Planning en voortgang mei 2022

In dit bericht leest u de meest recente planning en voortgang van alle deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

Eind mei 2022 is het werk met een paar restpunten opgeleverd. De laatste 2 werkpakketten zijn uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. te Nijeveen. Dat gebeurde tegelijk met de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ). In deze pakketten is invulling gegeven aan het planten van bomen en struiken, het aanbrengen van faunagaas, beheerpaden, en aan een wandelroute.

 

Planning

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. Het gaat om een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. De planning is dat er na de zomer duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied.

 

Oproep

Wij willen eenieder dringend verzoeken om de gebieden De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom pas in te gaan als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route.  

 

 

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden in het deelgebied zijn op een paar restpunten na afgerond. Op 30 oktober 2021 is het werk formeel opgeleverd en overgedragen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een ‘groenplan’. In dit plan wordt de beplanting rondom de Dijkweg en de Bakkerom N388 en een wandelroute uitgewerkt. Op 30 maart is de voortgang van de uitvoering besproken tijdens een bewonersbijeenkomst in “de Kiep”. Na deze bijeenkomst zijn met de direct aanwonenden zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd, om te luisteren naar wensen en te bespreken hoe de aansluiting om de N388 kan worden geoptimaliseerd. Hierbij hebben we ook gekeken naar de aanwezige beplanting op en nabij het erf, in verband met het veilig op en afdraaien van de N388.

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. De planning is dat er na de zomer duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De stuw in de bevervallei is gebouwd, maar moet nog elektrisch worden aangesloten zodat deze automatisch te bedienen is. Ook de brug is inmiddels gebouwd, het eerste water stroomde op 18 mei onder de brug door:

 

 

Stremming

Tussen 9 mei t/m 10 juni is de N388 gestremd. In deze periode wordt de aansluiting naar de nieuwe brug aangelegd (geasfalteerd) en wordt de bypass verwijderd. De N388 wordt in deze periode ook aangepast naar een 60 Km-weg en het naastgelegen fietspad wordt deels vernieuwd en geasfalteerd. Omwonenden zijn eind april per brief geïnformeerd over de afsluiting. In dit artikel op de website lees je hier meer over.

 

Volledige afsluiting N388

De uitvoering ligt op schema, op maandag 30 mei, dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni was de N388 van 7.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s avonds geheel afgesloten voor verkeer. In deze periode is er nieuw asfalt op de N388 en naastgelegen fietspad aangebracht.

 

 

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ)

Binnen de REVZ is ongeveer 14.000 m3 grond ontgraven. Dit is binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. Aannemer Oosterhuis heeft deze werkzaamheden  eind mei 2022 met een paar restpunten afgerond. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders.

 

Faunaduiker Pasop

De aanwezige duiker in de Provinciale weg voldoet qua grote niet meer en moest in het kader van de NBW maatregelen worden aangepast. Om de REVZ te verbinden met de gronden ten westen van de Pasop wordt in de Provincialeweg N978 een faunaduiker geplaatst, die voldoet aan de benodigde waterdoorvoer en waarbij fauna ook veilig kan passeren.

Het ontwerp hiervoor ligt klaar, met omwonenden en grondeigenaren worden afspraken gemaakt. Voorlopige planning is dat de faunaduiker eind 2022 zal worden aangebracht. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd.

 

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

De werkzaamheden “buiten” zijn afgerond, een paar kleine restpunten worden nog uitgevoerd. De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1 en nog wel nodig zijn worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat voorlopig gepland voor najaar 2022.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De automatische Zuiderhoeksterstuw is 2021 opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, zoals het verbeteren van de kade en het herstel aan de weg is nu ook uitgewerkt. De bouw van het gemaal wordt uitgevoerd door aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering start in het 2e kwartaal van 2022. De oplevering volgt in het 2e kwartaal van 2023. Voor meer en eerdere informatie over het gemaal Fanerpolder zie dit eerdere nieuwsbericht.

 

Foto: Impressie nieuwe gemaal Fanerpolder

 

2 Compartimenteringsstuwen

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst. Bekijk hier de foto’s en een video van de plaatsing in het Hoendiep. De afwerking en oplevering van beide stuwen stond gepland voor eind januari 2022. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond.

