Planning en voortgang februari

Lees hier de voortgang en planning van alle deelgebieden

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

 

De laatste 2 werkpakketten zijn omschreven en worden uitgevoerd door aannemer Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. te Nijeveen. Dat gebeurt tegelijk met de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ). In deze pakketten wordt, naast de aanplanting van bomen en struiken en het aanbrengen van faunagaas en beheerpaden, ook invulling gegeven aan een wandelroute, uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk.

 

     

Foto’s: Aannemer Oosterhuis werkt hier aan de aanleg van beheerpaden in De Drie Polders, ondanks de natte periode kan er wel doorgewerkt worden.

 

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden in het deelgebied zijn op een paar restpunten na afgerond. Op 30 oktober 2021 is het werk formeel opgeleverd en overgedragen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een ‘groenplan’. In dit plan wordt de beplanting rondom de Dijkweg en de Bakkerom N388 en een wandelroute uitgewerkt. Zodra er een concept ‘groenplan’ is, wordt dit met de gebiedspartners en omgeving besproken en afgestemd.

Op zondag 20 februari 2022 is er erg veel regen gevallen. Vooral in het Westerkwartier is hierdoor wateroverlast ontstaan. In onderstaande artikelen leest u meer over de eerste inzet van de waterberging, de gemaakte video en het weer leeg maken van de berging.

 

Overzichtsfoto van het waterbergingsgebied Polder De Dijken. Het gebied is veranderd in een grote plas water. In het midden zien we twee eilanden met woningen in het midden van al het water.

Foto: De waterberging in het natuur en waterbergingsgebied op maandag 21 februari 2022, toen het voor de 1e keer werd ingezet. 

 

Geautomatiseerde kunstwerken

Het werk is op 30 oktober 2021 opgeleverd en overgedragen. De kunstwerken zijn in beheer overgegaan naar het waterschap. Het technisch opleverdossier ligt bij het waterschap, de gemeente en Staatsbosbeheer.

 

Vismigratie

De aannemer heeft een nieuwe visvriendelijke pomp geplaatst in gemaal De Dijken. De ontluchting werkte namelijk nog niet goed. Inmiddels is deze ontluchter op de uitstroomleiding aangebracht. De vislift naast de inlaat aan de Matsloot is op 25 januari 2022 door de aannemer geplaatst. Op dit moment wordt het technisch opleverdossier afgerond, waarna de Vislift in eigendom, onderhoud en beheer overgaat naar waterschap Noorderzijlvest.

Inmiddels hebben de eerste vissen al gebruikt gemaakt van de vislift. In dit artikel legt Ecoloog Edwin van der Pouw Kraan van het waterschap uit waarom deze vismigratie zo belangrijk is.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De stuw in de Bevervallei is in het 4e kwartaal van 2021 aangebracht. Eind januari 2022 zijn de fundering en heiwerkzaamheden van de brug uitgevoerd.
Op 24 januari zijn er herstelwerkzaamheden aan de N388 uitgevoerd, hierbij was de weg één dag afgesloten.

Eind februari is er erg veel neerslag gevallen in het Westerkwartier. Hierbij liep ook de Bakkerom Zuid vol met water en kwam de tijdelijke bypass van de N388 deels tegen het water te liggen. Door de combinatie van hoog water en sterke wind, werd het buitentalud van de tijdelijke omleiding verzwakt. Door de extreem natte omstandigheden ontstond ook een nieuwe schade aan het asfalt. Om eventuele risico’s voor het wegverkeer te beperken, is in overleg met de wegbeheerder, de provincie Groningen, afgesproken de N388 te stremmen en maatregelen te nemen om het water zo spoedig mogelijk uit de wegconstructie te laten zakken.

 

Planning
Hiervoor is de slenk in de Bakkerom Zuid voorzien van een tijdelijk afsluiting van verbinding met de Matsloot en wordt er via natuurlijk afvoer naar de boezem en een pomp het waterpeil naar beneden gebracht. Op woensdag 2 maart was dit zo ver gevorderd, dat de fundering onder de bypass niet meer in het water ligt. De planning is dat de aannemer KWS op vrijdag 4 maart 2022 herstelwerkzaamheden uit gaat voeren en hierna de N388 weer vrijgegeven kan worden. Om te zorgen dat het waterpeil niet opnieuw invloed gaat hebben zal de Bakkerom Zuid de komende tijd geen open verbinding met de boezem hebben en wordt zo nodig de geplaatste pomp ingezet.

Bakkerom Zuid is geen onderdeel van de waterberging De Dijken-Bakkerom. De schade aan de N388 werd dan ook niet veroorzaakt door de inzet van waterberging De Dijken-Bakkerom.

 

Een Luchtfoto uitkijkend op de omleiding in de N388. Rechts grenst de weg aan het water. Daar staan nu zandzakken om de fundering te versterken.

Foto: de bypass ligt hier nog in het water en wordt met zandzakken het buitentalud beschermd tegen golven. Inmiddels is het waterpeil weer verlaagd en ligt het buitentalud niet meer in het water.

 

De werkzaamheden aan de brug en gedeeltelijke aanpassing van de snelheid van 80 naar 60 km/uur worden in het voorjaar/zomer van 2022 afgerond. De beplanting gebeurt in het najaar van 2022. De direct omwonenden van de Bakkerom worden eind maart geïnformeerd over de uitvoering en hierbij gaan we in gesprek over de herinrichting van de N388 en het concept groenplan.

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ) en faunaduiker Pasop

Sweco heeft een ontwerp voor de faunaduiker opgeleverd. De aannemer maakt de technische uitwerking van het ontwerp. De vele kabels en leidingen ter plaatse moeten worden aangepast. Dit heeft een lange doorlooptijd en partijen die dit verzorgen hebben enorme wachttijden. Voor het aanbrengen van de faunaduiker is een afsluiting van de N978 noodzakelijk. Omdat de ring Groningen ook stremmingen heeft, stond het verkeersloket afgelopen najaar geen stremmingen toe. Ook in de periode februari 2022 tot en met mei 2022 zijn stremmingen niet toegestaan. Het plaatsen van de faunaduiker staat nu gepland voor augustus 2022. Dit gebeurt in overleg met het verkeersloket.

 

Binnen de REVZ wordt ongeveer 14.000 m3 grond ontgraven. Dit wordt binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. De aanbesteding voor de uitvoering is eind november afgerond, aannemer Oosterhuis gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

De uitvoering van de REVZ vindt plaats van januari 2022 tot en met april 2022. Dit wordt gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders. De oplevering staat gepland voor eind april 2022.

 

     

Foto’s: In de REVZ wordt de bouwvoor verwijderd waardoor deze delen natter worden en geschikt worden gemaakt voor de functie van een verbindingszone. De vrijkomende grond wordt hergebruikt binnen de gebiedsontwikkeling.

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

De werkzaamheden verlopen goed en de aannemer ligt op schema. De ophoogslagen zijn aangebracht op de kades die rondom de Lettelberterbergboezem liggen. Eind januari 2022 is de zogenaamde SAT-test (Site Acceptance Test) uitgevoerd. Daarbij worden de kunstwerken op de plek waar ze zijn aangelegd nagekeken of ze aan de gestelde eisen voldoen en functioneren. De kunstwerken zijn met een paar restpunten akkoord bevonden.

 

Ze zijn bij oplevering automatisch te bedienen. De oplevering van het werk stond gepland voor eind januari 2022 maar is nog niet afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022. Vanwege de natte omstandigheden worden in het voorjaar de maaipaden nog ingezaaid.

Ondanks dat de Lettelberterbergboezem nog niet is opgeleverd heeft het waterschap Noorderzijlvest, vanwege de hoge waterstand in het Lettelberterdiep en rondom het Leekstermeergebied, op dinsdag 22 februari 2022 besloten dat ook de Lettelberterbergboezem werd ingezet om als overloopgebied overtollig water op te vangen.

 

     

Foto 1: hoge waterstand in het Lettelberterdiep en rondom het Leekstermeergebied
Foto 2: de Lettelbergboezem ingezet voor waarvoor deze in aangelegd, opslaan van overtollig water.

