Vastgesteld ‘Derde wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’

Op 4 juni 2024 is het ‘Derde wijzigingsplan provinciaal inpassingsplan (PIP) Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen aangebracht in het ontwerp-wijzigingsplan dat eerder ter inzage lag. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf woensdag 19 juni 2024 gedurende zes weken ter inzage.

Het derde wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan is van toepassing op enkele percelen in De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en Dwarsdiep. Voor specifiek het Dwarsdiep is de begrenzing van de bestemming “waterstaat-waterberging” gewijzigd. Deze wijziging gaat niet alleen over de begrenzing van het gebied waar water komt te staan, maar ook over:

  • de aanleg van dijken en kaden;
  • het dempen en de aanleg van waterlopen;
  • het bouwen van gemalen, inlaten en overige kunstwerken voor het inlaten, bergen en afvoeren van water.

Begrenzing waterbergingsgebied Dwarsdiep blijft gelijk

We hebben gemerkt dat in de omgeving de vraag leeft of de ruimte voor waterberging in het Dwarsdiep nu groter wordt dan eerder is bedacht. Dat is niet het geval. De waterberging blijft in omvang even groot als in eerdere plannen.

Voor het bepalen van de omvang van het waterbergingsgebied is gekeken naar het natuurlijk reliëf en de benodigde kades in het landschap. Bij inzet van de waterberging zal het waterpeil stijgen naar 25 cm boven NAP. Dit is de basis voor de begrenzing. Deze uitgangspunten zijn niet veranderd en de omvang van de berging is hierdoor ook niet groter geworden.

De begrenzing is nu vastgesteld op de perceelsgrens. Zo kunnen we zorgen dat er ook maatregelen worden getroffen voor de afwatering van aangrenzende percelen. Nadat de natuur en waterberging is gerealiseerd, wordt de daadwerkelijke kadegrens planologisch doorgevoerd.

Bekijk het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan en meer informatie over het vervolg kunt u bekijken via overheid.nl of via de website van provincie Groningen.

Met ingang van 19 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 kan tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp of kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om zienswijzen naar voren te brengen.

Provinciaal inpassingsplan (PIP)

De percelen die zijn opgenomen in het derde wijzigingsplan liggen binnen het oorspronkelijke Provinciaal inpassingsplan (PIP) Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. De wijzigingen zijn doorgevoerd vanwege de aankoop van gronden, ruilingen tussen verschillende partijen in het gebied en het vastleggen van de situatie na oplevering van enkele deelprojecten.