Voortgang en planning werkzaamheden oktober

Ook in oktober is er weer veel werk verzet in het Zuidelijk Westerkwartier. Zo is er een update over de Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom, Brug Bakkerom, Hoendiep Zuidzijde, NBW-Polders en compartimenteringsstuwen.

De Drie Polders 

Bij de aanleg van het natuur- en waterbergingsgebied de Drie Polders is recentelijk gebleken dat niet alle benodigde grond voor het maken van kades beschikbaar komt. Vanuit een ander project in Westerbroek – waar in opdracht van de Provincie Groningen aan de natuur wordt gewerkt – komt zand beschikbaar. Aannemer HAZ Infra heeft per vrachtwagen afgelopen weken circa 10.000m3 grond over de A7 en de Mienscheer aangevoerd en in een tweetal tijdelijke depots geplaatst. De komende weken wordt nog ca 5.000 m3 zand vanuit een zandwinplas (plaats waar zand gewonnen wordt en een plas ontstaat) aangevoerd. Aannemer HAZ Infra verwerkt het vanuit deze depots in de kades.

Op de foto is te zien dat aannemer HAZ een depot aanlegt bij Mienschieer. De kraan is fel oranje.

Kunstwerken:

 • De bouw van het gemaal, de inlaat en de stuw rond de Lettelberterdijk verloopt voorspoedig.
 • De planning is dat eind 2020 de inlaat en de stuw handmatig inzetbaar zijn. Het gemaal is begin 2021 inzetbaar.
 • De omleidingsroute achter de bouwplaats is niet meer nodig en is verwijderd. Het verkeer kan weer over de Lettelberterdijk. Vrijkomend freesasfalt wordt in het kader van duurzaamheid hergebruikt.
 • Het brugdek en de leuningen op de Klaas Doornbosbrug zijn vernieuwd. De werkzaamheden aan deze brug worden na verwachting eind dit jaar afgerond.

Een nieuw brugdek in aanbouw. De brug is bruin. En achter de brug zie je een groen landschap.

Foto: Nieuw brugdek op Klaas Doornbosbrug in aanbouw.

Er wordt een nieuw gemaal geplaats aan Lettelberterdijk. Het ziet er nu uit als een grijs betonblok.

Foto: Het nieuwe gemaal aan de Lettelberterdijk

Polder de Dijken-Bakkerom

Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • Aannemer van der Meer BV ligt op schema om in het najaar van 2020 het werk op te leveren. Het afwerken en afronden van de werkzaamheden heeft een doorloop naar 2021.
 • De kades, met uitzondering van de kade aan de Matsloot, zijn op hoogte en zijn ingezaaid.
 • Na de bouwvak is begonnen met het aanleggen van de brug in de Dijkweg.
 • Na de bouwvak is ook de Noordoost hoek, welke eerder niet in het bestek zat (omschrijving van de werkzaamheden) opgepakt. Hier worden natuurvriendelijke oevers gegraven en delen van de bovengrond afgegraven. Dit geeft meer mogelijkheden voor de natuur. De grond die vrijkomt wordt gebruikt voor het maken van kades (aanvulling op de grondbalans).

Natuurvriendelijke oevers in de noordoosthoek.

Foto: Natuurvriendelijke oevers in de noordoosthoek.

Brug in de Dijkweg in aanbouw.

Foto: Brug in de Dijkweg in aanbouw.

Brug Bakkerom

 • Voor de water en natuurverbinding tussen de Bakkerom Zuid en de Bevervallei wordt een brug gebouwd in de Provincialeweg N388. Het programma van eisen waaraan deze brug moet voldoen is vrijwel gereed en wordt vervolgens uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.
 • De planning is dat de aanleg van de brug in de zomer van 2021 van start gaat en dat eind 2021 de brug gereed is.
 • Ter voorbereiding worden kabels en leidingen omgelegd. Aannemer HAK voert dit momenteel uit. Hierdoor moeten fietsers een omleidingsroute volgen. De planning is dat na 13 november 2020 de fietsers weer gebruik kunnen gaan maken van het fietspad.

