Voortgang en planning november en december

De november en december update over de voortgang en planning in het Zuidelijk Westerkwartier.

Op 7 december is deze voortgang ook besproken in de Gebiedscommissie. De werkzaamheden binnen en buiten liggen van 21 december t/m 1 januari stil. In het nieuwe jaar gaan we weer volop aan de slag binnen de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.

De Drie Polders:

 Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • De uitvoering loopt achter op schema, de aannemer heeft uitstel van oplevering gevraagd.
 • GWW werk had op 15 november gereed moeten zijn.
 • In week 48 zijn er gesprekken geweest over hoe en op welke wijze de werkzaamheden alsnog kunnen worden uitgevoerd
 • Grondbalans is niet meer sluitend. Er is meer grond nodig voor het maken van kades. Ui de ontgravingen is veel minder grond beschikbaar gekomen. De benodigde grond is inmiddels aangevoerd. Met de opdrachtgevers en de directie worden oplossingen bedacht en met de aannemer besproken.
 • Er is met de aannemer afgesproken om de kades eind 2020 op kerende hoogte te brengen. Er wordt een soort steunkade aangebracht op een minimale kerende hoogte van 0 NAP (Normaal Amsterdams Peil), zodat de waterberging als het nodig is ingezet kan worden.
 • In januari worden afspraken gemaakt over de vervolgwerkzaamheden.

Aanleg gronddepot en aanbrengen kade door aannemer HAZ Infra   Aanleg gronddepot en aanbrengen kade door aannemer HAZ Infra

Foto’s: Aanleg gronddepot en aanbrengen kade door aannemer HAZ Infra.

Kunstwerken:

RTV Noord heeft eind november het volgende artikel gepubliceerd: Gemaal bij Lettelberterdiep nadert voltooiing.

 • De uitvoering van de kunstwerken, gemaal en inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk verloopt voorspoedig.
 • De planning is dat eind 2020 de inlaat inzetbaar is. Met deze inlaat kan de waterberging gevuld worden met water. Het gemaal is eind maart 2021 gereed en kan dan het oude gemaal vervangen.
 • Er wordt binnenkort een vlog gepubliceerd over de kunstwerken.

Aannemer De Boer en De Groot bouwt de geautomatiseerde kunstwerken, het gemaal is al duidelijk zichtbaar.    Aannemer De Boer en De Groot bouwt de geautomatiseerde kunstwerken, het gemaal is al duidelijk zichtbaar.

Foto’s: Aannemer De Boer en De Groot bouwt de geautomatiseerde kunstwerken, het gemaal is al duidelijk zichtbaar.

Polder de Dijken-Bakkerom

 Grond-weg-waterbouw (GWW):

RTV Noord heeft vorige week het volgende artikel gepubliceerd: Eerste otter meldt zich in nieuw natuurgebied bij Boerakker.

 • De aannemer ligt op schema om in het najaar van 2020 het werk op te leveren. Afwerken en afronden heeft een doorloop naar 2021.
 • Voor een aantal onderdelen is uitstel van oplevering gegeven tot 31 mei 2021.
 • Het uitstel geldt voor het herinrichten van de Dijkweg als kade inclusief het aanbrengen van beton op de Dijkweg. Ook geldt dit uitstel voor een deel van de waterbeheersing in Bakkerom Noord. Deze uitgestelde werkzaamheden worden in het voorjaar 2021 uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de terreinomstandigheden in het voorjaar beter zijn en er kwalitatief goed werk kan worden geleverd.
 • Het uitstel van oplevering heeft geen gevolgen voor eventuele inzetbaarheid van de waterberging per 1-1-2021.
 • De vlog over de GWW uitvoering is in productie en wordt binnenkort gepubliceerd.
 • Voor de zuidoosthoek van de Ottervallei zijn afspraken gemaakt om het kadetrace af te ronden door de bouw van een wierde (kunstmatige heuvel) aan de Mensumaweg 42.
 • Hiervoor wordt 15.000 m3 grond aangevoerd vanuit Oost-Indië, Leek.
 • 1e schetsontwerp voor de brug N388  is eind december gereed.

