Planning en voortgang september 2022

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden voor de natuur en wateropgaven zijn uitgevoerd.

 

Planning

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. Het gaat om een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. De werkgroep legt in oktober de laatste hand aan een voorstel voor recreatieve voorzieningen in de Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom.

Voor het uitkijkpunt wordt onderzocht welke ontwerpen passen in het beschikbare budget. Veel materiaalkosten zijn gestegen en levertijden zijn lang, dus dit vraagt extra aandacht. Vervolgens kan een keuze worden gemaakt voor meubilair, zoals zitjes en picknickplekken. Zodra er goed en betaalbaar pakket ligt, leggen we dat voor aan de omgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan de teksten en vormgeving van de informatievoorzieningen. In De Drie Polders moeten die eind dit jaar worden geplaatst.

 

Oproep

Wij willen eenieder dringend verzoeken om de gebieden De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom pas in te gaan als ook alle (recreatieve) werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route. De planning is dat in het najaar van 2022 en voorjaar 2023 de recreatieve maatregelen worden uitgevoerd.

 

Verbeteren en herstel Lettelberterdijk

De asfaltverharding van de Lettelberterdijk tussen het nieuwe gemaal en ’t Mienscheer wordt na de zomer vervangen. In overleg met de wegbeheerder, de gemeente Westerkwartier, is afgesproken dat we de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Vervanging bestaand asfalt tussen het gemaal en ’t Mienscheer.
  • Herstel wegkanten op diverse plaatsen vanaf het gemaal naar Enumatil.

 

Deze uitvoering vindt plaatst in oktober 2022. De aannemer informeert de omwonenden voor aanvang van de werkzaamheden. De voorbereidende werkzaamheden duren 1 week. De Lettelberterdijk kan kort gestremd zijn. Na werktijd is ’t Mienscheer bereikbaar. De asfalteringswerkzaamheden duren 1 week. Tijdens deze werkzaamheden is er geen ontsluiting naar ’t Mienscheer, maar wel een ontsluiting naar Enumatil. Na werktijd is ’t Mienscheer bereikbaar via een tijdelijke maatregel. Tot slot heeft de aannemer de verplichting om eventueel hulp te bieden aan bereikbaarheid van containers en hulpdiensten e.d.

 

Lettelberterdijk vanaf Mienscheer

 

  

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De aannemer van der Meer is in de onderhoudsperiode bezig om de laatste zogenaamde “restpunten” af te werken. Ook worden er nog een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd. In de Bakkerom Zuid wordt de verbinding tussen de aangebrachte slenk en de Matsloot verbetert zodat het waterschap op deze locatie de slenk kan passeren. Op de stuw ten zuiden van de Dijkweg in de Ottervallei blijkt veel begroeiing de stuwhoogte te beïnvloeden, waardoor het peil niet goed kan worden gehandhaafd. Daarom wordt de begroeiing verwijderd en wordt er een soort cementcoating aangebracht  die toekomstige begroeiing moet voorkomen. Bij de Dijkweg worden de bermen aangevuld en worden een aantal opritten verbeterd, die dan ook als passeerstrook kunnen worden benut.

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. De planning is dat er dit najaar duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied. En dat deze in het najaar van 2022 en voorjaar 2023 worden uitgevoerd. “Zie ook onder De Drie Polders”

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De stuw in de bevervallei is gebouwd,  en is elektrisch aangesloten zodat deze automatisch te bedienen is. Ook de brug in de N388 is inmiddels gebouwd. Deze functioneert als water- en faunaverbinding en natuurlijk als brug in het wegdek van de vernieuwde N388. In juli is er faunagaas geplaatst langs de N388. Dit  voorkomt dat fauna, zoals de otter, de gevaarlijke oversteek over de N388 maakt. Het faunagaas begeleidt de fauna naar de brug waaronder de fauna veilig de N388 kan passeren.

