Terinzagelegging en inloopbijeenkomst ontwerp-peilbesluit NBW-polders

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de NBW-polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert. Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polders.

Kaart met daarop zichtbaar de begrenzing van het peilbesluitgebied

Het waterschap Noorderzijlvest heeft binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier de opdracht neergelegd om de knelpunten in de waterbeheersing in zes polders op te lossen, om te kunnen voldoen aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De knelpunten waar het om gaat hebben betrekking op peilbeheer, doorstroming en afvoer en de stabiliteit van taluds en watergangen.

Bekijk het ontwerp-peilbesluit op de website van waterschap Noorderzijlvest.

Terinzagelegging

Het ontwerp-peilbesluit voor de zes polders ligt ter inzage van 18 maart 2019 tot 29 april 2019 en kan worden ingezien:

  1. op het kantoor van waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen tijdens kantooruren;
  2. vanaf 18 maart 2019 in het Waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest op www.overheid.nl.

Zienswijze indienen?

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk naar voren brengen. Onder vermelding van kenmerk  en onderwerp: ´zienswijze NBW-polders´ kunt u een zienswijze sturen naar: Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Foto: begrenzing van het peilbesluitgebied.

Inloopbijeenkomst

Op 9 april 2019 organiseert het waterschap samen met Prolander een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Postwagen (zaal Koetshuis), Hoofdstraat 53 te Tolbert. Wij willen u met name informeren over de maatregelen die gepland zijn voor de polders waar het nieuwe peilbesluit zal gaan gelden. Medewerkers van het waterschap en Prolander zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider en secretaris van de gebiedscommissie ErnstJan Cornelius. E-mail: e.cornelius@prolander.nl of zwk@prolander.nl
Tel: 0592-365049