Planning en voortgang maart 2023

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders

In De Drie Polders wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het aanbrengen van bankjes en een uitkijkpunt. In dit eerdere artikel leest u de laatste plannen. De planning is wel iets aangepast. De maatregelen worden in de zomer, buiten het broedseizoen uitgevoerd. Het uitkijkpunt wordt na de zomer geplaatst.

 

Polder de Dijken-Bakkerom

Ook in dit gebied wordt nog hard gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving. Op de  beleefplek bij de brug in de Dijkweg zijn de fruitbomen in de boomgaard  geplant. Ook zijn hier de nieuwe bomen en struiken  aangeplant. De komende tijd werken we verder aan de inrichting van de beleefplek en twee wandelroutes. De realisatie van de nieuwe uitkijktoren staat gepland  in de 2e helft van 2023.

Ter afsluiting van de werkzaamheden in het gebied gaan we  bouwkundige eindopnamen uitvoeren bij de woningen die ook een start-opname hebben gehad. Dit hebben wij toegezegd bij de start van het project in 2019. De bewoners krijgen na afloop een eigen rapportage van dit onderzoek.

 

Verbeteren en herstel Lettelberterdijk

Nu de aannemer de bermen heeft aangevuld, zijn alle wegwerkzaamheden aan de Lettelberterdijk afgerond. Ter afsluiting van deze werkzaamheden, voeren we de komende periode ook hier bouwkundige eindopnames uit. Deze bewoners krijgen na afloop ook een eigen rapportage van dit onderzoek.

 

Faunaduiker Pasop

In de Provincialeweg N978 wordt een nieuwe faunaduiker (verbinding) aangebracht om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop. Ook worden er in dit gebied NBW-werkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren. De vergunning voor de faunaduiker is inmiddels verleend. De werkzaamheden staan gepland voor het derde kwartaal 2023.

 

Optimalisatie Lettelberterbergboezem

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) heeft in het najaar van 2022 plaatsgevonden. In de zomer van 2022 bleek dat een aangebrachte kade aan de noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem te veel zetting vertoonde en hierdoor te snel te laag zou worden. In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade extra grond aan te brengen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem. De grond is in september naar de kade vervoerd en aangebracht. Direct daarna werd het door regenval erg nat. Daarom wachten we met het afwerken van de kade en het inzaaien, totdat de grond voldoende is ingedroogd. De afronding staat gepland voor het voorjaar van 2023.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

In de NBW-fase 2 werken wij aan de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en de natuuropgave Leekstermeer. Daarom hebben we voor locatie Nienoord besloten om de NBW-werkzaamheden voorlopig nog niet uit te voeren en te koppelen aan de natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn inmiddels uitgevoerd. De werkzaamheden zelf starten in de zomer en zijn eind 2023 afgerond.

 

NBW-gemaal Fanerpolder

De bouwwerkzaamheden rond het gemaal zijn grotendeels afgerond. Inmiddels wordt het nieuwe gemaal ook al ingezet door het waterschap, zoals te zien is in de korte video hieronder.

 

Eind maart is de zogenaamde SAT-test (Site Acceptance Test) uitgevoerd. Daarbij is gecontroleerd of het nieuwe gemaal Fanerpolder aan de daarvoor gestelde eisen voldoet en functioneert. De SAT-test werd met een positief resultaat volbracht.

 

De volgende stap is het herstel van de weg naar het gemaal. In april gaan we in gesprek met alle bewoners om afspraken te maken over de werkzaamheden rond de tuinen en inritten. In de 2e helft van april starten we met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Vanaf 1 mei begint het asfalteren, dit neemt zo’n 3 tot 4 dagen in beslag. Hierna herstellen we de inritten weer en werken we de weg af. Eind mei zijn deze werkzaamheden afgerond, en wordt  het project feestelijk afgesloten.

 

 

Monitoring peilbuizen

In april worden de al eerder geplaatste peilbuizen weer bezocht en opgenomen. Zodra de uitkomsten bekend zijn wordt de viewer op deze website weer bijgewerkt. De peilbuizenviewer vindt u hier.

 

Dwarsdiep

Op 7 februari is het schetsontwerp is in de Postwagen gepresenteerd. In dit artikel leest u terugblik van de avond, en meer informatie over het schetsontwerp zelf. Op dit moment werken wij hard aan de uitvragen voor ingenieursbureaus om dit schetsontwerp dit jaar verder uit te kunnen werken tot een breed gedragen voorlopig en definitief ontwerp.

De gestelde vragen tijdens de bijeenkomst zijn van antwoorden voorzien. Deze vragen en antwoorden kunt u bekijken u op deze veelgestelde vragenpagina. Omdat er al ook eerder vragen zijn gesteld die zijn beantwoord, hebben wij de eerdere vragen en antwoorden geüpdatet naar een nieuwe versie waarin nu alle tot nu toe gestelde vragen en antwoorden zijn opgenomen. Heeft u een (nieuwe) vraag die nog niet is beantwoord, neem dan contact op met Prolander door een mail te sturen aan de projectleider. e.cornelius@prolander.nl

Deze pagina kunt u vinden via de deze gebiedspagina van het Dwarsdiep. Hier vindt u ook andere achtergrondinformatie en de link naar de storymap.