Dwarsdiep

Het Dwarsdiep is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en heeft een functie als gebied voor waterberging. Bij de inrichting zorgen we voor een optimale combinatie van water en natuur. We verbeteren de waterkwaliteit en geven (zeldzame) flora en fauna een beter en groter leefgebied.

Er wordt een waterberging gerealiseerd die ongeveer 2,7 miljoen m3 water kan afvoeren. Naar verwachting is deze waterberging één keer in de 10 jaar nodig. Daarnaast ontwikkelen we in het Dwarsdiep natte schraallanden en vochtige hooilanden. De variatie in deze graslanden is groot. Door de rijkdom aan zeldzame soorten zijn ze van Europees en nationaal belang.

De gebiedsontwikkeling Dwarsdiep bestaat uit twee fasen. Fase 1 is gericht op het gehele natuur- en waterbergingsgebied en fase 2 alleen op het natuurgebied buiten de waterberging.

 

Kaart van natuur- en waterbergingsgebied Dwarsdiep, ten noorden van de A7. De kaart toont van links naar rechts de grenzen van het gebied binnen het Natuurnetwerk Nederland. Links in het gebied ligt waterberging Marumerlage, midden en rechts waterberging Dwarsdiep.

Kaart Dwarsdiep fase 1 en fase 2.

 

Nat schraalland

Nat schraalland is oud boerengrasland, waarvan de bodem erg slap is. In de winter is het vaak drassig en daardoor slecht begaanbaar. Door ieder jaar te maaien, blijft de grond voedselarm, wat goed is voor zeldzame planten, zoals verschillende soorten zegges.

 

Vochtig hooiland

Net als nat schraalland, is vochtig hooiland oud boerengrasland. Het is ontstaan door de ontginning van moerassen of natte bossen en door langdurig gebruik als hooiland. Vochtig hooiland bestaat uit bloem- en kruidenrijke graslanden, waar bijvoorbeeld dotterbloemen voorkomen. Vochtig hooiland is door bemesting, ontginning en ontwatering zeldzaam geworden in Nederland.

 

Waar staan we nu?

 • In 2022 is een hydrologisch onderzoek afgerond. Dit onderzoek geeft aan welke maatregelen nodig zijn voor de waterhuishouding om de verschillende natuur- en waterdoelen te realiseren.
 • De uitkomsten van dit hydrologisch onderzoek en van andere onderzoeken zijn in 2022 uitgewerkt in het schetsontwerp.
 • Het schetsontwerp is op 7 februari 2023 gepresenteerd tijdens een inloopavond over de gebiedsontwikkeling.
 • Het waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 januari 2024 het ontwerp-peilbesluit voor het Dwarsdiep gepresenteerd. Hierin staan de aanpassingen die nodig zijn voor een passend waterpeil in het gebied. Het peilbesluit wordt naar verwachting in de zomer van 2024 vastgesteld.

 

Schetsontwerp Dwarsdiep met licht kronkelende beek, open landschap en half open moeraslandschap. Op de kaart zijn onder meer mogelijkheden voor wandelen, fietsen, kanovaren aangegeven.

Schetsontwerp Dwarsdiep.

 

Ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep

Voor het Dwarsdiepgebied zijn plannen ontwikkeld om de waterkwaliteit en -veiligheid te verbeteren. Onderdeel van deze plannen is de inrichting van waterbergingsgebieden en het herstellen en versterken van de natuur. Dit vraagt om aanpassingen van het watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen aan waterlopen, waterkeringen en kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die het oppervlaktewaterpeil beheersen. Het waterschap Noorderzijlvest heeft op basis van het schetsontwerp alle belangrijke waterbouwkundige maatregelen opgeschreven in het ontwerp-peilbesluit. Meer informatie over het ontwerp-peilbesluit voor het Dwarsdiepgebied vindt u op de website van waterschap Noorderzijlvest.

 

Wat gaat er gebeuren?

 • We gaan het natuurnetwerk rond het Dwarsdiep inrichten voor de natuur.
 • Er komt een waterberging om (regen)water tijdelijk op te kunnen vangen. Dit voorkomt wateroverlast elders.
 • Er wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om ook in de zomer op de hoger gelegen plekken voldoende water te hebben.
 • We gaan het profiel van de beek en de watergangen in het gebied aanpassen. Dit zorgt voor meer stroming, waar allerlei waterdieren van profiteren.
 • We zullen de waterhuishouding herstellen, waardoor op de lage delen rond de beek vochtige hooilanden en natte schraallanden zullen ontstaan en op de hogere delen kruidenrijke graslanden.
 • De hoogteverschillen in het beekdal worden beter zichtbaar gemaakt.
 • De houtsingels worden hersteld.
 • We gaan werken aan de mogelijkheden voor recreatie. Zo zorgen we op een aantal plaatsen voor wandelrondjes door het natuurgebied.

 

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

In 2023 is het schetsontwerp vastgesteld. In 2024 en 2025 werken we de voorstellen van het schetsontwerp in detail uit tot een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. In de tussentijd voeren we in het gebied keukentafelgesprekken over de inhoud van het ontwerp. Ook organiseren we in de tweede helft van 2024 weer nieuwe gebiedsbijeenkomsten.

 

Veelgestelde vragen over het Dwarsdiep

Tijdens verschillende informatiebijeenkomsten zijn er veel vragen gesteld over de plannen rondom het Dwarsdiep. Deze vragen verzamelen we en voorzien we op onze Veelgestelde Vragen-pagina van antwoorden. Dit overzicht wordt met enige regenmaat geüpdatet.

 

Naar de vragen

 

Storymap Dwarsdiep

Heeft u behoefte aan meer informatie over de gebiedsontwikkeling? Lees dan de storymap Dwarsdiep. Hierin nemen wij u online mee in het verhaal van het Dwarsdiep, compleet met tekst, foto’s en kaarten. Zo kunt u rustig nalezen en bekijken wat er in het Dwarsdiep wordt uitgewerkt. De storymap wordt regelmatig geüpdatet en uitgebreid.

U scrolt van boven naar beneden door de storymap om het verhaal van het Dwarsdiep te lezen. De afbeeldingen en kaarten zijn te vergroten door erop te klikken. Klik vervolgens weer op het grijze kruisje rechtsboven de afbeelding of kaart om terug te gaan naar het verhaal.

 

Naar de storymap