Planning en voortgang november 2023

In dit bericht leest u over de laatste ontwikkelingen en de planning voor de komende tijd, voor de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

Eerder ontving u ongeveer 10 keer per jaar een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in het Zuidelijk Westerkwartier. Afgelopen jaar is dit veranderd: de laatste nieuwsbrief dateert van juli 2023 en dit heeft een reden. In de nieuwsbrieven werd per project aangegeven wat de voortgang en planning was rondom de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied. Deze werkzaamheden zijn nu (bijna) afgerond. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidende fase voor de herinrichting van het Dwarsdiep. In deze fase van voorbereiding gebeurt eerst nog veel achter de schermen en is er maandelijks niet altijd nieuws. Daarom bouwen we af met het aantal nieuwsbrieven. Zodra er nieuws is delen we dit natuurlijk, vandaar deze nieuwsbrief. In de toekomst gaan we naast nieuwsbrieven, gebiedsavonden en keukentafelgesprekken, ook naar andere vormen van communicatie kijken. Heeft u tips of adviezen? We horen het graag.

De Drie Polders 

In De Drie Polders wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het plaatsen van bankjes en een uitkijkpunt. In dit eerdere artikel leest u de laatste plannen. De planning is wel aangepast. De afgelopen maand zijn in overleg met SBB de wandelpaden bij de plas verbeterd, door het aanbrengen van zand en herprofilering. Het uitkijkpunt wordt in het eerste kwartaal van 2024 geplaatst. In het voorjaar worden de laatste maatregelen uitgevoerd en wordt ook dit gebied opengesteld op de aangelegde paden.

Polder de Dijken-Bakkerom 

Ook in Polder de Dijken-Bakkerom wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het plaatsen van bankjes en een uitkijkpunt. De komende weken wordt de bebording aangebracht en zal de uitkijktoren aan de Tuigenweg worden geplaatst.

Faunaduiker (brug) Pasop 

Voor de provinciale weg N978 staat gepland om een nieuwe verbinding aan te brengen. De Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ) wordt verbonden met de gronden aan de westkant van de Pasop. Ook moeten er in dit gebied NBW-werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zijn maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren. Bij de uitwerking van deze water- en faunaverbinding is geconstateerd dat de plaatsing van de faunaduiker zoals gepland, geen goede optie is. Een brug is een betere optie en deze wordt momenteel uitgewerkt. Met de omwonenden worden de komende tijd gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt, voordat we in de loop van 2024 kunnen starten met de uitvoering.

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2 

In de NBW-fase 2 werken wij aan de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en de natuuropgave Leekstermeer. Daarom hebben we voor locatie Nienoord besloten om de NBW-werkzaamheden voorlopig nog niet uit te voeren en deze te koppelen aan de natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn inmiddels uitgevoerd. Aan het Hoendiep worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd, waarbij onder andere een nieuwe grote duiker wordt aangebracht. Deze werkzaamheden zijn eind 2023 gereed. Aan de Pasop is een oude stuw vervangen en in 2024 worden hier nog een aantal dammen verbeterd.

Dwarsdiep 

Dwarsdiep

Op 7 februari 2023 is het schetsontwerp voor het Dwarsdiep gepresenteerd, tijdens een inloopbijeenkomst in de Postwagen. In 2023 is hard gewerkt aan de uitvragen voor ingenieursbureaus om dit schetsontwerp verder uit te kunnen werken tot een breed gedragen ontwerp. Bent u benieuwd naar het schetsontwerp? Bekijk het ontwerp in de Storymap.

De voorbereiding voor het contracteren van ingenieursdiensten heeft meer doorlooptijd gevraagd en de planning is hierop aangepast.

Tijdlijn schetsontwerp

De planning na het definitieve ontwerp ziet er als volgt uit.

Nieuwe tijdlijn

Keukentafelgesprekken 

In juli 2023 zijn wij gestart met de eerste serie keukentafelgesprekken.

Middels een brief zijn eigenaren hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een gesprek. Er hebben zich inmiddels zo’n 25 mensen aangemeld voor de gesprekken. Heeft u zich nog niet aangemeld, en is uw perceel op onderstaande kaart geel omrand? Neem dan contact op met Prolander. Lees meer over de gesprekken in het bericht Keukentafelgesprekken Dwarsdiep – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. 

Percelen gebiedsontwikkeling

Gesprek aanvragen 

Heeft u vragen, maar valt uw perceel niet binnen de aangegeven gebieden op de kaart? Dan kunt u ook zelf een keukentafelgesprek aanvragen. Neem hiervoor contact op met Gert Woldendorp van Prolander via g.woldendorp@prolander.nl of telefonisch via 06-11617920.

Van de keukentafelgesprekken wordt een verslag gemaakt dat de betrokkenen toegestuurd krijgen. De verslagen van afgelopen zomer zijn verstuurd in week 47.

Peilbesluit voor Dwarsdiep in voorbereiding

Voor het gebied Dwarsdiep bereidt het waterschap een peilbesluit voor. Afspraken over waterpeilen moeten soms opnieuw gemaakt worden. Omstandigheden en inzichten kunnen veranderen of, zoals in dit geval, kan de aanleg van een natuur- en waterbergingsgebied andere peilen noodzakelijk maken. Lees hier meer over het peilbesluit.