Kabels en leidingen langs de N388 worden door Aannemer HAK omgelegd.

Foto: Kabels en leidingen langs de N388 worden door Aannemer HAK omgelegd.

Kunstwerken:

 • De bouw van de nieuwe stuw en de inlaat aan de Matsloot verloopt voorspoedig, de schuiven in de inlaat aan de Matsloot zijn geplaatst en voor het eerst getest.
 • De planning is dat de inlaat en de stuw eind 2020 inzetbaar zijn.
 • De bouw van het kleine gemaaltje aan de Redendijk is ook gestart. Deze werkzaamheden zijn eind 2020 gereed.
 • Het bestaande gemaal “de Dijken” aan de Matsloot wordt in 2021 aangepast en visvriendelijk gemaakt.
 • Naast de inlaat komt een innovatieve vislift. Zie nieuwsartikel: “Vismigratie in Polder de Dijken-Bakkerom”. Ook deze werkzaamheden starten in 2021.

Hoendiep Zuidzijde

Aannemer Tebezo rondt de werkplannen af start met de planning van de werkzaamheden voor Hoendiep Zuidzijde. In week 44 (laatste week oktober) worden bouwkundige opnames door Incite Projects uitgevoerd. Met deze bouwkundige opnames (foto’s en een beschrijving) van de woningen leggen we de uitgangssituatie vast (dit is een zogenaamde nul-situatie). Dit voorkomt eventuele discussie achteraf. Betrokken bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd.

In week 45 (eerste week november) start aannemer Tebezo met de opruimwerkzaamheden. Ook wordt er nader onderzoek gedaan naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) en worden proefsleuven gegraven in het kader van archeologisch onderzoek. Kort daarop wordt via het water damwanden en de grond aangevoerd. Vervolgens starten we met het aanbrengen van damwanden en het opbouwen van de tuimelkade. Tijdens het aanbrengen van de damwanden en de tuimelkade zal de weg bij Hoendiep Zuidzijde voor doorgaand fiets- en bromverkeer afgesloten worden vanwege veiligheidsoverwegingen. Fietsers en brommers dienen om te rijden via Enumatil. Tijdens het plaatsten van de damwanden worden geluid en trillingsmeters aangebracht om te controleren of de werkzaamheden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

informatiebord bij Hoendiep Zuidzijde.

Foto: informatiebord bij Hoendiep Zuidzijde.

Meer informatie

Op de gebiedspagina van Hoendiep Zuidzijde kunt u ook meer informatie vinden over de werkzaamheden aan de kade. U vindt hier ook een interactieve kaart met welke werkzaamheden waar gaan plaatsvinden.

Heeft u na het bekijken van de kaart op de website nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer Sytze Visser van Prolander. Bereikbaar via: 06-12919937 of: info@sytzevisser.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden tijdens de uitvoering? Neem dan contact op met Hans Roos van RHDHV via: 06-15093054 of: hans.roos@rhdhv.com.

Uitvoeringspartijen

Prolander heeft de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden namens het waterschap Noorderzijlvest verstrekt aan Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V. Het Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) verzorgt de directievoering en het toezicht. Prolander is verantwoordelijk voor het gebieds- en projectmanagement.

Coronavirus

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen organiseren we geen gebieds- of inloopbijeenkomsten. Wij benaderen u zoveel mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief. Tijdens de werkzaamheden en contactmomenten hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

NBW Polders

Eén van de zes geplaatste NBW bouwborden in het gebied.

Foto: Eén van de zes geplaatste NBW bouwborden in het gebied.

De werkplannen zijn in de afrondende fase. Dit geldt ook voor de baggerwerkzaamheden in de Polder Lagemeeden. Vervolgens plant Aannemer Oosterhuis de werkzaamheden verder in. De duikers en de betuining/beschoeiing worden de komende tijd geplaatst. Daarna gaat hij over naar de polder Vredewold en de Fanerpolder.

Baggerwerkzaamheden in uitvoering.

