Planning en voortgang april 2022

In dit bericht leest u de meest recente planning en voortgang van alle deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

De laatste 2 werkpakketten zijn omschreven en worden uitgevoerd door aannemer Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. te Nijeveen. Dat gebeurt tegelijk met de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ). In deze pakketten wordt invulling gegeven aan het planten van bomen en struiken en het aanbrengen van faunagaas en beheerpaden. Maar ook aan een wandelroute, een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk.

 

In april is de beplanting in De Drie Polders aangebracht en is de aannemer begonnen met de aanleg van het wandelpad en vlonders bij slootovergangen. De kade-overgangen worden voorzien van grasbetonstenen zodat het gebied ook goed kan worden beheerd.

 

Komende werkzaamheden

Aan de zuidkant, langs de Mienscheer, is het faunagaas inmiddels aangebracht. Dit zorgt ervoor dat otters vanuit het gebied niet de A7 op kunnen lopen. Begin mei wordt in de Lettelberterdijk, net boven de Mienscheer, het bestaande veerooster vervangen door een faunarooster. Dit wegtrace heeft ook een functie als kade en moet daarom minimaal een hoogte hebben van 0 NAP. Daarom wordt de Lettelberterdijk hier iets verhoogd. Zo blijft de waterkerende functie en kan fauna toch onder de Lettelberterdijk door. De aanwonenden zijn vooraf door de aannemer op de hoogte gebracht over de eventuele tijdelijke overlast die dit met zicht mee gaat brengen. Alle woningen en aanliggende gronden blijven altijd bereikbaar van tijdens het plaatsen van dit faunarooster.

 

Planning

De planning is dat alle werkzaamheden half mei worden afgerond. De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. De planning is dat er na de zomer duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied.

 

Oproep

Wij willen eenieder dringend verzoeken om de gebieden De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom pas in te gaan als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route.  

 

Foto van de vlonder in het gebied      Foto van de bouwplaats aan de Letteklberterdijk

Foto 1: Aanleg wandelpad en vlonders
Foto 2: Aanleg faunaduiker in de Lettelberterdijk

 

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden in het deelgebied zijn op een paar restpunten na afgerond. Op 30 oktober 2021 is het werk formeel opgeleverd en overgedragen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een ‘groenplan’. In dit plan wordt de beplanting rondom de Dijkweg en de Bakkerom N388 en een wandelroute uitgewerkt. Op 30 maart is de voortgang van de uitvoering besproken tijdens een bewonersbijeenkomst in “de Kiep”.

Na deze bijeenkomst zijn met de direct aanwonenden zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd, om te luisteren naar wensen en te bespreken hoe de aansluiting om de N388 kan worden geoptimaliseerd. Hierbij hebben we ook gekeken naar de aanwezige beplanting op en nabij het erf, in verband met het veilig op en afdraaien van de N388.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De stuw in de bevervallei is gebouwd, maar moet nog elektrisch worden aangesloten zodat deze automatisch te bedienen is. Nadat in januari de heipalen voor de nieuwe brug zijn aangebracht, wordt er nu gebouwd aan de brug zelf. De planning is dat tussen 9 mei t/m 10 juni de N388 gestremd gaat worden. In deze periode wordt de aansluiting naar de nieuwe brug aangelegd (geasfalteerd) en wordt de bypass verwijderd. De N388 wordt in deze periode ook aangepast naar een 60 Km-weg.

Omwonenden zijn eind april per brief geïnformeerd over de afsluiting. In dit artikel op de website lees je hier meer over.
Ook op de website van RTV Noord is hier een bericht over opgenomen.

 

     

Foto links: De eerste twee lagen asfalt ter plaatse van de op- en afrit, en de eerste laag op de brug, zijn aangebracht.
Foto rechts: De brug in aanbouw

 

Grondtransport

Voor de aanleg van het faunagaas lang de N388 moet een sloot deels worden gedempt. Grond hiervoor komt beschikbaar door het plaggen van percelen in de Ottervallei. Dit plaggen doen we op verzoek van Staatsbosbeheer om terplekke meer moerasachtige percelen te krijgen. Een win-win situatie en een duurzaam hergebruik van grond en bouwstoffen. Meer over het grondtransport lees je in dit nieuwsbericht.

Foto van een kraan die grond uitgraaft

Foto: plaggen in de Ottervallei

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ)

Binnen de REVZ wordt ongeveer 14.000 m3 grond ontgraven. Dit wordt binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. Aannemer Oosterhuis voert deze werkzaamheden uit. De uitvoering van de REVZ vindt plaats van januari 2022 tot en met half mei 2022. Dit wordt gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders. De oplevering staat gepland voor eind mei 2022.

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

De werkzaamheden zijn in de afrondende fase. Vanwege de natte terreinomstandigheden heeft dit een uitloop naar half mei. De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022.

