheden zijn. De moeilijkheidsgraad wordt vooral bepaald door de grootte van het gebied en de beperkte ontsluitingsmogelijkheden via de openbare weg naar het werkterrein.

De aannemer wil de werkzaamheden per polder zo veel mogelijk afronden voordat gestart wordt met een ander deelgebied. Daarnaast werkt hij met drie ploegen. Het eerste team zorgt voor opschonen, vergraven en baggeren van de watergangen en het uitvoeren van het cultuurtechnisch herstelwerk. Het tweede team realiseert onder andere de dammen, duikers en stuwen. Het derde team legt de beschoeiingen aan. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden per deelgebied in één aaneengesloten periode uitgevoerd worden, maar dat er soms wel in meerdere deelgebieden tegelijkertijd gewerkt wordt.

Werk in uitvoering door aannemer Oosterhuis

Foto: werk in uitvoering door aannemer Oosterhuis

Opgave

Eén van de deelprojecten in het kader van de Gebiedsontwikkeling in het ZWK is het project de NBW-polders. De waterhuishouding in een zestal landbouwpolders wordt aangepast. De werkzaamheden zorgen ervoor dat er voldaan wordt aan de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De werkzaamheden vinden tegelijkertijd plaats met andere werkzaamheden binnen het ZWK. Daarom is besloten om de werkzaamheden te combineren en uit te voeren binnen de gebiedsontwikkeling van het ZWK.

Lees meer op https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/nbw-maatregelen-en-onderzoek/