Inloopavond ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep goed bezocht

Op donderdagavond 29 februari kwamen ongeveer 50 belangstellenden samen in uitgaanscentrum De Postwagen te Tolbert. Het onderwerp van de bijeenkomst was het ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep. Inwoners en overige geïnteresseerden stelden vragen en kregen informatie over het ontwerp-peilbesluit en de verwachte effecten hiervan.

 

Van 17:00 tot 21:00 uur onderbouwden diverse specialisten het ontwerp-peilbesluit met behulp van kaarten. De bezoekers stelden veel vragen over de begrenzing van de waterberging, de locaties van de nieuwe gemalen en de waterafvoer bij hoogwater. Daarnaast stelden zij vragen waarvoor verder uitzoekwerk nodig is. De bezoekers met wie dat is afgesproken, krijgen individueel een antwoord. De komende periode wordt de inbreng vanuit de gesprekken verwerkt in het ontwerp-peilbesluit. 

 

Schetsontwerp 

De bezoekers spraken ook met de specialisten over het afgeronde schetsontwerp, dat invulling geeft aan de natuur- en wateropgaven in het gebied (fase 1). Daarbij werden veel vragen beantwoord, zoals over de planning en de aanpak van de natuur- en wateropgaven. Zienswijze peilbesluit 

 

Zienswijze peilbesluit

Tot vrijdag 15 maart hebben alle inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen: een formele reactie op het ontwerp-peilbesluit om een vraag, zorg of wens te onderbouwen. Daarna beoordeelt het waterschap deze zienswijzen stuk voor stuk. Dat zal leiden tot een voorstel voor een definitief peilbesluit, waarover het algemeen bestuur van het waterschap waarschijnlijk in juni 2024 een besluit neemt. Op de website van het waterschap Noorderzijlvest vindt u meer informatie over hoe u een zienswijze indient