Fiets mee op 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober organiseren we een fietstocht in het Zuidelijk Westerkwartier. We nodigen u van harte uit om mee te fietsen. We organiseren deze fietstocht om de eerste vier projecten in het gebied formeel op te leveren en over te dragen aan het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier.

De fietstocht is zo’n 27 kilometer lang en gaat langs de vier projecten. Zie onderstaande fietsroute. Bij elk project staan samenwerkingspartners klaar om u mee te nemen in het verhaal van water en natuur. Er zijn twee cateringpunten: de Lettelberterdijk 1g te Lettelbert en bij Polder de Dijken-Bakkerom, Dijkweg te Boerakker. Hier staat voor iedereen koffie, thee en een lokale lekkernij klaar.

Het programma

  • 10.00 – 10.40 locatie 1 Lettelberterdijk 1g bij Lettelbert
  • 10.55 – 11.15 locatie 2 Hoendiep Zuidzijde ZZ nabij huisnummer 24 bij Enumatil
  • 11.30 – 11.50 locatie 3 NBW polders bij Geertsema Dorpsstraat 28 bij Enumatil
  • 12.10 – 14.45 locatie 4 Dijkweg bij Boerakker (bij nieuwe brug)

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur bent u welkom om de locaties te bezoeken. U kunt zelf bepalen op welk tijdstip u langs komt fietsen. Houd er rekening mee dat er geen parkeerplekken zijn. Kom op de fiets.

Fietsroutekaart met knooppunten

Afbeelding: routekaart.

Toelichting projecten

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk worden maatregelen genomen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zo kunnen bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied blijven wonen, werken en recreëren. Hieronder leggen we per project uit welke werkzaamheden verricht zijn.

Project: Kunstwerken aan de Lettelberterdijk in Lettelbert

Aan de Lettelberterdijk is een aantal geautomatiseerde kunstwerken gebouwd. Een nieuw gemaal met een bemalingscapaciteit die twee keer groter is dan het oude gemaal. De inlaatvoorziening vult de achterliggende waterberging in De Drie Polders. De nieuwe stuw regelt het natuurwaterpeil in De Drie Polders. De naast gelegen Klaas Doornbosbrug heeft een geheel nieuw brugdek gekregen. In het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders worden in het najaar van 2021 nog werkzaamheden uitgevoerd. De waterberging is al wel inzetbaar. De definitieve oplevering en overdracht van De Drie Polders vindt plaats op een later moment. Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd is er een natuur- en waterbergingsgebied van zo’n 160 hectare gerealiseerd, is er 5.8 kilometer aan kaden (waterkeringen) aangelegd én een grote waterpartij (de Gave) gegraven. Ook zijn er natuurvriendelijk oevers aangebracht, hiervoor is in totaal is er circa 250.000 m3 grond verplaatst. Daarnaast is er een windmolen geplaatst die het waterpeil binnen de twee peilvakken in het gebied regelt. In de planning ligt nog om een wandelroute met een uitzichtpunt aan te leggen. Op de projectpagina van De Drie Polders leest u meer over deze opgave.

Project: Kadewerk Hoendiep Zuidzijde in Enumatil

De kade onder de weg van Hoendiep Zuidzijde voldeed niet aan de juiste kerende hoogte (+0 NAP). De werkzaamheden hebben hier verandering in gebracht. Lees meer over de werkzaamheden op de projectpagina van Hoendiep Zuidzijde.

Project: Waterhuishoudkundige maatregelen in Enumatil

Binnen de zes landbouwpolders is de waterbeheersing aangepast. Het gaat hierbij om het beschermingsniveau tegen regionale wateroverlast bij extreme neerslagsituaties. Naast een optimalisering van de waterafvoer zijn er ook verbeteringen doorgevoerd voor een optimale wateraanvoer. Om dit te realiseren zijn verschillende watergangen gebaggerd, natuurvriendelijke oevers gegraven, beschoeiing aangebracht en vele dammen (met duikers) en stuwen aangebracht en verwijderd. Op de projectpagina van NBW leest u meer over deze opgave.

Project: Natuur- en waterberging Polder de Dijken-Bakkerom, Dijkweg in Boerakker

In dit gebied is gewerkt aan de ontwikkeling van natuur- en waterberging. Er is natte natuur ontwikkeld om verdroging tegen te gaan. Ook lag de opgave om op gezette tijden (een keer in de 25 jaar) water te bergen. Om dit te realiseren zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Er is 206 hectare aan natuur- en waterbergingsgebied gerealiseerd. 25 hectare is ontpolderd en vrijgemaakt voor de boezem. Verder is er 7.5 kilometer aan kaden (waterkeringen) aangelegd. In de zomer van 2021 is het gemaal De Dijken visvriendelijk gemaakt door het plaatsen van een visvriendelijke pomp. Ook is er een visvriendelijk gemaal gekomen bij De Dijken. In het najaar van 2021 wordt er nog een innovatieve vislift aangebracht waardoor de vis vrij in en uit de Ottervallei kan zwemmen. In dit gebied zijn drie geautomatiseerde kunstwerken aangebracht. Een inlaatvoorziening voor de waterberging, een grote stuw voor het peilbeheer in de Ottervallei én een gemaaltje in de Bevervallei voor het peilbeheer van een erfperceel. Lees meer hierover op de projectpagina van Polder de Dijken-Bakkerom.