Polder de Dijken – Bakkerom

 

Plattegrond van het gebied Polder de Dijken

Plattegrond van het gebied

In dit gebied werken we aan waterberging (tijdelijk opvangen van water in de bodem, sloten en overige waterbergingsgebieden om bij droge periodes in te zetten) en aan de ontwikkeling van natuur. Doel van de nieuwe inrichting is het opheffen van de verdroging. Daarnaast ontwikkelen we natte natuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natte schraallanden en vochtige hooilanden. Polder de Dijken – Bakkerom beslaat na de herinrichting 200 hectare natuur. De verwachting is dat het gebied één keer in de 25 jaar gebruikt wordt voor waterberging. Hierbij is ruimte voor 1,1 miljoen m3 water.

 

Nat schraalland is, net als vochtig hooiland, zeer oud boerengrasland. Nat schraalland is minder productief en de bodem is heel slap. De variatie in de graslanden is groot. Door de rijkdom aan zeldzame soorten is het van groot Europees en nationaal belang. Vochtig hooiland bestaat uit bloemrijke/kruidenrijke graslanden, bijvoorbeeld de dotterbloemhooilanden. Ze zijn nationaal en internationaal van belang voor de flora en fauna. Vochtig hooiland is door bemesting, ontginning en ontwatering zeldzaam geworden in Nederland.

Wat gebeurt hier?

  • Het gebied krijgt een afwisseling van natte lage delen en hogere droge delen. Zo wordt het hoogteverschil in het gebied beter zichtbaar gemaakt.
  • In de noordoosthoek wordt een deel van het maaiveld verlaagd. Daarbij wordt min of meer de lijn van de vroegere Hooiweg gevolgd. Meiveld is het grondoppervlak waarvan de hoogte vaak opgegeven wordt ten opzichte van een nationaal nul-niveau. In Nederland wordt het maaiveld berekend in relatie tot het Normaal Amsterdams Peil.
  • Het kleinschalige landschap op de inversierug wordt behouden en beter zichtbaar gemaakt door landschapselementen te accentueren en versterken.
  • Het gebied Bakkerom Zuid wordt onderdeel van de boezem. Dat betekent dat bij hoog water het gebied vanzelf onderstroomt. Bij lagere waterstanden bestaat het gebied uit graslanden en moeras. Boezem is het deel van het oppervlaktewater binnen een waterschap zonder vast peil, bedoeld om polderwater in op te slaan voor het wordt afgevoerd.

Projectleiders Menno van der Meer (waterschap Noorderzijlvest) en Maickel Burgers (provincie Groningen) vertellen in onderstaande video alles over wat er in Polder de Dijken-Bakkerom gaat gebeuren.

 

Visualisatie N388 Bakkerom

 

Video: Plaatsing Vislift

Op 25 januari 2022 is een vislift geplaatst naast de inlaat van gemaal de Dijken aan de Matsloot. Hiermee kunnen vissen ongehinderd van de Matsloot naar de Ottervallei en vice versa zwemmen.

 

Inzet waterberging

Op maandag 21 februari 2022 is waterberging De Dijken – Bakkerom voor het eerst ingezet,  enkele maanden na de oplevering in eind 2021. In deze video laten we zien hoe dat ging.