Planning en voortgang december

Benieuwd naar de recente planning en voortgang in het Zuidelijk Westerkwartier? Lees het hier.

 

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

De resterende werkzaamheden zijn omschreven in drie werkpakketten. In werkpakket 1 zijn door aannemer van der Meer de kades geprofileerd en ingezaaid. Deze werkzaamheden zijn voor de bouwvak, eind juli afgerond. Binnen dit werkpakket is begin september ook de water windmolen geplaatst. De oevers van de Molensloot naar het nieuwe gemaal zijn natuurvriendelijk (flauwer) gemaakt. Dit is goed voor de wateraanvoer naar het gemaal en voor de biodiversiteit op de oevers. De laatste 2 werkpakketten zijn, samen met de REVZ, omschreven en worden uitgevoerd door een nog te contracteren aannemer.

In deze pakketten wordt naast de aanplanting van bomen en struiken en het aanbrengen van faunagaas, wordt ook invulling gegeven aan een wandelroute, uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. Zodra de aannemer bekend is en een planning heeft opgesteld, worden de omwonenden geïnformeerd over de planning en de uitvoering van de wandelroute. In verband met corona wordt  de wijze waarop nog bepaald.

Wandelen in het gebied mag nu nog niet. De natuur moet zich eerst ontwikkelen, die is op dit moment erg kwetsbaar. Wandelen kan naar verwachting vanaf zomer 2022.  In dit artikel leest u waar en wanneer deze gebieden toegankelijk worden.

 

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden in het deelgebied zijn op een paar restpunten na afgerond. Op 30 oktober is het werk formeel opgeleverd en overgedragen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een ‘groenplan’.In dit plan wordt de beplanting rondom de Dijkweg en de Bakkerom N388 en een wandelroute uitgewerkt. Zodra er een concept “groenplan” is, wordt dit met de gebiedspartners en omgeving besproken en afgestemd. In verband met corona wordt de wijze waarop dit gebeurt nog bepaald. Wandelen in het gebied mag nu nog niet. De natuur moet zich eerst ontwikkelen, die is op dit moment erg kwetsbaar. Wandelen kan naar verwachting vanaf zomer 2022. In dit artikel leest u waar en wanneer deze gebieden toegankelijk worden.

  

Geautomatiseerde kunstwerken

Het werk is op 30 oktober met restpunten opgeleverd en overgedragen. De kunstwerken zijn in beheer overgegaan naar het waterschap. Het technisch opleverdossier ligt bij het waterschap, de gemeente en Staatsbosbeheer.

 

Vismigratie

De aannemer heeft een nieuwe visvriendelijke pomp geplaatst in gemaal De Dijken. De ontluchting werkte namelijk nog niet goed. Inmiddels is dit ook aangepast. De vislift die naast de inlaat aan de Matsloot komt, is na diverse opmerkingen vanuit beheer- en onderhoudsoogpunt aangepast en ingekocht. De vislift wordt op 15 december 2021 in de fabriek worden getest met een Factory Acceptance Test (FAT). De plaatsing van de vislift vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022.

Foto: De buitenkant van de vislift.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De aanbesteding voor de aannemer is afgerond.
Het werk is gegund aan KWS Infra. Van eind augustus tot midden september (week 35 t/m 37) is de bypass aangebracht. Hiervoor was de weg gedurende 3 weken afgesloten voor doorgaand verkeer.

De stuw in de bevervallei wordt in het 4e kwartaal van 2021 aangebracht. Eind januari 2022 wordt gestart met de fundering en heiwerkzaamheden van de brug. De werkzaamheden aan de brug en aanpassing weg 80-60 worden in het voorjaar/zomer van 2022 afgerond. De beplanting gebeurt in het najaar van 2022.

 

 

 

Stuwbak in de Bevervallei wordt aangesloten

Foto 1: Stuwbak in de Bevervallei wordt geplaatst
Foto 2: Stuwbak in de Bevervallei wordt aangesloten

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ) en faunaduiker Pasop

Sweco heeft een ontwerp voor de faunaduiker opgeleverd. Deze wordt momenteel door een aannemer technisch uitgewerkt. De vele kabels en leidingen ter plaatse moeten worden aangepast. Dit kost veel doorlooptijd en partijen die dit verzorgen hebben enorme wachttijden. Voor het aanbrengen van de faunaduiker is een (korte) afsluiting van de N978 noodzakelijk. Omdat de ring Groningen ook stremmingen heeft geeft het verkeersloket aan dat zij dit najaar geen stremmingen toestaan. Ook in de periode februari 2022 tot en met mei 2022 zijn stremmingen niet toegestaan. Het plaatsen van de faunaduiker staat gepland in juni 2022.

Witteveen+Bos heeft de maatregelen voor de REVZ uitgewerkt en heeft de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het baggeronderhoud aan de Pasoptocht is inmiddels uitgevoerd. In de watergang zat veel slib waardoor nieuwe duikers niet op de goede hoogte kunnen worden aangebracht. Binnen de REVZ wordt ongeveer 14.000 M3 grond ontgraven. Dit wordt binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. De aanbesteding voor de uitvoering is eind november afgerond, aannemer Oosterhuis gaat deze werkzaamheden uitvoeren.
De planning zal met de direct omwonenden wordt gecommuniceerd. In verband met corona wordt de wijze waarop dit gebeurt nog worden bepaald. De uitvoering van de REVZ vindt plaats van najaar 2021 t/m april 2022. Dit wordt gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders GWW. De oplevering staat gepland voor april 2022.

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

De werkzaamheden verlopen goed en de aannemer ligt op schema. De ophoogslagen zijn aangebracht op de kades die rondom de Lettelberterbergboezem liggen. Tot nu toe valt de zetting erg mee. Voor de stroomaansluiting van de noordelijke inlaat is overleg gevoerd met Syntax en Enexis. Dit gaat over de planning maar ook over het tracé. De stroom wordt hier vanuit de noordkant aangebracht. Op 16 december wordt zal de zogenaamde SAT-test (Site Acceptance Test) uitgevoerd. Daarbij wordt gecontroleerd of de kunstwerken aan de daarvoor gestelde eisen voldoen en functioneren. De kunstwerken zijn bij oplevering in ieder geval handmatig te bedienen. Als de stroomaansluiting er op tijd is, kan dit ook automatisch. De oplevering van het werk staat gepland voor eind december 2021. De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022.

 

Kunstwerk wordt geplaatst   

Foto’s: SAT test kunstwerken Lettelberterbergboezem 16 december 2021

 

Hoendiep ZZ-kade verbetering

Het werk is op 30 oktober door aannemer Tebezo formeel opgeleverd en overgedragen aan het waterschap en de gemeente. Er is een restpuntenlijst opgesteld die de aannemer heeft afgewerkt. Twee restpunten bleven nog even staan. Het ging om de deklaag van het fietspad en de verhoging in weg. Beide punten zijn werkzaamheden met asfalt die onder gunstige omstandigheden moesten worden uitgevoerd. De twee restpunten zijn inmiddels uitgevoerd waarmee het werk is afgerond.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 1

Aannemer Oosterhuis heeft het werk opgeleverd. Er is een restpuntenlijst opgesteld die de aannemer heeft afgewerkt. Werk is formeel opgeleverd en overgedragen op 30 oktober aan het waterschap Noorderzijlvest.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1 en nog wel nodig zijn worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn nog niet opgepakt. De uitvoering staat gepland voor zomer 2022.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De bouw van de Zuiderhoeksterstuw is na het broedseizoen gestart en voor de bouwvak afgerond. De stuw werkte handmatig. Inmiddels is binnen het project de benodigde stroomkabel aangelegd. De stuw werkt nu automatisch. De stuw is opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest.

 

2 Compartimenteringsstuwen

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst. Bekijk hier de foto’s en een video van de plaatsing in het Hoendiep. De afwerking en oplevering van beide stuwen staat gepland voor eind december. De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in tweede kwartaal van 2022.

 

   

Foto 1: Afronding compartimenteringsstuw in het Hoendiep in beeld
Foto 2:De geplaatste compartimenteringsstuw in het Hoendiep wordt hier (SAT) getest.

 

Dwarsdiep

Hydrologisch onderzoek is uitgezet bij Sweco. Bewoners zijn per brief geïnformeerd. Het hydrologisch onderzoek wordt uitgebreid omdat er ook een peilbesluit moet worden genomen. De eerste fase van het hydrologisch onderzoek wordt in december opgeleverd en is input voor 2 aanvullende hydrologische onderzoeken, onder andere naar het grondwater. Planning is dat de hydrologische onderzoeken in het voorjaar van 2022 zijn afgerond. In januari 2022 wordt ook begonnen met het uitzetten van de overige conditionerende onderzoeken. Dit betreft onder andere Geotechnisch onderzoek, Landmeten, Archeologisch onderzoek, Milieukundig onderzoek, Ecologie (flora en fauna). Een aantal van deze onderzoeken worden in het gebied zelf uitgevoerd. Begin 2022 gaan wij u informeren over deze onderzoeken en wat dit verder inhoudt. De planning en voortgang van de benodigde onderzoeken is besproken. De planning is dat er eind 2022, begin 2023 een definitief ontwerp (DO) ligt.

 

Baggeren
Binnen het Project baggeren gaat het waterschap Het Dwarsdiep, Wolddiep en Matsloot uitbaggeren. Voor de uitkomende bagger wordt een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging zal de grond hergebruikt worden voor het aanleggen van bijvoorbeeld kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam werken. Daar hoort circulair werken bij: zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Meer informatie over de exacte locatie en planning leest u in dit artikel.

 

Covid-19 (Corona)

De ontwikkelingen rond Covid-19 zijn dusdanig dat er weer extra maatregelen nodig zijn. Wij houden ons aan de adviezen en regelgeving van de overheid/RIVM. Bij klachten blijven we thuis en houden minimaal 1,5 meter afstand, wij vragen hiervoor uw begrip. In navolging van de oproep van het kabinet is het projectkantoor gesloten voor vergaderingen en reguliere activiteiten. Het kantoor wordt alleen gebruikt door de bouwdirecties en toezichthouders met werk in uitvoering. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.

 

Draagvlak en vertrouwen

Gebiedsbijeenkomsten passen niet binnen de adviezen en regelgeving van de overheid/RIVM. Voor een succesvolle uitvoering van het inrichtingsproject zijn draagvlak en vertrouwen van de streek van essentieel belang. Daarom zoeken we veilige alternatieven voor afstemming met omwonenden, ondernemers en professionals. Per situatie zoeken we naar een passende oplossing. We zetten onze dagelijkse werkzaamheden waar mogelijk voort en proberen vertragingen te voorkomen. Als dit niet kan, pakken we de draad weer op zodra dat mogelijk is. Door deze aanpak borgen we de kwaliteit en continuïteit van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

Projectbureau aan de Pasop gesloten

Het projectbureau aan de Pasop blijft vanwege het coronavirus voorlopig dicht. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl

De gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier dankt u voor de samenwerking in 2021 en wenst u fijne feestdagen en een goed en gezond 2022.