Planning en voortgang januari

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

De resterende werkzaamheden zijn omschreven in drie werkpakketten. In werkpakket 1 heeft aannemer Van der Meer de kades geprofileerd en ingezaaid. Deze werkzaamheden zijn voor de bouwvak, eind juli afgerond. Binnen dit werkpakket is begin september ook de water windmolen geplaatst. De oevers van de Molensloot naar het nieuwe gemaal zijn natuurvriendelijker (flauwer) gemaakt. Dit is goed voor de wateraanvoer naar het gemaal en voor de biodiversiteit op de oevers. De laatste 2 werkpakketten zijn, samen met de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ), omschreven en worden uitgevoerd door aannemer Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. te Nijeveen.

 

In deze pakketten wordt naast de aanplanting van bomen en struiken en het aanbrengen van faunagaas,  ook invulling gegeven aan een wandelroute, uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. De aannemer heeft een planning opgesteld, die de komende week wordt vastgesteld. De omwonenden worden geïnformeerd over de planning en de uitvoering van de wandelroute. In verband met corona wordt  de wijze waarop nog bepaald.

Wandelen in het gebied mag nu nog niet. De natuur moet zich eerst ontwikkelen, die is op dit moment erg kwetsbaar. Wandelen kan naar verwachting vanaf zomer 2022.  In dit artikel leest u waar en wanneer deze gebieden toegankelijk worden.

 

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden in het deelgebied zijn op een paar restpunten na afgerond. Op 30 oktober 2021 is het werk formeel opgeleverd en overgedragen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een ‘groenplan’. In dit plan wordt de beplanting rondom de Dijkweg en de Bakkerom N388 en een wandelroute uitgewerkt. Zodra er een concept ‘groenplan’ is, wordt dit met de gebiedspartners en omgeving besproken en afgestemd. In verband met corona wordt de wijze waarop dit gebeurt nog bepaald. Wandelen in het gebied mag nu nog niet. De natuur moet zich eerst ontwikkelen, die is op dit moment erg kwetsbaar. Wandelen kan naar verwachting vanaf zomer 2022. In dit artikel leest u waar en wanneer deze gebieden toegankelijk worden.

  

Geautomatiseerde kunstwerken

Het werk is op 30 oktober 2021 opgeleverd en overgedragen. De kunstwerken zijn in beheer overgegaan naar het waterschap. Het technisch opleverdossier ligt bij het waterschap, de gemeente en Staatsbosbeheer.

 

Vismigratie

De aannemer heeft een nieuwe visvriendelijke pomp geplaatst in gemaal De Dijken. De ontluchting werkte namelijk nog niet goed. Inmiddels is dit in de nieuwe pomp aangepast. De vislift die naast de inlaat aan de Matsloot komt, is na diverse opmerkingen vanuit beheer- en onderhoudsoogpunt aangepast en ingekocht. De vislift is op 15 december 2021 in de fabriek getest en akkoord bevonden. De vislift is op 25 januari 2022 geplaatst en wordt nog afgewerkt. Bekijk hier de video die is gemaakt van de plaatsing van de vislift.

 

Foto van de hijkraan boven de bouwput. De Vislift staat al op zijn plek.     Foto van de Vislift in de bouwput

Foto’s: Aanvoer en plaatsing vislift op 25 januari 2022

 

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

Foto: De eerste paal van de burg wordt geslagenDe aanbesteding voor de aannemer is afgerond. Het werk is gegund aan KWS Infra. Van eind augustus tot midden september (week 35 t/m 37) is de bypass aangebracht. Hiervoor was de weg gedurende 3 weken afgesloten voor doorgaand verkeer.

De stuw in de bevervallei is in het 4e kwartaal van 2021 aangebracht. Eind januari 2022 wordt gestart met de fundering en heiwerkzaamheden van de brug. De werkzaamheden aan de brug en aanpassing weg 80-60 worden in het voorjaar/zomer van 2022 afgerond. De beplanting gebeurt in het najaar van 2022.

 

Foto rechts: Op 27 januari werd de eerste paal in de N388 de grond in geheid.

 

 

Begin januari werd duidelijk dat het wegdek in de bypass moest worden aangepast omdat er schade is ontstaan aan het asfalt. In dit bericht leest u meer over de afsluiting en de werkzaamheden. 

