Voortgang en planning Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier

Binnen het Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier wordt gewerkt aan het uitvoeringsgereed maken van de natuur en waterbergingsgebieden De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom, de Lettelberterbergboezem en zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Onderstaand leest u over de voortgang in deze deelgebieden.

De Drie Polders

De laatste milieutechnische onderzoeken (onderzoek naar verhardingen en te ontgraven gronden) zijn in de afrondende fase en de uitkomsten worden verwerkt. Het voorlopige ontwerp is gereed en wordt de komende weken uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Bij het voorlopige ontwerp is rekening gehouden met een vrijwel afgeronde kavelruil.

De proefkades die in november langs de A7 zijn aangebracht worden wekelijks gemonitord. Bekeken wordt of en hoe snel kades zich zetten (uitzakken), dit levert veel informatie op waar we bij de uitvoering rekening mee houden. De voorlopige conclusie is dat de zetting van de kades hier minder snel optreedt dan werd verwacht.

Polder de Dijken-Bakkerom

Het voorlopige ontwerp is afgerond en wordt de komende weken uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Voor de faunapassage en waterverbinding tussen de Bakkerom Zuid en de Bevervallei (onder de Provincialeweg door) wordt een andere verbinding uitgewerkt. De ‘lange duiker’ uit het oorspronkelijke ontwerp wordt vervangen door een brug. Deze oplossing draagt bij aan de verfraaiing van het landschap, en is qua beheer en onderhoud een betere en duurzamere oplossing.

De alternatieven rondom de Dijkweg en deels Bakkerom/Redendijk, waarbij deze wegen naast de functie van weg ook de functie van kade kunnen krijgen, zijn nader uitgewerkt. De Gebiedscommissie en de opdrachtgevers hebben aangegeven dat deze alternatieven een duidelijke voorkeur hebben. Na onderzoek is namelijk gebleken dat de te maken kades op slappe ondergrond grote inspanningen vraagt. Voor deze brede en hoge kades zou veel grond nodig zijn, wat hoge kosten met zich meebrengt en betekent dat er minder ruimte overblijft voor natuur en waterberging. Met de gemeente Westerkwartier vindt de komende weken overleg plaats over de benodigde vergunningen en het eigendom, het beheer en onderhoud van de Dijkweg en de Bakkerom/Redendijk. Voor de waterverbinding tussen de Otter en de Bevervalei is de keus gevallen op een brug.

Omdat de ondergrond in Polder de Dijken-Bakkerom veel meer veen bevat dan in de Drie Polders is besloten om ook hier een proefkade aan te leggen. Begin maart is hiermee gestart, echter kort na aanvang ook weer gestopt omdat de locatie ondanks het gebruik van rijplaten en draglineschotten te nat bleek om grond zonder veel schade naar het terrein te kunnen vervoeren. Afgelopen week is weer gestart met de aanleg van de proefkade. Deze wordt in lagen opgebouwd. Ook hier wordt nauwkeurig bijgehouden hoe snel een kade zich op deze ondergrond zet. Op 23 april is de kade opgehoogd naar 10 cm boven NAP. Dit is de eindhoogte die de kade hier na zetting moet krijgen. Middels toekomstige ophoogslagen wordt bekeken hoe deze kade zich hier qua hoogte houdt. Onderstaande foto’s geven een impressie van de proefkade-aanleg.

    impressie van de proefkade-aanleg     impressie van de proefkade-aanleg impressie van de proefkade-aanleg

impressie van de proefkade-aanleg

Lettelberterbergboezem

Het voorlopige ontwerp is gereed en wordt ook hier uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Vanwege de oplopende stroomsnelheden in het Lettelberterdiep bij inzet van de waterberging worden de oevers nader onderzocht en waar nodig versterkt. De beide inlaatconstructies vanuit het Lettelberterdiep worden vervangen/vernieuwd omdat deze niet of niet goed meer functioneren. Ditzelfde geldt voor de uitlaat aan de oostzijde van de Lettelberterbergboezem.

NBW Polders

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de NBW-polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert. Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polders. Het ontwerp-peilbesluit voor de zes polders ligt ter inzage tot 29 april 2019. Op 9 april is een inloopbijeenkomst georganiseerd.

In de zomer van 2019 worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd, waarna het vergunningentraject wordt gestart. In het najaar van 2019 worden de maatregelen concreet uitgewerkt tot een voorlopig en definitief ontwerp en bestek.

Planning gebiedsavonden

Eind mei/begin juni (week 22/23) worden er twee gebiedsavonden gehouden. Één voor De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem, de tweede voor Polder de Dijken-Bakkerom. Op deze gebiedsavonden krijgt u per gebied informatie over de gedane onderzoeken, het vastgestelde voorlopige ontwerp en over hoe ver het definitieve ontwerp is. Natuurlijk komt ook de planning van de uitvoering op deze avonden langs. Zoals eerder afgesproken zal het 2e deel van de avonden bestaan uit eventuele vragen en antwoorden. De inrichtingsplankaarten liggen hierbij op tafel. Voor een toelichting zijn medewerkers van de Provincie Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest, de betrokken ingenieursbureaus en Prolander aanwezig.

Zodra de data voor de gebiedsavonden bekend zijn worden deze gecommuniceerd en krijgen aanwonenden en inwoners van de betreffende gebieden een uitnodiging in de brievenbus.