NBW maatregelen en onderzoek

Gebied

Binnen de zes landbouwpolders in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) worden werkzaamheden uitgevoerd om de waterbeheersing aan te passen. Deze werkzaamheden (maatregelen) moeten voldoen aan de afspraken die zijn opgenomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW beschrijft het beschermingsniveau tegen regionale wateroverlast bij extremere neerslagsituaties. Uit berekeningen blijkt dat in de zes landbouwpolders sprake is van overschrijding van deze NBW-normen. Binnen de polders gaat het hierbij hoofdzakelijk om lager gelegen agrarische percelen.

Het gaat om de volgende landbouwpolders:

 1. Fanerpolder
 2. Lagemeeden
 3. Lettelbert (incl. natuur en waterberging “De Drie Polders”),
 4. Nienoord
 5. Vredewold
 6. Zuidhorner Zuidpolder

Afbeelding: kaart van de zes landbouwpolders

Opgave

De polders liggen binnen de driehoek Leek, Zuidhorn en Groningen en grotendeels binnen het ZWK. Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polders. Peilbeheer houdt in dat in droge perioden het water zo lang mogelijk vastgehouden wordt en in natte perioden het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt.

Werkzaamheden

Omdat deze werkzaamheden tegelijkertijd plaats vinden met andere werkzaamheden binnen het ZWK is besloten de maatregelen voor het waterbeheer in de zes polders te combineren/uit te voeren binnen  de gebiedsontwikkeling van het ZWK.

Op onderstaande kaart zijn de geplande maatregelen binnen de landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) te zien. Het betreft de polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert.

Afgelopen zomer zijn verschillende inventarisaties en terreinopnamen gedaan. Met de verzamelde informatie zijn inrichtingsmaatregelen opgesteld om het peilbesluit binnen de NBW-polders mee uit te voeren. Voor veel mensen zullen de voorgestelde maatregelen weinig of geen gevolgen hebben. Bent u benieuwd of er voor u iets verandert? Bekijk dan uw perceel op de interactieve kaart en lees meer over de maatregelen onderaan deze pagina.

Planning

In een zogenoemd bestek wordt de omschrijving van het bouwwerk en de bijhorende werkzaamheden opgenomen. De maatregelen zijn uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp. Nog niet alle maatregelen rondom de Pasop en Nienoord zijn uitgewerkt. Dit gebeurt in fase 2.

Fase 1

 • 30 juni 2020 is de aanbesteding van het bestek gestart
 • Tweede week september afronding aanbesteding en de uitvoerende aannemer wordt bekend gemaakt
 • Planning en uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer
 • Oplevering fase 1 op 1 juli 2021

Fase 2

 • Najaar 2020 uitwerking van maatregelen
 • Start aanbesteding begin 2021
 • Uitvoering in de zomer van 2021
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021

Bekijk de kaart

Op onderstaande kaart (september 2020) worden de maatregelen/werkzaamheden aangegeven. Omdat het soms om een kleine maatregel gaat, zijn er kaders om de maatregelen getekend. In de legenda staan de maatregelen weergegeven. Lees meer over de maatregelen in de toelichting op de maatregelen (onder de kaart).

Handleiding bij kaart met maatregelen

 • Klik linksboven op de pijltjes om de legende te openen.
 • Houd de linkermuisknop ingedrukt om het kaartbeeld te verplaatsen of te bewegen.
 • Zoom in en uit door op de + en – te klikken. Zodra ver genoeg ingezoomd wordt op de maatregel wordt in de tekst aangegeven om welke maatregel het gaat. In de legenda kunt u het icoontje of kleurtje vinden. Zo weet u om welke maatregel het gaat.
 • Links onderin de kaart ziet u ‘grotere kaart weergeven’. Zo ziet u de kaart in het groot.

Toelichting op de maatregelen

Op de kaart treft u de onderstaande maatregelen aan. Wat houden deze maatregelen precies in? Welke werkzaamheden worden er concreet uitgevoerd en welke overlast kunt u ervaren?

 • Dam met duiker realiseren: Aanbrengen van een dam met duiker, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Dam met duiker verwijderen: Verwijderen van een dam met duiker, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Duiker dicht zetten: Het dichtzetten van een duiker, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Duiker vervangen: Aanbrengen van een nieuwe dam met duiker en het verwijderen van de oude duiker, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Reinigen duiker: de duiker wordt schoon gespoten. Eventuele overlast nihil
 • Inlaat verbeteren: Aanpassingswerkzaamheden aan bestaande inlaat of het vervangen van de bestaande inlaat, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Nieuwe stuw: Het aanbrengen van een nieuwe stuw met stortebed en instroom, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Pendam verwijderen: Het verwijderen van bestaande dam tussen twee peilvakken, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Stuw aanpassen: Op de bestaande locatie wordt een stuw aangepast of vervangen, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Stuw verwijderen: Op de bestaande locatie wordt een stuw verwijderd inclusief stortebed en overige voorzieningen, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Vaste dam realiseren/dicht zetten dam: Op de aangegeven locatie wordt een gronddam aangebracht of bestaande duiker wordt dicht gezet vaak als peilscheiding, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Aanbrengen natuurvriendelijke oever: De taluds worden afgeschuind. Eventuele overlast: vrijkomende grond wordt vervoerd en verwerkt.
 • Aanbrengen betuining: Er wordt een beschoeiing aangebracht. Eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook
 • Watergang te baggeren: de vrijkomende bagger wordt verwerkt. Afhankelijk van de hoeveelheid is dit meer of minder overlast. Hier geldende richtlijnen van het waterschap voor.
 • Watergang opwaarderen: De sloot wordt indien noodzakelijk gebaggerd en op maat en diepte gemaakt met taluds van 1 op 1,5. Eventuele overlast: variabel, dit is afhankelijk van de terreinsituatie en de conditie van de watergang. Sommige watergangen voldoen al aan de afmetingen.
 • Watergang afwaarderen: Geen werkzaamheden is een administratieve handeling, geen overlast.

Vlog

In de zes landbouwpolders met een NBW opgave wordt komende tijd hard gewerkt aan het verbeteren van de waterbeheersing. Benieuwd hoe dit gedaan wordt in polder Vredewold? Bekijk onderstaande vlog.