 

Hoendiep ZZ-kade verbetering

Het werk is op 30 oktober door aannemer Tebezo formeel opgeleverd en overgedragen aan het waterschap en de gemeente. Er is een restpuntenlijst opgesteld die de aannemer heeft afgewerkt. Twee restpunten bleven nog even staan. Het ging om de deklaag van het fietspad en een verhoging in de weg. Beide punten zijn werkzaamheden met asfalt die onder gunstige omstandigheden moesten worden uitgevoerd. Nu de twee restpunten zijn uitgevoerd is het werk afgerond.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 1

Aannemer Oosterhuis heeft het werk opgeleverd. Er is een restpuntenlijst opgesteld die de aannemer heeft afgewerkt. Het werk is formeel opgeleverd en overgedragen op 30 oktober aan het waterschap Noorderzijlvest.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1 en nog wel nodig zijn worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor zomer en najaar 2022.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De bouw van de Zuiderhoeksterstuw is na het broedseizoen 2021 gestart en voor de bouwvak afgerond. De automatische stuw is opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest.
Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, onder andere verbeteren kade en herstel weg is nu ook uitgewerkt. Planning uitvoering start eind 1e kwartaal 2022. Oplevering volgt in het 2e kwartaal van 2023.

 

2 Compartimenteringsstuwen

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst. Bekijk hier de foto’s en een video van de plaatsing in het Hoendiep. De afwerking en oplevering van beide stuwen stond gepland voor eind januari 2022. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond.
Om de hoge waterstand in het Dwarsdiep naar beneden te brengen was inzet van de waterberging De Dijken-Bakkerom nodig. Het water uit het Dwarsdiepgebied moest eerst naar deze berging stromen.

Om het water naar de berging te leiden zijn maandag 21 de gloednieuwe compartimenteringsstuwen in het Hoendiep en het Lettelberterdiep voor de eerste keer omhoog gezet. Nadat waterberging De Dijken-Bakkerom vol zat, zijn de compartimenteringsstuwen dinsdag 22 februari weer omlaag gezet.

 

Een foto van de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep. Een balk in het midden scheidt het hogere water rechts van het lager gelegen water aan de linker kant.

Foto: De compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep voor het eerst ingezet, het water op de foto rechts van de stuw wordt tegen gehouden. Hierdoor kan het overtollige water naar de bergingsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier worden geleid.

 

Dwarsdiep

Hydrologisch onderzoek is uitgezet bij Sweco. Bewoners zijn per brief geïnformeerd. Het hydrologisch onderzoek wordt uitgebreid omdat er ook een peilbesluit moet worden genomen. De eerste fase van het hydrologisch onderzoek is in december opgeleverd en is input voor 2 aanvullende hydrologische onderzoeken, onder andere naar het grond- en oppervlaktewater. Planning is dat de hydrologische onderzoeken rond de zomer van 2022 zijn afgerond. In januari 2022 is ook begonnen met het uitzetten van de overige conditionerende onderzoeken. Dit betreft onder andere Geotechnisch onderzoek, Landmeten, Archeologisch onderzoek, Milieukundig onderzoek en Ecologie (flora en fauna). Een aantal van deze onderzoeken wordt in het gebied zelf uitgevoerd.

De planning is om u in het voorjaar te informeren en met het gebied in gesprek te gaan over wat we aan het onderzoeken zijn en wanneer u hierover kan meepraten. Wij kunnen u dan eerste onderzoeksresultaten tonen die later dit jaar uitgewerkt worden in het schetsontwerp. Ook zal dit voorjaar gestart worden met de uitwerking van recreatie, toerisme en de beleving van het Dwarsdiepgebied. Hiermee gaat een nieuwe werkgroep aan de slag waarbij wij ook graag in gesprek gaan met de bewoners van het gebied. In de nieuwsbrief van april leest u hier meer over.

De planning is dat er eind 2022 een schetsontwerp (SO) ligt dat daarna wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en daarna in één of meerdere bestekken.

Baggeren
Binnen het Project baggeren gaat het waterschap het Dwarsdiep, Wolddiep en de Matsloot uitbaggeren. Voor de uitkomende bagger wordt een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging zal de grond hergebruikt worden voor het aanleggen van bijvoorbeeld kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam werken. Daar hoort circulair werken bij: zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Meer informatie over de exacte locatie en planning leest u in dit artikel.

 

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.