Archief voor Algemeen

Column Bert Nederveen: ‘Van randstad naar het hoge noorden’

Sinds 2 januari 2019 mag ik als wethouder van de nieuwe gemeente Westerkwartier verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles Plattelandsbeleid, Landbouw, Landschap en Natuur. Daarbij horen natuurlijk ook de ‘landschapselementen’ in het Zuidelijk Westerkwartier. Mijn naam is Bert Nederveen en ik ben in 1960 geboren in een prachtig landschap in het Zuid-Hollandse Hardinxveld-Giessendam, in de mooie Alblasserwaard. We woonden daar in een prachtige landelijke omgeving, naast een boerderij waar ik vele uren tussen de koeien en in de weilanden heb doorgebracht. Kenmerken voor die streek waren de knotwilgen, die ooit in vele lange rijen langs de sloten stonden. Inmiddels is de
> Lees verder

Waterschap verleent uitvoeringskrediet voor maatregelen Zuidelijk Westerkwartier

Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag 13 maart besloten om een uitvoeringskrediet van 17,6 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van waterbergingen en andere maatregelen voor de waterkwaliteit en kwantiteit.  De maatregelen De maatregelen zullen plaatsvinden in het zuidelijk Westerkwartier binnen de aan te leggen natuurgebieden De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom. En ook in de Lettelberterbergboezem en zes (landbouw)polders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Overige financiering Naast de financiering vanuit het waterschap is er ook financiering vanuit de provincie Groningen en vanuit Europese subsidies als POP, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa
> Lees verder

Interview: Een terugblik op 4 jaar Zuidelijk Westerkwartier

Vanaf 2015 werkt Carla Alma, bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest, als lid van de Gebiedscommissie mee aan de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart stelt zij zich niet opnieuw verkiesbaar. Daardoor keert ze ook niet meer terug bij de Gebiedscommissie. We interviewden haar over de rol van het waterschap in de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier en keken samen met haar terug op haar bestuursperiode. Welke doelen heeft het waterschap voor het Zuidelijk Westerkwartier? “Met het herinrichtingsplan voor het Zuidelijk Westerkwartier worden eigenlijk alle kerntaken van het waterschap bediend: er wordt gewerkt aan waterveiligheid, waterkwantiteit en
> Lees verder

Terinzagelegging en inloopbijeenkomst ontwerp-peilbesluit NBW-polders

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de NBW-polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert. Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polders.   Het waterschap Noorderzijlvest heeft binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier de opdracht neergelegd om de knelpunten in de waterbeheersing in zes polders op te lossen, om te kunnen voldoen aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De knelpunten waar het om gaat hebben betrekking op peilbeheer, doorstroming en afvoer en de stabiliteit van taluds en watergangen. Bekijk het ontwerp-peilbesluit op de website van
> Lees verder

Besluit Ontgrondingsvergunning ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben op 8 maart 2019 besloten de door Prolander aangevraagde vergunning voor de ontgronding van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier, onder voorschriften, te verlenen. Het te ontgronden gebied is circa 30 hectare groot, en wordt gebruikt voor de inrichting van twee waterbergingsgebieden (Polder de Dijken-Bakkerom en De Drie Polders). Het gebied wordt tot op een gemiddelde diepte van ongeveer 1,5 meter beneden maaiveld ontgraven. Download het Besluit Ontgrondingsvergunning. Terinzagelegging De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage: in de 4 gemeentehuizen van de gemeente Westerkwartier
> Lees verder

Terug en vooruitblik december 2018

In 2015 zijn we gestart met het uitwerken van de plannen voor de “Toekomst” voor het Zuidelijk Westerkwartier, waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt.Ook het afgelopen jaar is er veel gebeurd in en om de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Hieronder blikken we terug op 2018 en kijken we vooruit naar de toekomst.
> Lees verder

Aan de slag met je eigen erf of tuin

Woon jij in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast? En wil je aan de slag met jouw erf of tuin? Kom dan naar één van de bijeenkomsten over het project ‘Erven en Tuinen Westerkwartier’. Ontdek hoe jij  met jouw erf of tuin kunt bijdragen aan een aantrekkelijk landschap en het ontwikkelen van nieuwe natuur met een streekeigen karakter.
> Lees verder