Aannemer van der Meer heeft de brug in de Dijkweg opgeleverd en de kade langs de Matsloot is op hoogte en breedte gebracht.   Aannemer van der Meer heeft de brug in de Dijkweg opgeleverd en de kade langs de Matsloot is op hoogte en breedte gebracht.

Foto’s: Aannemer van der Meer heeft de brug in de Dijkweg opgeleverd en de kade langs de Matsloot is op hoogte en breedte gebracht.

Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken, inlaatvoorziening aan de Matsloot verloopt voorspoedig.
 • De planning is dat eind 2020 de kunstwerken inzetbaar zijn.
 • Het gemaal aan de Redendijk is begin december gereed, aan de stroomvoorziening wordt nog gewerkt. Indien nodig zal in de tussentijd water met een tijdelijke voorziening worden weggepompt.

Aannemer De Boer en De Groot bouwt de geautomatiseerde kunstwerken. Het inlaatwerk aan de Matsloot (links) en de stuw in de Ottervallei zijn eind december 2020 gereed. De afwerking vindt plaats in 2021.  Aannemer De Boer en De Groot bouwt de geautomatiseerde kunstwerken. Het inlaatwerk aan de Matsloot (links) en de stuw in de Ottervallei zijn eind december 2020 gereed. De afwerking vindt plaats in 2021.

Foto’s: Aannemer De Boer en De Groot bouwt de geautomatiseerde kunstwerken. Het inlaatwerk aan de Matsloot (links) en de stuw in de Ottervallei zijn eind december 2020 gereed. De afwerking vindt plaats in 2021.

Lettelberterbergboezem

 •  De planning voor de uitvoering is in de aanbestedingsfase aangepast.
 • In het najaar 2020 (december) start de aanbesteding van het bestek (omschrijving van het uit te voeren werk).
 • In het voorjaar en zomer van 2021 start de uitvoering.
 • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding plaats.

Kadewerk Hoendiep Zuidzijde

RTV Noord heeft onlangs een artikel gepubliceerd: Kadeversterking damwand versterkt kade Hoendiep.

 • De uitvoerende aannemer is Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V geworden.
 • De aannemer heeft de werkzaamheden ingepland.
 • Bewoners zijn via een brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
 • De damwanden en tuimelkade worden aangebracht, eind 2020 is de kade op een kerende hoogte van minimaal 0 Normaal Amsterdams Peil (NAP).
 • Bij de start van de werkzaamheden is een vlog De vlog is in week 48 gepubliceerd.
 • Tot eind april 2021 vindt de afwerking en afronding plaats. Vervolgens wordt het werk opgeleverd.

Aannemer Tebezo brengt vanaf het water damwanden aan in het project Hoendiep ZZ

Foto: Aannemer Tebezo brengt vanaf het water damwanden aan in het project Hoendiep ZZ

Aannemer Tebezo voert grond aan per schip om een tuimelkade te bouwen aan de Hoendiep Zuidzijde. De grond wordt per schip vervoerd om de kade aan de Hoendiep Zuidzijde te ontzien.

Foto: Aannemer Tebezo voert grond aan per schip om een tuimelkade te bouwen aan de Hoendiep Zuidzijde. De grond wordt per schip vervoerd om de kade aan de Hoendiep Zuidzijde te ontzien.

NBW polders

Fase 1

 • Aannemer Oosterhuis is met de uitvoering begonnen.
 • Vanwege corona zijn er geen inloopbijeenkomsten georganiseerd.
 • Grondeigenaren zijn per brief geïnformeerd en op de website staat een maatregelenkaart waarop alle werkzaamheden zijn aangegeven.
 • Er wordt op agrarische grond van verschillende eigenaren gewerkt. Communicatie naar de grondeigenaren vergt door corona extra aandacht. Vanuit de directie (RHDHV) en Prolander wordt hier actief op gestuurd.
 • De planning is afgerond en in september is de aannemer begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De oplevering van fase 1 is op 1 juli 2021.
 • In november is een vlog gemaakt, deze staat inmiddels op de website.
 • De aannemer werkt op dit moment in de Lagemeeden en de Fanerpolder.

