Stand van zaken procedures

Lees over de stand van zaken van verschillende procedures, waaronder PIP en MER.

MER afgerond

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) beoordeelde afgelopen voorjaar de MER. Na toevoeging van de aanvullende informatie concludeerde de commissie dat er voor alle gebieden nu voldoende informatie beschikbaar is om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de waterberging en natuurontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Hiermee is de MER-procedure afgerond.

Inrichtingsplannen vastgesteld

In oktober 2017 stelden het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen de ontwerp-inrichtingsplannen vast. De ontwerp-inrichtingsplannen hebben van 11 januari tot en met 21 februari 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was mogelijk een zienswijze in te dienen.

Op 29 mei 2018 zijn de inrichtingsplannen voorlopig vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest (DB) en door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (GS). Bij de vaststelling van de plannen is rekening gehouden met de ingebrachte zienswijzen op het ontwerp, de gevraagde adviezen en de resultaten van het vooroverleg met de gemeenten.

Op 19 september zijn de inrichtingsplannen door het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest definitief vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 19 september Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over de inrichtingsplannen. Er zijn geen aanvullende vragen gesteld. Op 25 september heeft GS de inrichtingsplannen dan ook definitief vastgesteld. Hiermee is de procedure rond de inrichtingsplannen afgerond.

De vastgestelde inrichtingsplannen kunt u vinden op deze website onder Projectinformatie.

Provinciaal Inpassingsplan

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met bijbehorende stukken lag ter inzage van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018. In deze periode was het voor een ieder mogelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerp PIP.

Er zijn naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerp PIP in totaal 17 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door LTO Noord, de overige zienswijzen zijn ingediend door agrarische ondernemers of particulieren. De zienswijzen en de reacties/beantwoording zijn opgenomen in een Nota Reactie en Commentaar (NRC). De zienswijzen hebben geleid tot enkele wijzigingen in het Inpassingsplan;

  • In vier gevallen zijn kleine grenscorrecties gemaakt
  • Er is een verwijzing opgenomen naar de definitie van waterberging in de Waterwet
  • De wijze waarop houtsingels worden beschermd is aangepast. Daarbij is de mate van bescherming van de houtsingels gelijk gebleven.
  • Een verruiming van de begrenzing van de aanvoerwatergang van de waterberging in De Drie Polders is opgenomen.

Het gewijzigde Inpassingsplan is samen met de NRC in oktober door GS goedgekeurd en zal in december worden voorgelegd aan PS voor de definitieve vaststelling.

De NRC is geanonimiseerd en na goedkeuring in GS in oktober aan diegenen gestuurd die een zienswijze hebben ingediend. Na vaststelling in PS in december zal deze ook beschikbaar zijn op onze website.

Vooruitblik procedures

Op 21 november is er weer een Praten met de Staten. Van 16.00 uur tot 17.00 uur bent u dan welkom in het provinciehuis, aan het Martinikerkhof 12 in Groningen. Praten met de Staten op 21-11 is ter voorbereiding van de komende vergaderingen in december. Eenieder kan hier dus praten met de staten over het PIP als ze dat willen……

Op 5 december wordt het Provinciaal Inpassingsplan inclusief de Nota Reactie en Commentaar besproken in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid van de provincie Groningen. Inspreken tijdens deze vergadering is mogelijk.

Provinciale Staten beslist op 19 december over de definitieve vaststelling. Tijdens deze vergadering is er geen mogelijkheid om in te spreken.

De ontgrondingsvergunning, de watervergunning, en het peilbesluit zijn in voorbereiding. Deze worden naar verwachting in februari/maart 2019 in ontwerp vastgesteld.