De N388 is aangepast en verbeterd en opgeleverd, evenals het naastgelegen fietspad. In dit fietspad zijn deze zomer een aantal scheuren geconstateerd. Op dit moment wordt onderzocht waardoor deze scheuren zijn ontstaan, hoe dit kan worden voorkomen en welk herstel er nodig is. Komend plantseizoen (dit najaar) worden de werkzaamheden uit het groenplan uitgevoerd, zoals het planten van bomen.  De aanpassingen op particuliere erven worden uitgewerkt, besproken met betrokkenen en ingepland om uit te voeren.

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ)

Binnen de REVZ is ongeveer 14.000 m3 grond ontgraven. Deze grond is binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. In juni 2022 zijn deze restpunten afgewerkt en is gestart met de afrondende werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders. 

 

Faunaduiker Pasop

De aanwezige duiker in de Provinciale weg wordt in het kader van de NWB-maatregelen aangepast. Dit is nodig omdat de grootte niet meer voldoet Om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop, wordt in de Provincialeweg N978 een nieuwe faunaduiker geplaatst. De faunaduiker voldoet aan de benodigde waterdoorvoer en fauna kan veilig passeren.

Het ontwerp hiervoor is klaar. Met omwonenden en grondeigenaren worden  gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Zodra er overeenstemming is met grondeigenaren en omwonenden wordt de planning definitief opgesteld De vergunningen hiervoor zijn al wel aangevraagd.

 

Plattegrond met de REVZ. De faunaduiker staat met een pijl aangegeven

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) vindt in najaar van 2022 plaats. Afgelopen periode bleek dat een recent aangebrachte kade aan de noordwest zijde van de Lettelberterbergboezem te veel zetting vertoonde en hierdoor te snel te laag zou worden.

In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade extra grond aan te brengen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem, door daar een extra natuurvriendelijke oever aan te gaan brengen. De grond is in september naar de kade vervoert en aangebracht. Direct daarna werd het door regenval erg nat. Daarom wachten we met het afwerken van de kade en het inzaaien, totdat de grond voldoende is ingedroogd.

 

Verbeterde kade noordwest zijde van de Lettelberterbergboezem

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1, maar nog wel nodig zijn, worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat voorlopig gepland voor het najaar 2022 met een doorloop naar 2023.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De automatische Zuiderhoeksterstuw is 2021 opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, zoals het verbeteren van de kade en het herstel aan de weg, is nu ook uitgewerkt. De bouw van het gemaal wordt uitgevoerd door aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering is gestart in augustus 2022. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2023.

Het aanbrengen van beschoeiing in de achterliggende Molensloot is inmiddels afgerond. Dit is nodig om de oevers te beschermen tegen afslag. Wel worden er op eerder aangebrachte beschoeiing nog een aantal fauna-uittreed plaatsen aangebracht, zogenaamde FUP’s.

 

Foto: medewerker plaatst een fauna-uittreedplaats

 

Op 2 september vond de officiële starthandeling van het gemaal Fanerpolder plaats. Hiervan is een video en een bericht gemaakt.

Voor meer en eerdere informatie over het gemaal Fanerpolder zie dit oude bericht over het nieuwe gemaal.

 

Om het gemaal te kunnen (ver)bouwen worden damwanden geplaatst zodat er veilig en “droog” kan worden gewerkt. De weg (Hoendiep WZ) wordt tijdens de bouw onderbroken en aanwonenden kunnen nu tijdelijk achter het gemaal langs rijden.

 

 

Twee Compartimenteringsstuwen

Alle werkzaamheden aan de stuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep zijn afgerond en is het werk formeel opgeleverd. De onderhoudstermijn is ingegaan en loopt in het voorjaar van 2023 af. In de onderhoudsperiode wordt het benodigde onderhoud aan de stuwen uitgevoerd. Op 28 september hebben de eerste onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden waarbij de werking natuurlijk ook is getest. Zie foto’s

 

 

Dwarsdiep

 

Voortgang schetsontwerp

Op dit moment wordt gewerkt aan het schetsontwerp voor het Dwarsdiep. Om een goed beeld te krijgen van de inrichtingsmaatregelen vinden er diverse onderzoeken plaats. De verschillende aspecten die samen komen binnen het schetsontwerp, zoals hydrologie, bodem, ecologie (land en water), landschap, kaden (waterveiligheid), beheer en recreatie werken we nu uit. Daarin wordt ook bekeken welke wensen vanuit de omgeving zijn ingebracht en hoe deze verenigbaar zijn met de opgaven in het gebied.

In de afgelopen maanden zijn deze aspecten in beeld gebracht en wordt nu gewerkt aan het samenbrengen van al deze puzzelstukjes. Samen met de gebiedspartners heeft begin september een eerste integrale werksessie plaatsgevonden om dit samen te brengen. Eind september staat een vervolgsessie gepland om dit verder te verfijnen. Zodra een eerste versie van het schetsontwerp klaar is wordt u nader geïnformeerd en gaan we met u in gesprek. Vervolgens staat 2023 in het teken van de nadere uitwerking tot een voorlopig- en definitief ontwerp.

 

Voortgang onderzoeken

Hydrologisch onderzoek (grond- en oppervlaktewater)

De eerste resultaten van het hydrologisch onderzoek geven een positief beeld voor  de natuurontwikkeling binnen de waterberging. Door de inrichtingsmaatregelen zien we dat de verwachte kwelstroom die belangrijk is voor de bijzondere natuur (zoals dotterbloemhooilanden en natte schrale graslanden), op meerdere locaties aanwezig is en verbeterd kan worden. De hydrologische maatregelen worden op dit moment bepaald en verwerkt in het in ontwerp. Ook deze maatregelen worden met de omgeving gedeeld. Op een later moment wordt hiervoor het peilbesluit opgesteld.

 

Natuurpotentie onderzoek van de voormalig agrarische gronden

In het voorjaar zijn de voormalige agrarische landbouwgronden en het grond- en oppervlaktewater onderzocht op voedingsstoffen in de bodem. Hiermee is inzichtelijk of maatregelen noodzakelijk zijn om de gewenste natuur te realiseren.  De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het gebied al behoorlijk ontwikkelt is maar dat op verschillende percelen nog meer ruimte is om de natuurpotentie te vergroten.

 

 

Foto’s boven: Onderzoek naar draagkracht bodem (geotechnisch onderzoek) kaden 

 

In september zijn voor het ontwerp van de randen van de waterberging onderzoeken uitgevoerd. Dit ging over de draagkracht van de ondergrond op de plek van de toekomstige waterkeringen. Het onderzoek geeft inzicht in hoe en hoeveel de randen van de waterberging op hoogte gebracht dienen te worden. Insteek is zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke hoogtelijnen of aanpassen van de bestaande (verhoogde) wegen. Op een aantal plaatsen zijn kaden in het veld noodzakelijk zijn.

 

 

Baggeren

Binnen het project baggert het waterschap Noorderzijlvest het Dwarsdiep, Wolddiep en de Matsloot. Inmiddels zijn het Dwarsdiep en het Wolddiep gebaggerd.  Voor de vrijkomende bagger is een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging wordt de grond onder andere hergebruikt  bij het aanleggen van kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam en circulair werken: daar hoort het zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen bij.

 

Wandelingen in het Dwarsdiep

Een terugblik op de twee wandelingen van zaterdag 11 juni vindt u hier. De 3e wandeling voor het gebied Roordaweg, Wilgepad en Lietsweg is komen te vervallen. In overleg met de aanwonenden zal deze binnenkort alsnog worden georganiseerd. Informatie hierover volgt via onze website.

 

Gestelde vragen

In beide wandelingen zijn vragen gesteld en kwamen er verschillende ideeën naar voren. Deze vragen zijn verzameld en zijn via deze website terug te lezen. Nieuwe vragen en antwoorden zullen worden toegevoegd aan de nu geplaatste V&A. De input vanuit de buurtbewoners is voor ons zeer waardevol. Op deze manier werken we gezamenlijk toe naar een schetsontwerp waarin zoveel mogelijk wensen meegenomen zijn. Wij kijken terug op een geslaagde dag!  Op deze pagina vindt u een overzicht van de gestelde vragen met antwoorden (V&A).

 

Subsidie

Voor het herstel beekdallandschap Dwarsdiep is vanuit de Europese unie 4 miljoen euro EU-POP-subsidie toegekend. Meer hierover leest u in dit artikel.

 

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.