Voortgang en planning juni 2022

Welke werkzaamheden en plannen zijn de revue gepasseerd in juni? We geven een update.

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

Eind mei 2022 is het werk opgeleverd, op een paar punten na. De laatste twee werkpakketten zijn uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. te Nijeveen. Dat gebeurde tegelijk met de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ). In deze pakketten is invulling gegeven aan het planten van bomen en struiken, het aanbrengen van faunagaas, beheerpaden, en aan een wandelroute. De laatste punten zijn inmiddels uitgevoerd en het werk wordt afgerond.

Planning

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. Het gaat om een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. Volgens planning komt er na de zomer meer duidelijkheid over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht.

Oproep

Wij verzoeken iedereen om de gebieden De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom pas in te gaan als ook alle (recreatieve) werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route. De planning is dat in het najaar van 2022 de recreatieve maatregelen worden uitgevoerd.

Verbeteren en herstel Lettelberterdijk

De asfaltverharding van de Lettelberterdijk tussen het nieuwe gemaal en ’t Mienscheer wordt na de zomer vervangen. In overleg met de wegbeheerder, de gemeente Westerkwartier is het volgende afgesproken:

1 Vervanging bestaand asfalt tussen het gemaal en ’t Mienscheer.

2 Herstel wegkanten op diverse plaatsen vanaf het gemaal naar Enumatil.

Planning uitvoering september 2022:

  • Voorbereidende werkzaamheden duren 1 week. De Lettelberterdijk kan kort gestremd zijn. Na werktijd is ’t Mienscheer bereikbaar.
  • Asfalteringswerkzaamheden duren 1 week. Tijdens deze werkzaamheden is er geen ontsluiting naar ’t Mienscheer, maar wel een ontsluiting naar Enumatil. Na werktijd is ’t Mienscheer tijdelijk bereikbaar via een puinverharding.
  • De aannemer heeft de verplichting om eventueel hulp te bieden aan bereikbaarheid van containers en hulpdiensten e.d.
  • De aannemer informeert de omwonenden voor aanvang van de werkzaamheden.

Lettelberterdijk vanaf de Mienscheer

Foto: Lettelberterdijk vanaf Mienscheer.

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden in het deelgebied zijn op een paar restpunten na afgerond. Op 30 oktober 2021 is het werk formeel opgeleverd en overgedragen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een ‘groenplan’. In dit plan wordt de beplanting rondom de Dijkweg en de Bakkerom N388 en een wandelroute uitgewerkt. Op 30 maart 2022 is de voortgang van de uitvoering besproken tijdens een bewonersbijeenkomst in “de Kiep”.

Na deze bijeenkomst zijn met omwonenden zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd, om te luisteren naar wensen en te bespreken hoe de aansluiting om de N388 kan worden geoptimaliseerd. Hierbij hebben we ook gekeken naar de aanwezige beplanting op en nabij het erf, in verband met het veilig op en afdraaien van de N388.

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. De planning is dat er na de zomer duidelijkheid komt over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied. In het najaar van 2022 word dit uitgevoerd.

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De stuw in de bevervallei is gebouwd. De elektriciteit moet nog aangesloten worden zodat de stuw automatisch te bedienen is. Ook de brug in de N388 is inmiddels gebouwd en functioneert als water en faunaverbinding en natuurlijk als brug in het wegdek van de vernieuwde N388.

Tussen 9 mei t/m 10 juni 2022 was de N388 gestremd. In deze periode werd de aansluiting naar de nieuwe brug aangelegd (geasfalteerd) en is de bypass verwijderd. De N388 is in deze periode ook aangepast naar een 60 Km-weg en het naastgelegen fietspad is deels vernieuwd en geasfalteerd.

N388 weer open voor verkeer

De N388 ter hoogte van Bakkerom is op vrijdag 10 juni om 16.00 uur weer opengesteld voor al het verkeer. N388 weer open voor verkeer – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Foto van de nieuwe brug.

Foto nieuwe brug in N388, links het vernieuwde fietspad en rechts de vernieuwde rijbaan.

Vernieuwde situatie N388

Foto vernieuwde situatie N388 en naastgelegen fietspad.

Vismigratie Polder de Dijken-Bakkerom

Sinds de vispassage (vislift) is geplaatst, zijn er in totaal al 35.542 visbewegingen gezien. Het gaat om de periode van 11 maart 2022 tot 11 juni 2022. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht. 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ)

Binnen de REVZ is ongeveer 14.000 m3 grond ontgraven. Dit is binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. Aannemer Oosterhuis heeft deze werkzaamheden eind mei 2022 met een paar restpunten afgerond. In juni 2022 zijn deze restpunten afgewerkt en is gestart met de afrondend werkzaamheden.

Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders. 

Faunaduiker Pasop

De aanwezige duiker in de Provinciale weg voldoet qua grote niet meer en moest in het kader van de NBW maatregelen worden aangepast. Om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop, wordt in de Provincialeweg N978 een faunaduiker geplaatst. De faunaduiker voldoet aan de benodigde waterdoorvoer en fauna kan veilig passeren.

Het ontwerp hiervoor is klaar. Met omwonenden en grondeigenaren worden nog gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. De voorlopige planning is dat de faunaduiker eind 2022 aangebracht wordt. De vergunningen hiervoor zijn aangevraagd.

op de kaart wordt met en peil aangegeven de REVZ aangegeven en met een ster de faunaduiker

Lettelberterbergboezem optimalisatie

De werkzaamheden “buiten” zijn afgerond, een paar kleine werkzaamheden zijn inmiddels ook klaar. De formele oplevering en overdracht (O&O) vindt in de zomer van 2022 plaats.

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1, maar nog wel nodig zijn, worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat voorlopig gepland voor het najaar 2022 met een doorloop naar 2023.

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De automatische Zuiderhoeksterstuw is 2021 opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in een definitief ontwerp en een omschrijving bouwwerk en de bijhorende werkzaamheden (bestek). De aanvullende werkzaamheden, zoals het verbeteren van de kade en het herstel aan de weg is nu ook uitgewerkt. De bouw van het gemaal wordt uitgevoerd door aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering start in augustus 2022.

De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2023.

De direct omwonenden zijn op maandagavond 4 juli 2022 bijgepraat tijdens een inloopavond. Tijdens de inloopavond is informatie verstrekt over de werkzaamheden en uitvoering door aannemer De Boer en De Groot, directie en toezicht vanuit Arcadis en proces en omgevingsmanagement vanuit Prolander. Eind augustus wordt een officiële starthandeling georganiseerd.

Voor meer en eerdere informatie over het gemaal Fanerpolder zie: Nieuw gemaal bij Fanerpolder – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

een impressie van het gemaal bij Fanerpolder

Foto: impressie nieuwe gemaal Fanerpolder.

Twee Compartimenteringsstuwen

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst.  De afwerking en oplevering van beide stuwen stond gepland voor eind januari 2022. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, de onderhoudstermijn is ingegaan en de revisie wordt opgesteld.

Peilbuizen

Op de website www.zuidelijkwesterkwartier.nl kunt u de eerder geplaatste peilbuizen in en om de natuur en waterbergingsgebieden binnen gebiedsontwikkeling volgen. In deze peilbuizen meten we de grondwaterstanden. In december 2021 en april 2022 zijn de peilbuizen “uitgelezen”. Deze data kunt u op de website bekijken. Zie. Peilbuizenviewer – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. In deze viewer kunt u elke geplaatste peilbuis bekijken.

In september 2022 en december 2022 worden de peilbuizen weer “uitgelezen”, zodra de data beschikbaar is laten we dat via de nieuwsbrief weten.

Uit het hydrologisch onderzoek in het Dwarsdiepgebied blijkt waar nog aanvullende peilbuizen nodig zijn rondom het Dwarsdiep. De peilbuizen worden eind 2022, begin 2023 geplaatst.

Peilbuis in de grond

Natuur bij Dwarsdiep   de natuur bij

Foto’s: natuurgebied de Oude Riet (het Dwarsdiep) foto’s mei 2022 boven nat schraalland, foto onder vochtig hooiland.

Dwarsdiep

Op het gebied van onderzoeken hebben we geen update. Een terugblik op de twee wandelingen van zaterdag 11 juni 2022 vindt u hier:

Terugblik wandelexcursies Dwarsdiep – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

De 3e wandeling  voor het gebied  Roordaweg, Wilgepad en Lietsweg is vervallen. In overleg met de omwonenden wordt deze zomer nog invulling gegeven aan de wandeling.  Informatie hierover volgt via onze website.

Gestelde vragen

In beide wandelingen zijn veel vragen gesteld en kwamen er verschillende ideeën naar voren. Deze vragen zijn verzameld en worden binnenkort teruggekoppeld via deze website. De input vanuit de buurtbewoners is voor ons zeer waardevol. Op deze manier werken we gezamenlijk toe naar een schetsontwerp waarin zoveel mogelijk wensen meegenomen zijn. Wij kijken terug op een geslaagde dag. 

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius van Prolander via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.