Foto: Baggerwerkzaamheden in uitvoering.

De werkzaamheden zijn voor aannemer Oosterhuis geen lastige klus, omdat het bekende werkzaamheden zijn. De moeilijkheidsgraad wordt vooral bepaald door de grootte van het gebied en de beperkte ontsluitingsmogelijkheden via de openbare weg naar het werkterrein. De aannemer rondt de werkzaamheden per polder zo veel mogelijk af voordat gestart wordt met een ander deelgebied. Daarnaast werkt hij met drie ploegen. Het eerste team zorgt voor opschonen, vergraven en baggeren van de watergangen en het uitvoeren van het cultuurtechnisch herstelwerk. Het tweede team realiseert onder andere de dammen, duikers en stuwen. Het derde team legt de beschoeiingen aan. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden per deelgebied in één aaneengesloten periode uitgevoerd worden, maar dat er soms wel in meerdere deelgebieden tegelijkertijd gewerkt wordt. De aannemer neemt circa 5 werkdagen voordat werkzaamheden worden uitgevoerd contact op met de betrokken grondeigenaar om de werkzaamheden af te stemmen.

Ga voor meer informatie over dit project naar de gebiedspagina NBW polders en ga naar ‘bekijk de kaart’.

Meer informatie

Heeft u na het raadplegen van de kaart op de website nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer Ab Albers van Prolander, 06-52401191 of: a.albers@prolander.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden tijdens de uitvoering? Neem dan contact op met Hans Roos van RHDHV via: 06-15093054 of: hans.roos@rhdhv.com

Uitvoeringspartijen

Prolander heeft de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden namens het waterschap Noorderzijlvest verstrekt aan aannemer Oosterhuis BV. Het Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) verzorgt de directievoering en het toezicht. Prolander is verantwoordelijk voor het gebieds- en projectmanagement.

Coronavirus

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen organiseren we geen inloopbijeenkomsten. Wij benaderen u zoveel mogelijk telefonisch en/of per e-mail. Voor contacten en uitvoering van de werken hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Compartimenteringstuwen

 • 10 augustus is de aanbesteding van het bestek gestart.
 • In oktober is de aanbesteding afgerond. Het werk is in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest, door Prolander, gegund aan Jansma Drachten BV.
 • De aannemer start met de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein in 2021.
 • De planning is dat op 1 juli 2021 de beide compartimenteringsstuwen zijn aangebracht.

Projectbureau

 • Vanuit het projectbureau worden de projecten aangestuurd.
 • Er wordt rekening gehouden met de adviezen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid rondom het coronavirus.
 • Vergaderingen vinden zoveel mogelijk online plaats.
 • Na het aanscherpen van de maatregelen (oktober 2020) vinden er geen vergaderingen meer op het projectbureau plaats.
 • Schoonmaak en desinfectie is opgeschaald.
 • Het bezoekerscentrum wordt nog niet verder ingericht. Eind 2020 wordt de situatie opnieuw bekeken.

Communicatie

 • Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief is structureel berichtgeving opgenomen over de voortgang van het project. Ook streven we elke maand naar een vlog over de werkzaamheden.
 • Keukentafelgesprekken vinden alleen waar (echt) nodig plaats, met inachtneming van de adviezen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Communicatie gaat telefonisch, per mail, schriftelijk, via nieuwsbrief, de website, Twitter en direct mailing. Waar echt nodig vinden één op één gesprekken plaats.
 • Er worden geen gebiedsavonden georganiseerd. Per onderwerp wordt bekeken hoe dit gecommuniceerd wordt met het gebied.
 • Voor de werkzaamheden van het kadewerk aan Hoendiep Zuidzijde (HDZZ) zijn betrokken bewoners per brief geïnformeerd.
 • Bewoners zijn per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden van de zes landbouwpolders met een NBW opgave.
 • Op de gebiedspagina’s van de website is inzichtelijk welke werkzaamheden waar worden uitgevoerd binnen Hoendiep Zuidzijde en de NBW Polders.