 

Foto van wegwerkers die het beschadigde asfalt verwijderen     Foto van het herstelde asfalt

Op 24 januari is deze schade hersteld en was de N388 na één dag afsluiting weer te gebruiken.

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ) en faunaduiker Pasop

Sweco heeft een ontwerp voor de faunaduiker opgeleverd. De aannemer maakt de technische uitwerking van het ontwerp. De vele kabels en leidingen ter plaatse moeten worden aangepast. Dit heeft een lange doorlooptijd en partijen die dit verzorgen hebben enorme wachttijden. Voor het aanbrengen van de faunaduiker is een afsluiting van de N978 noodzakelijk. Omdat de ring Groningen ook stremmingen heeft gaf het verkeersloket aan dat zij afgelopen najaar geen stremmingen toestonden. Ook in de periode februari 2022 tot en met mei 2022 zijn stremmingen niet toegestaan. Het plaatsen van de faunaduiker staat in overleg met het verkeersloket nu gepland voor augustus 2022.

 

Witteveen+Bos heeft de maatregelen voor de REVZ uitgewerkt en heeft de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het baggeronderhoud aan de Pasoptocht is inmiddels uitgevoerd. In de watergang zat veel slib waardoor nieuwe duikers niet op de goede hoogte kunnen worden aangebracht. Binnen de REVZ wordt ongeveer 14.000  m3 grond ontgraven. Dit wordt binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. De aanbesteding voor de uitvoering is eind november afgerond, aannemer Oosterhuis gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

De direct omwonenden krijgen informatie over de planning. In verband met de coronamaatregelen wordt de wijze waarop dit gebeurt nog bepaald. De uitvoering van de REVZ vindt plaats van januari 2022 t/m april 2022. Dit wordt gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders. De oplevering staat gepland voor april 2022.

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

De werkzaamheden verlopen goed en de aannemer ligt op schema. De ophoogslagen zijn aangebracht op de kades die rondom de Lettelberterbergboezem liggen. Eind januari 2022 zal de zogenaamde SAT-test (Site Acceptance Test) uitgevoerd worden. Daarbij worden de  kunstwerken op de plek waar ze zijn aangelegd nagekeken of ze aan de gestelde eisen voldoen en functioneren. De kunstwerken zijn bij oplevering automatisch te bedienen. De oplevering van het werk staat gepland voor eind januari 2022.  De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022. Vanwege de natte omstandigheden worden in het voorjaar de maaipaden nog ingezaaid.Werkzaamheden in de Lettelberterbergboezem worden eind januari opgeleverd.

 

Foto van het gemaal in het Lettelberterdiep    Foto van de kade langs het Lettelberterdiep.

Foto 1: nieuw aangebrachte zuidelijke inlaat
Foto 2: winters beeld van de kade langs het Lettelberterdiep.

 

Hoendiep ZZ-kade verbetering

Het werk is op 30 oktober door aannemer Tebezo formeel opgeleverd en overgedragen aan het waterschap en de gemeente. Er is een restpuntenlijst opgesteld die de aannemer heeft afgewerkt. Twee restpunten bleven nog even staan. Het ging om de deklaag van het fietspad en een verhoging in de weg. Beide punten zijn werkzaamheden met asfalt die onder gunstige omstandigheden moesten worden uitgevoerd. Nu de twee restpunten zijn uitgevoerd is het werk afgerond.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 1

Aannemer Oosterhuis heeft het werk opgeleverd. Er is een restpuntenlijst opgesteld die de aannemer heeft afgewerkt. Werk is formeel opgeleverd en overgedragen op 30 oktober aan het waterschap Noorderzijlvest.

 

Restwerk NBW fase 1

Om de watergang achter het gemaal Vredewold goed te kunnen onderhouden worden hier maatregelen uitgevoerd. De aannemer verricht de volgende werkzaamheden: bomen kappen aan weerszijde van de watergang. Hierdoor krijgt het waterschap een goed vrij liggend onderhoudspad om in de toekomst de watergang beter te kunnen onderhouden. Een maaiboot is niet meer noodzakelijk voor dit kleine stukje water.

Verder brengt de aannemer nog circa 100 meter beschoeiing aan om de watergang goed op benodigde afmetingen te houden en zodoende om de waterafvoer nog meer te waarborgen. Ook komt er schouwpadduiker bij voor een doelmatiger onderhoud. Het bestaande schuurtje naast het gemaal was erg bouwvallig en niet meer in gebruik bij het waterschap. Om deze reden breekt de aannemer dit schuurtje af. De bomen die gekapt worden, worden  gecompenseerd door in het natuurgebied De Drie Polders extra beplanting aan te brengen.

