Terug en vooruitblik december 2018

In 2015 zijn we gestart met het uitwerken van de plannen voor de “Toekomst” voor het Zuidelijk Westerkwartier, waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt. Ook het afgelopen jaar is er veel gebeurd in en om de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Hieronder blikken we terug op 2018 en kijken we vooruit naar de toekomst.

“De toekomst begint vandaag. De toekomst is straks, over vijf minuten. Maar ook over vijftig jaar. De toekomst is wanneer je oud bent en vooral terugkijkt. Naar bijvoorbeeld vandaag. Je kunt je op de toekomst verheugen. Of er tegenop zien. Je kunt de toekomst negeren. Of je erop voorbereiden. Veel verandert tussen vandaag en de toekomst. De toekomst heeft verrassingen. Grote en kleine. Leuke en minder leuke. Vandaag zal in de ogen van onze kinderen ‘vroeger’ heten. Zij leven dan op het fundament dat wij nu bouwen. Of nalaten te bouwen. De gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier is dat fundament. We doen het voor de toekomst. En die begint vandaag.”

ErnstJan Cornelius

Foto: ErnstJan Cornelius

Een terugblik op het afgelopen jaar

Qua procedures zijn er dit jaar grote en belangrijke stappen gezet. De inrichtingsplannen, de milieueffectrapportage (MER) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) lagen ter inzage, de inrichtingsplannen en de MER zijn vastgesteld en het PIP werd op 19 december 2018 vastgesteld. Voor de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden van de deelgebieden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en de zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier ingesteld. Binnen dit projectbureau verzorgen vijf ingenieursbureaus de onderzoeken, en werken deze uit naar concrete maatregelen in opdracht van de provincie Groningen en het Logo Europees Landbouwfondswaterschap Noorderzijlvest, aangestuurd door Prolander. De onderzoeken zijn grotendeels afgerond en de eerste voorlopige ontwerpen opgesteld. In november zijn deze tijdens twee gebiedsavonden aan de streek voorgelegd.

Voor het project Polder de Dijken-Bakkerom is een Europese subsidie aangevraagd, die in juni 2018 is gehonoreerd.

Op het duurzaam beschikbaar krijgen van de benodigde gronden is veel energie gezet, dit heeft geleid tot een eerste kavelruil die op 7 december is afgerond. Een tweede kavelruil is in een ver gevorderd stadium. Het streven is deze eind januari 2019 af te ronden. Ook aan een derde kavelruil wordt gewerkt, hier wordt gekoerst op een afronding in het voorjaar van 2019.

Foto: logo Europese Unie.

2019 en verder

In januari 2019 wordt het PIP, na de vaststelling in december 2018, gepubliceerd en opengesteld voor beroep. Tegelijk met het PIP wordt het ontwerp ontgrondingsvergunning gepubliceerd. Op het ontwerp ontgrondingsvergunning kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook andere vergunningen/procedures, zoals een watervergunning, legger en peilbesluit zijn in voorbereiding. Deze worden naar verwachting in februari/maart 2019 in ontwerp vastgesteld. Na het opleveren van de eerste voorlopige ontwerpen van de te nemen maatregelen, worden deze in januari en februari uitgewerkt naar definitieve ontwerpen.

Bekijk het meest actuele overzicht van de planning van de procedures.

Omdat wij de planvorming van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier samen met de streek hebben gedaan, vinden we het erg belangrijk dat we de voorbereiding en de uitvoering ook samen met de streek doen. Zo worden de definitieve ontwerpen in gebiedsbijeenkomsten aan de streek voorgelegd en besproken. Dit geldt ook voor de daarna op te stellen bestekken. Ook tijdens de uitvoering zal de streek direct worden betrokken. In januari starten ook de zogenaamde keukentafelgesprekken weer in de deelgebieden Polder de Dijken-Bakkerom en De Drie Polders. Hier worden dan maatwerkafspraken gemaakt over het kadeontwerp en de uit te voeren werkzaamheden rondom deze erven/percelen.

Voor het beschikbaar komen van de benodigde financiën zal in januari een kostenraming worden opgesteld welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan beide opdrachtgevers: de Provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest. Omdat zich meer Europese subsidies aandienen zal hier ook op worden ingespeeld door het indienen van subsidieaanvragen.

Als financiën beschikbaar zijn gesteld en de procedures en de vergunningen zijn afgerond is de planning dat voor de zomer 2019 de projecten Polder de Dijken-Bakkerom en De Drie Polders worden aanbesteed. Direct na de zomer start de uitvoering, en eind 2020 wordt de inrichting van deze twee deelgebieden afgerond. Voor de Lettelberterbergboezem en de zes landbouwpolders met een opgave vanuit de NBW vindt de aanbesteding eind 2019 plaats. Eind 2020 zijn dan ook deze twee gebieden ingericht. In 2019 wordt, afhankelijk van de grondposities, bekeken of andere deelgebieden ook al nader kunnen worden uitgewerkt. Kortom: ook de komende jaren gaat er weer heel veel gebiedsontwikkeling plaatsvinden in het Zuidelijk Westerkwartier.

Rest mij u allen namens de opdrachtgevers, gebiedspartners en Prolander te danken voor uw inzet, belangstelling en betrokkenheid het afgelopen jaar. En uiteraard kijken we uit naar een voortzetting van de goede samenwerking in de jaren die volgen.

Ik wens u hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2019.

Namens de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier,
ErnstJan Cornelius (secretaris/projectleider)