 

     

Foto’s: Laatste afrondende werkzaamheden, kades en maaipaden die te nat waren worden afgewerkt en ingezaaid.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1 en nog wel nodig zijn worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor zomer en najaar 2022.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De automatische Zuiderhoeksterstuw is 2021 opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, zoals het verbeteren van de kade en het herstel aan de weg is nu ook uitgewerkt. De bouw van het gemaal wordt uitgevoerd door  aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering start in het 2e kwartaal van 2022. De oplevering volgt in het 2e kwartaal van 2023. Voor meer en eerdere informatie over het gemaal Fanerpolder zie dit eerdere nieuwsbericht.

 

Foto: Impressie nieuwe gemaal Fanerpolder

 

2 Compartimenteringsstuwen

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst. Bekijk hier de foto’s en een video van de plaatsing in het Hoendiep. De afwerking en oplevering van beide stuwen stond gepland voor eind januari 2022. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond.

Dwarsdiep

     

Foto’s: Natuurgebied de Oude Riet (het Dwarsdiep) met bloeiende dotterbloemen dit voorjaar.

 

Voortgang schetsontwerp

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp voor het Dwarsdiep. Om een goed beeld te krijgen van de inrichtingsmaatregelen vinden er diverse onderzoeken plaats. We werken nu de verschillende aspecten uit die samen moeten komen in het schetsontwerp. Zoals hydrologie, bodem, ecologie (land en water), landschap, kaden (waterveiligheid), beheer en recreatie. Alle aspecten worden in beeld gebracht om eind 2022 samen te komen tot een schetsplan. Daarna volgt de nadere uitwerking tot een voorlopig en definitief ontwerp.

 

Gesprek beheerders

Met de toekomstige beheerders van het waterschap en Staatsbosbeheer zijn de eerste gesprekken gevoerd over de eisen die de gewenste inrichting stelt aan het beheer. Dat gaat onder andere over de manier waarop men het gebied wil beheren en de daarvoor noodzakelijke toegangswegen en maaipaden.

 

Werkgroep recreatie

Ook is de werkgroep recreatie gestart. In een eerste bijeenkomst begin mei worden de kansen en de aanpak voor het Dwarsdiep besproken. Het doel is om wensen in beeld te brengen en welke ruimte er binnen de natuur- en wateropgave is om deze wensen in te passen. In de bijeenkomst bespreken wij ook de wijze waarop de gebruikers van het gebied hierover kunnen meedenken. Hierover zullen wij u na de zomer informeren.

 

Voortgang onderzoeken

Voor het schetsontwerp worden diverse onderzoeken gedaan. Het hydrologisch- en bodemonderzoek is begin dit jaar al gestart. De resultaten verwachten wij in het najaar van 2022. In de vorige nieuwsbrief is de inhoud van het onderzoek terug te lezen. Deze maand vinden de onderstaande onderzoeken plaats.

 

Ecologisch onderzoek

Momenteel wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Dit vormt de basis voor de eventueel aan te vragen ontheffing natuurbeschermingswet.

 

Bodemchemisch onderzoek

Deze maand zal onderzoek worden gedaan naar de bodemchemische samenstelling van de voormalige agrarische landbouwgronden en het grond- en oppervlaktewater. Op diverse locaties binnen het projectgebied Dwarsdiep worden van 17 t/m 24 mei a.s. bodem- en watermonsters genomen. Hiermee wordt inzichtelijk of maatregelen noodzakelijk zijn om de gewenste natuur te realiseren. Bijvoorbeeld door de rijkere bovenlaag af te graven. De af te graven grond kan dan weer gebruikt worden in het project voor bijvoorbeeld kaden. De betreffende pachters zijn door Staatsbosbeheer op de hoogte gebracht.

 

Wegenbouwkundig onderzoek

Eind mei start het wegenbouwkundig onderzoek. Op diverse locaties aan de rand van de waterberging Dwarsdiep wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling en kwaliteit van de verhardingsopbouw. Hiervoor worden boringen in de verharding van de weg gemaakt, waardoor enige overlast kan ontstaan. Dit onderzoek geeft voor het ontwerp inzicht in de opbouw en samenstelling van de weg maar ook de levensduur en kwaliteit.

 

Rondwandeling in het gebied

Meer weten over de huidige stand van zaken van de plannen voor het Dwarsdiep? Graag praten wij u tijdens een rondwandeling in het gebied bij. Gelet op de feestdagen in de maand mei is het voornemen om dit begin juni te organiseren. In de volgende nieuwsbrief (eind mei) informeren we u hierover en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

 

Baggeren

Binnen het Project baggeren gaat het waterschap het Dwarsdiep, Wolddiep en de Matsloot uitbaggeren. Voor de uitkomende bagger wordt nu een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging zal de grond hergebruikt worden voor het aanleggen van bijvoorbeeld kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam werken. Daar hoort circulair werken bij: zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen.

Foto’s: Baggeren in het Dwarsdiepgebied. V.l.n.r. 1 bouwbord “baggeren” aan het Wilgepad, 2 Baggerslib overgang over de Beldam en Buizenstelsel van het Dwarsdiep naar locatie depot.

 

Voorjaarsfoto’s in het dwarsdiepgebied

     

 

     

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.