 

Foto: De bomen achter gemaal Vredewold    

Foto’s: De bomen achter gemaal Vredewold worden verwijderd om de achterliggende watergang goed te kunnen onderhouden.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1 en nog wel nodig zijn worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor zomer en najaar 2022.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De bouw van de Zuiderhoeksterstuw is na het broedseizoen 2021 gestart en voor de bouwvak afgerond. De automatische stuw is opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, o.a. verbeteren kade en herstel weg is nu ook uitgewerkt. Planning uitvoering start eind 1e kwartaal 2022. De oplevering vindt plaats in het kwartaal 4 van 2022.

 

2 Compartimenteringsstuwen

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst. Bekijk hier de foto’s en een video van de plaatsing in het Hoendiep. De afwerking en oplevering van beide stuwen staat gepland voor eind januari 2022.

 

Foto van de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep    Foto van de compartimenteringsstuw in het Hoendiep

 

Foto’s: De compartimenteringsstuwen in het Lettelberterdiep (links) en Hoendiep (rechts) worden eind januari opgeleverd. 

 

Dwarsdiep

Hydrologisch onderzoek is uitgezet bij Sweco. Bewoners zijn per brief geïnformeerd. Het hydrologisch onderzoek wordt uitgebreid omdat er ook een peilbesluit moet worden genomen. De eerste fase van het hydrologisch onderzoek is in december opgeleverd en is input voor 2 aanvullende hydrologische onderzoeken, onder andere naar het grond en oppervlaktewater. Planning is dat de hydrologische onderzoeken in het voorjaar van 2022 zijn afgerond. In januari 2022 wordt ook begonnen met het uitzetten van de overige conditionerende onderzoeken. Dit betreft onder andere Geotechnisch onderzoek, Landmeten, Archeologisch onderzoek, Milieukundig onderzoek en Ecologie (flora en fauna). Een aantal van deze onderzoeken wordt in het gebied zelf uitgevoerd. Begin 2022 gaan wij u informeren over deze onderzoeken en wat dit verder inhoudt. De planning en voortgang van de benodigde onderzoeken is besproken. De planning is dat er eind 2022 een schetsontwerp (SO) ligt die daarna wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en daarna in één of meerdere bestekken.

 

Baggeren

Binnen het Project baggeren gaat het waterschap het Dwarsdiep, Wolddiep en de Matsloot uitbaggeren. Voor de uitkomende bagger wordt een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging zal de grond hergebruikt worden voor het aanleggen van bijvoorbeeld kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam werken. Daar hoort circulair werken bij: zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Meer informatie over de exacte locatie en planning leest u in dit artikel.

 

Covid-19 (Corona)

De ontwikkelingen rond Covid-19 zijn dusdanig dat er nog steeds extra maatregelen nodig zijn. Wij houden ons aan de adviezen en regelgeving van de overheid/RIVM. Bij klachten blijven we thuis en houden minimaal 1,5 meter afstand, wij vragen hiervoor uw begrip. In navolging van de oproep van het kabinet is het projectkantoor gesloten voor vergaderingen en reguliere activiteiten. Het kantoor wordt alleen gebruikt door de bouwdirecties en toezichthouders met werk in uitvoering. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten nog zoveel mogelijk vermijden.

 

Draagvlak en vertrouwen

Gebiedsbijeenkomsten passen niet binnen de adviezen en regelgeving van de overheid/RIVM. Waar mogelijk en verantwoord kan anticiperen we op verruimingen van de regelgeving. Voor een succesvolle uitvoering van het inrichtingsproject zijn draagvlak en vertrouwen van de streek van essentieel belang. Daarom zoeken we ook naar veilige alternatieven voor afstemming met omwonenden, ondernemers en professionals. Per situatie zoeken we naar een passende oplossing. We zetten onze dagelijkse werkzaamheden waar mogelijk voort en proberen vertragingen te voorkomen. Als dit niet kan, pakken we de draad weer op zodra dat mogelijk is. Door deze aanpak borgen we de kwaliteit en continuïteit van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

Projectbureau aan de Pasop gesloten

Het projectbureau aan de Pasop blijft vanwege het coronavirus voorlopig dicht. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl