Planning en voortgang mei 2024

Vanwege zeer natte terreinomstandigheden heeft de uitvoering van de recreatieve maatregelen in het gebied grotendeels stilgelegen. Nu we richting de zomer gaan en de weersomstandigheden verbeteren, is het mogelijk om weer werkzaamheden op te pakken en af te ronden. Hieronder geven we u een korte weergave van de planning en voortgang. Meer nieuwsberichten kunt u lezen op onze website.

De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

In het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom wordt de laatste hand gelegd aan de recreatieve maatregelen. In juni worden de zitbanken en bebording langs wandelroutes geplaatst. Eerder is al een start gemaakt met de bouw van uitkijktorens. Begin juli staat de opening van deze recreatieve maatregelen gepland.

Dwarsdiep

In deelgebied het Dwarsdiep zijn we aan de slag met het vormgeven en uitwerken van verschillende plannen! Zo is een aanbesteding gestart voor een of twee ingenieursbureaus die helpen met het schetsontwerp uit te werken naar daadwerkelijke maatregelen. Daarnaast houden we keukentafelgesprekken, zijn er onderzoeken afgerond en werken we aan het onderdeel recreatie en toerisme.

Aanbesteding ingenieursdiensten

Eind 2023 is de aanbesteding gestart voor de benodigde ingenieursdiensten. Na een voorselectiefase loopt nu de inschrijvingsfase. Deze fase wordt in juni 2024 afgerond. Eén of twee ingenieursbureaus gaan dan het eerder gepresenteerde schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig schetsontwerp, samen met Prolander en gebiedspartners. Als het voorlopig schetsontwerp klaar is, lichten we het voorlopig schetsontwerp toe tijdens een inloopbijeenkomst.

Proces uitwerking ontwerpen

Dit proces geldt ook voor de uitwerking van een voorlopig schetsontwerp naar een definitief schetsontwerp. U krijgt als bewoner alle tijd en mogelijkheid om te reageren op de ontwerpen, voordat we het plan vaststellen. Daarnaast wordt een flyer opgesteld met een overzicht van de vergunningen en procedures. Zo krijgt u inzicht wanneer u desgewenst bezwaar kunt maken of beroep kunt aantekenen.

Wilt u meer weten over het schetsontwerp? Meer informatie staat op de recent vernieuwde pagina over het Dwarsdiep. Of bekijk de storymap over het Dwarsdiep, hierin wordt de opgave en het schetsontwerp in woord en beeld toegelicht.

Keukentafelgesprekken

In juli 2023 zijn de eerste keukentafelgesprekken geweest met eigenaren van percelen in en rond het Dwarsdiep. Eigenaren zijn op de hoogte gesteld en uitgenodigd met een brief.

Inmiddels hebben zo’n dertig mensen zich aangemeld voor de gesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken we de geplande maatregelen in het gebied en de effecten die we daarvan verwachten. We denken dat een gesprek nodig is bij de in onderstaande kaartbeeld aangegeven perceeleigenaren.

Een beeldkaart met percelen geel omrand

Als u een gesprek wilt of vragen heeft over de gebiedsontwikkeling in het Dwarsdiep, kunt u contact opnemen met Prolander. Is uw perceel op de kaart geel omrand en heeft u in 2023 geen brief ontvangen of heeft u zich nog niet kunnen aanmelden? Neem dan contact op met Prolander via g.woldendorp@prolander.nl  of telefonisch via 06-11617920. Wij plannen graag op korte termijn een gesprek met u in. Lees meer over de gesprekken in een eerder nieuwsbericht.

Onderzoeken

Vele onderzoeken zijn inmiddels afgerond en zijn een bijdrage geweest voor het schetsontwerp. Bij de uitwerking van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp zijn aanvullende onderzoeken nodig. Zodra de aard en omvang hiervan bekend is, geven wij dat aan op de website. Direct betrokkenen worden geïnformeerd.

Recent is er onderzoek gestart naar de aanwezigheid van dammen en duikers. Meer hierover leest u in dit artikel. Inmiddels is de helft van het veldwerk uitgevoerd en zijn er monsters naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek naar eventuele verontreiniging.

Begin april zijn de aanwezige peilbuizen bezocht met als doel deze te herijken, zoals aangegeven in dit nieuwsbericht. In de zomer van 2024 gaan we meer peilbuizen aanbrengen in het Dwarsdiep. Zo kunnen we de huidige grondwaterstand voor de inrichting vastleggen en monitoren. Zodra hier meer over bekend is, leest u meer op de website. Direct betrokkenen worden geïnformeerd.

Recreatie en toerisme

In het Dwarsdiep willen we delen van het gebied ook openstellen om te kunnen beleven. Hiervoor kijken we onder andere naar de aanleg van wandelroutes in het oosten, midden en westelijk deel. Andere delen zijn natter en niet of minder toegankelijk. Bij de uitwerking zoeken we de balans tussen de wens voor recreatie, het beschermen van flora en fauna en de privacy van de bewoners. Voor de beoogde maatregelen moeten de financiën aanwezig zijn of naar worden gezocht. En een instantie moet bereid zijn de recreatieve maatregelen in eigendom over te nemen en te beheren en te onderhouden.

Een klankbordgroep is opgesteld om mee te denken bij de uitwerking van het recreatieve deel voor het inrichtingsplan.

Deze klankbordgroep bestaat onder andere uit bewoners en vertegenwoordigers van dorpsvereniging Boerakker en Noordwijk. Begin juli organiseren we een informatieavond, waarbij Prolander vertelt over de conceptplannen voor recreatie en toerisme in het Dwarsdiep. Als er plannen zijn voor een pad vlakbij een woning, zal voor die tijd contact worden gezocht met de betrokken bewoner(s). Na deze informatieavond worden ook deze maatregelen uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en daarna een definitief ontwerp. Bij de uitwerking houden we rekening met de reacties van bewoners uit het gebied.

Een landschapsfoto van het Dwarsdiep

Een nieuwe locatie voor het projectkantoor

In 2019 is aan de Pasop 8a te Midwolde het projectkantoor voor de gebiedsontwikkeling neergezet. Nu de werkzaamheden zich meer verplaatsen naar het Dwarsdiep, verandert de locatie van het projectkantoor mee. Het is overwogen om het projectkantoor te verplaatsen naar het Dwarsdiep, maar dat zorgt voor hoge verplaatsing- en beheerkosten. Daarnaast merken we dat het internet in het gebied vaak niet snel genoeg is om mee te werken. Binnenkort werken we volop samen met ingenieursbureaus en hebben we betere internetsnelheid nodig. Hierdoor is besloten het huidige kantoor niet te verplaatsen, maar hebben we een locatie gevonden die aan de eisen voldoet. Begin juni gaan we verhuizen naar een kantoorruimte op het Leeksterveld te Leek (Lage Traan 4).

Een foto op google maps waar de locatie is in Leeksterhout

Op deze locatie zitten we niet direct in het Dwarsdiepgebied zelf. Om toch goed contact te houden komt er tijdens de uitvoering een tijdelijke locatie in het Dwarsdiepgebied, waar we wekelijks een spreekuur organiseren. Zodra de verhuizing is afgerond, delen we dit op de website en bent u van harte welkom op het nieuwe projectbureau. Na de verhuizing wordt de huidige locatie verwijderd. Het perceel wordt in landbouwkundige staat hersteld en opgeleverd aan de grondeigenaar.

Peilbesluit

Vanuit het waterschap Noorderzijlvest wordt momenteel gewerkt aan een peilbesluit voor het gebied. Op donderdagavond 29 februari kwamen ongeveer vijftig belangstellenden samen tijdens de inloopavond over het ontwerp-peilbesluit. Inwoners en overige geïnteresseerden stelden vragen en kregen informatie over het ontwerp-peilbesluit en de verwachte effecten hiervan. Benieuwd hoe de inloopavond is verlopen? Een terugblik op de inloopavond staat op de website. Meer informatie over het peilbesluit is te vinden op de website van het waterschap Noorderzijlvest.