De Drie Polders

De Drie Polders wordt ingericht voor waterberging en natuurontwikkeling. Het streefbeeld betreft een afwisseling van gevarieerde natte tot vochtige graslanden met een uitgebreid netwerk van sloten met brede oeverzones (dit is een deel van de rand van een kanaal, oever of meer over een variabele lengte en/of breedte). In dit gebied wordt waterberging gerealiseerd van 180 hectare met een capaciteit van 1,2 miljoen m3 water. Het is de verwachting dat de waterberging één keer per 25 jaar wordt ingezet. Waterberging houdt in dat (regen)water tijdelijk opgevangen wordt in de bodem, sloten, rivieren en overige waterbergingsgebieden. Het voordeel hiervan is dat dit water bij droge periodes gebruikt kan worden.

Wat gaat er gebeuren?

  • Vanwege het hoogteverschil in maaiveld wordt het gebied verdeeld in twee peilvakken met verschillende streefpeilen. Een peilvlak is een gebied met een specifiek streefpeil (de hoogte/stand van het water). De waterpeilen worden verhoogd om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de natuurdoelen.
  • Er wordt een waterinlaat aangelegd.
  • De oeverzones langs de sloten en de watergang langs de noordgrens van het gebied worden verbreed.
  • Aan de zuidzijde van de noordelijke watergang, oost-west georiënteerd, wordt een plas-dras berm aangelegd richting de Pasop. De robuuste verbindingszone zal in breedte variëren van ongeveer 50-100 m.
  • Aan de oostzijde ligt tussen het Lettelberterdiep en de waterberging een zone met woningen. Door deze strook loopt een brede watergang die noodzakelijk is voor de afwatering van de woningen en het landbouwgebied ten noorden van De Drie Polders. Hier wordt bloemrijk grasland ontwikkeld.
  • Er wordt een goede aansluiting gecreëerd van de inlaat-sloot op de oeverzone van het Lettelberterdiep in de zuidoosthoek. Zo verbeteren we de migratieroute voor de otter en andere soorten die daar onder de snelweg doorgaat.
  • Rond het waterbergingsgebied worden kades aangelegd met geleidelijke taluds. Zo zijn ze goed beheerbaar. Een talud is een schuin vlak langs een sloot, rivier of meer. 
  • Er worden een gemaal, inlaat, brug, onderleider (dit is een duiker waarmee water van de ene waterloop onder een ander water doorloopt) en een stuw aangelegd.
  • De mogelijkheden voor een fietstunnel en een uitkijktoren worden onderzocht.

Video

Projectleiders Menno van der Meer (waterschap Noorderzijlvest) en Mirjam Bakker (provincie Groningen) vertellen in onderstaande video wat er in De Drie Polders zal gebeuren.

In onderstaande video krijgt u een virtuele rondleiding om en in het nieuw te bouwen gemaal Lettelbert in De Drie Polders.

Plaatsing Compartimenteringsstuw Lettelberterdiep