 

Peilbuizen

Op de website kunt u peilbuizen in en om de natuur en waterbergingsgebieden binnen gebiedsontwikkeling volgen via onze peilbuizenviewer. In deze peilbuizen meten we de grondwaterstanden. In december 2021 en april 2022 zijn de peilbuizen “uitgelezen”. Deze data zal vanaf week 25 op de website te bekijken zijn. De Peilbuizenviewer vindt u hier.

In september 2022 en december 2022 worden de peilbuizen weer “uitgelezen”, zodra de data beschikbaar is laten we dat via de nieuwsbrief weten. Uit het hydrologisch onderzoek in het Dwarsdiepgebied zal blijken waar nog aanvullende peilbuizen nodig zijn rondom het Dwarsdiep. Deze worden dan eind 2022 begin 2023 geplaatst.

Peilbuis in de grond

 

 

Dwarsdiep

Foto’s van natuurgebied de Oude Riet (het Dwarsdiep) uit mei 2022 met nat schraalland en vochtig hooiland.

Voortgang schetsontwerp

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp voor het Dwarsdiep. Om een goed beeld te krijgen van de inrichtingsmaatregelen vinden er diverse onderzoeken plaats. De verschillende aspecten die samen moeten komen binnen het schetsontwerp werken we nu uit. Denk aan hydrologie, bodem, ecologie (land en water), landschap, kaden (waterveiligheid), beheer en recreatie Alle aspecten worden in beeld gebracht om eind 2022 samen te komen tot een schetsontwerp. Daarna volgt de nadere uitwerking tot een voorlopig en definitief ontwerp.

 

Voortgang onderzoeken

Voor het schetsontwerp worden diverse onderzoeken gedaan. De afgelopen maanden zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Aanwezige flora en fauna. Dit is nodig voor het eventueel aanvragen van een ontheffing van de natuurbeschermingswet. Op dit moment wordt nader onderzoek uitgevoerd naar specifieke soorten zoals de poel- en heikikker, grote modderkruiper en waterspitsmuis. Daarbij maakt het ingenieursbureau gebruik van DNA-analyse uit het oppervlaktewater. Zie de foto’s hieronder.
  • De hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem. Dit doen we bij enkele voormalige agrarische gronden die ingericht worden als natuur. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de maatregelen die we moeten nemen om de gewenste natuur te realiseren. De verwachting is dat na de zomer de resultaten bekend zijn. Zie de foto’s hieronder.
  • Historisch bodemonderzoek. Op basis van archief onderzoek en historisch gebruik is de milieu-hygiënische situatie in kaart gebracht. Hiermee wordt inzichtelijk of maatregelen noodzakelijk zijn om de gewenste natuur te realiseren. Bijvoorbeeld door de rijkere bovenlaag af te graven. De af te graven grond kan dan weer gebruikt worden in het project voor bijvoorbeeld kaden.
  • Wegenbouwkundig onderzoek. Dit doen we aan de wegen binnen en aan de randen van de waterberging. Dit onderzoek geeft voor het ontwerp inzicht in de opbouw en samenstelling van de weg maar ook de levensduur en kwaliteit. Zie foto’s hieronder.

 

 

In juni worden voorbereidingen getroffen voor onderzoek naar de opbouw en draagkracht van de bodem. Het gaat vooral om de locaties waar mogelijk kaden noodzakelijk zijn voor inzet van de waterberging. In het ontwerp streven we er naar om zoveel mogelijk bestaande wegen of hoge gronden te gebruiken als kaden. Hierdoor gaat de waterberging op in het huidige landschap. Desondanks zijn vooral op de lagere delen kaden in het land noodzakelijk. Als onderdeel van het ontwerp wordt ook de landschappelijke inpassing meegenomen.

 

Rondwandeling in het gebied

Meer weten over de huidige stand van zaken van de plannen voor het Dwarsdiep? Op zaterdag 11 juni praten wij u graag bij tijdens een rondwandeling in het gebied. Via deze link kunt u zich aanmelden.

 

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.