Aannemer Oosterhuis graaft een sloot in de Fanerpolder

nieuwe dam met duiker aangelegd in Polder de Lagemeeden

Foto’s: Aannemer Oosterhuis graaft een sloot in de Fanerpolder (bovenste foto) en heeft een nieuwe dam met duiker aangelegd in Polder de Lagemeeden (onderste foto).

Compartimenteringstuwen

 • Half oktober 2020 is de aanbesteding afgerond. Aannemer Jansma uit Drachten gaat het werk uitvoeren.
 • Start uitvoering van de aannemer op de locatie in 2021.
 • In juni 2021 vindt de afwerking, afronding en oplevering van het project plaats.
 • Eind december wordt een bouwbord geplaatst.

Impressie situatie in het Hoendiep nabij de brug aan de Kerkeweg.

Foto: Impressie situatie in het Hoendiep nabij de brug aan de Kerkeweg.

Het bouwbord wordt eind december geplaatst nabij de Kerkeweg.

Foto: Het bouwbord wordt eind december geplaatst nabij de Kerkeweg.

In voorbereiding:

Brug in Provincialeweg (N388) bij Boerakker*

 • De planning is om het bestek in de winter 2021 gereed te hebben.
 • De aanbesteding start in voorjaar 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar 2021.

Faunaduiker Provincialeweg (N978) bij Pasop*

 • De planning is om het bestek in de winter van 2021 gereed te hebben.
 • De aanbesteding start in het voorjaar van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Fase 2 NBW polders (Leekstermeer en Pasop)

 • In het najaar van 2020 worden de maatregelen/werkzaamheden uitgewerkt.
 • De aanbesteding start begin 2021.
 • De uitvoering vindt plaats in de zomer van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

NBW polders kunstwerken (gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw)

 • In het najaar van 2020 worden de maatregelen/werkzaamheden uitgewerkt.
 • De uitvoerig van het bestek vindt plaats.
 • De werkzaamheden zijn in 2021 gereed.

Robuuste verbindingszone Pasop**

 • De planning is om het bestek in de winter van 2021 gereed te hebben.
 • De aanbesteding start in het voorjaar van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Recreatieve en educatieve uitwerking De Drie Polders**

 • De planning is om de benodigde werkzaamheden in de winter van 2021 uitgewerkt te hebben.
 • De aanbesteding start in het voorjaar van 2021, de uitvoering start in de zomer van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Oplossing en afronding Zuidoosthoek Ottervalei (Mensumaweg 42)

 • De gesprekken zijn afgerond met de bewoners en er zijn afspraken
 • Op 31-12-2020 is de kade op minimaal 0 Normaal Amsterdams Peil (NAP), zodat indien nodig de waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom kan worden ingezet.
 • De afronding vindt plaats na de zomer/najaar van 2021.

Vismigratie Polder de Dijken-Bakkerom

 • De maatregelen zijn uitgewerkt.
 • Het waterschap heeft de benodigde (extra) financiering toegezegd.
 • De uitvoering vindt plaats binnen het bestek van de kunstwerken.
 • De planning van het gemaal is gereed in het najaar van 2021.
 • Volgens planning is de vislift gereed in het voorjaar van 2021.
 • Het waterschap heeft een extra krediet toegezegd voor vismigratie. Het gemaal de Dijken krijg een nieuwe visvriendelijke pomp en naast de inlaat wordt een innovatieve vislift gebouwd. Zo kunnen vissen straks nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd vrij in en uit de Ottervallei zwemmen.

* Zo mogelijk samen te voegen in één werk – **Zo mogelijk samen te voegen in één werk.