Inrichtingsplannen

In oktober 2017 stelden het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen de ontwerp-inrichtingsplannen vast. De ontwerp-inrichtingsplannen hebben van 11 januari tot en met 21 februari 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was mogelijk een zienswijze in te dienen.

Op 29 mei 2018 zijn de inrichtingsplannen voorlopig vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest (DB) en door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (GS). Bij de vaststelling van de plannen is rekening gehouden met de ingebrachte zienswijzen op het ontwerp, de gevraagde adviezen en de resultaten van het vooroverleg met de gemeenten.

Op 19 september 2018 zijn de inrichtingsplannen door het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest definitief vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 19 september Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over de inrichtingsplannen. Er zijn geen aanvullende vragen gesteld. Op 25 september 2018 heeft GS de inrichtingsplannen dan ook definitief vastgesteld. Hiermee is de procedure rond de inrichtingsplannen afgerond.

Download de inrichtingsplannen voor het Zuidelijk Westerkwartier: