Planning en voortgang april 2023

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders

In De Drie Polders wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het aanbrengen van bankjes en een uitkijkpunt. In dit eerdere artikel leest u de laatste plannen. De planning is wel iets aangepast. De maatregelen worden in de zomer, buiten het broedseizoen uitgevoerd. Het uitkijkpunt wordt na de zomer geplaatst.

Verder voeren we in juni de na-opnames uit bij alle gebouwen. Dit houdt in dat we kijken of de gebouwen schade hebben opgelopen door de werkzaamheden. Dit doen we door de gebouwen te vergelijken met de foto’s en het rapport die zijn gemaakt tijdens de vooropnames aan de start van het project. Bewoners ontvangen volgende week een brief met een voorstel voor een datum.

 

Polder de Dijken-Bakkerom

Ook in dit gebied wordt nog hard gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving. Op de beleefplek zijn de fruitbomen in de boomgaard bij de brug in de Dijkweg geplant. Ook zijn hier de nieuwe bomen en struiken aangeplant. Het groenplan is opgeleverd en de onderhoudsperiode is ingegaan. De komende tijd werken we verder aan de inrichting van de beleefplek en twee wandelroutes. Met de direct omwonenden en de Belangenvereniging Polder de Dijken-Bakkerom en Staatsbosbeheer is overeenstemming bereikt over de locatie van de uitkijktoren. Deze komt ongeveer halverwege de Tuigenweg.

 

Op de plattegrond van het gebied met de optionele locaties als stippen aangegeven. De oranje arcering zijn de zichtlijnen vanaf de oranje stip (uitkijktoren). Het plaatsen van de nieuwe uitkijktoren staat gepland in de 2e helft van 2023. In overleg met de gemeente wordt de Tuigenweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de weg.

 

Na-opnames

Verder voeren we in juni de na-opnames uit bij alle gebouwen. Dit houdt in dat we kijken of de gebouwen schade hebben opgelopen door de werkzaamheden. Dit doen we door de gebouwen te vergelijken met de foto’s en het rapport die zijn gemaakt tijdens de vooropnames aan de start van het project. Bewoners ontvangen volgende week een brief met een voorstel voor een datum.

 

Faunaduiker Pasop

In de Provinciale weg N978 wordt een nieuwe faunaduiker (verbinding) aangebracht om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop. Ook worden er in dit gebied NBW-werkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren. De vergunning voor de faunaduiker is inmiddels verleend. De werkzaamheden staan gepland voor het derde en vierde kwartaal 2023.

 

Optimalisatie Lettelberterbergboezem

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) heeft in het najaar van 2022 plaatsgevonden. In de zomer van 2022 bleek dat een aangebrachte kade aan de noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem te veel zetting vertoonde en hierdoor te snel te laag zou worden. In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade extra grond aan te brengen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem. De grond is in september naar de kade vervoerd en aangebracht. Direct daarna werd het door regenval erg nat. Daarom wachten we met het afwerken van de kade en het inzaaien, totdat de grond voldoende is ingedroogd. De afronding staat gepland voor het voorjaar van 2023.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

In de NBW-fase 2 werken wij aan de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en de natuuropgave Leekstermeer. Daarom hebben we voor locatie Nienoord besloten om de NBW-werkzaamheden voorlopig nog niet uit te voeren en te koppelen aan de natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn inmiddels uitgevoerd. De werkzaamheden zelf starten in de zomer en zijn eind 2023 afgerond.

 

NBW-gemaal Fanerpolder

De bouwwerkzaamheden rond het gemaal zijn grotendeels afgerond. Het nieuwe gemaal wordt ook al ingezet door het waterschap. Het herstel van de weg en het asfalteren van de weg naar het gemaal is eind april gestart, er moet nog een nieuwe deklaag worden aangebracht en de bermen worden nog aangevuld. Ook de inritten naar de huizen worden daar waar nodig hersteld. Eind mei zijn alle werkzaamheden afgerond, waarna wij op 1 juni het project feestelijk gaan afsluiten.

Het herstel van de weg doen we op een duurzame innovatieve wijze door zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Hoe we dat hebben gedaan ziet u in deze video.

Video over de werkzaamheden bij gemaal Fanerpolder en de circulaire asfaltering van de Hoendiep Westzijde

Het nieuwe gemaal is er achter en onder het oude historische gemaal gebouwd. In dit eerdere artikel vertelden we al over de bouw van het nieuwe gemaal.

 

Dwarsdiep

Op 7 februari is het schetsontwerp in de Postwagen gepresenteerd. Op dit moment werken wij hard aan de uitvragen voor ingenieursbureaus om dit schetsontwerp verder uit te kunnen werken tot een breed gedragen voorlopig en definitief ontwerp. U kunt het schetsontwerp bekijken in deze Storymap van het Dwarsdiep. De gestelde vragen tijdens de bijeenkomst zijn van antwoorden voorzien. De gestelde vragen en antwoorden over het Dwarsdiep kunt u hier op onze website bekijken. Omdat er al ook eerder vragen zijn gesteld die zijn beantwoord, hebben wij de eerdere vragen en antwoorden geüpdatet naar een nieuwe versie waarin nu alle tot nu toe gestelde vragen en antwoorden zijn opgenomen. Heeft u een (nieuwe) vraag die nog niet is beantwoord, neem dan contact op met Prolander door een mail te sturen aan de projectleider. e.cornelius@prolander.nl

In navolging op de twee eerdere wandelingen in juni 2022,  Heeft op 8 mei de uitgestelde 3e wandeling plaatsgevonden. In dit artikel leest u een kort verslag van deze 3e avondwandeling:
Tot slot heeft Prolander een eerste planning voor de keukentafelgesprekken opgesteld. Via deze link leest u hier meer over.