Voortgang De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

De werkzaamheden voor de uitvoering van De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom zijn in volle gang. In dit nieuwsbericht bekijkt u de drone foto’s, gemaakt door Prolander. Verder is de tijdelijke bouwweg naar het nieuw te bouwen gemaal in De Drie Polders opgeleverd, is de aannemer nog druk bezig met het transporteren van de grond van Bedum naar Polder de Dijken-Bakkerom en blijkt Redendijk na onderzoek toch schoon.

Werkzaamheden De Drie Polders

Afgelopen maandag is HAZ gestart met het vervoeren van grond van De Drie Polders naar het depot in Bakkerom. De overtollige bovengrond die vrij is gekomen uit het graven van de Gave kan nuttig worden toegepast in polder de Dijken-Bakkerom om hier kaden van te bouwen. Lees ook het artikel in Dagblad van het Noorden. In eerste instantie brengt aannemer HAZ ruim 15.000 m3 , richting Bakkerom. Dit duurt ongeveer drie weken. In totaliteit wordt er 50.000 m3 grond gebracht van De Drie Polders naar Polder de Dijken-Bakkerom Op de Mienscheer en op de Bakkerom worden verkeersregelaar ingezet om het transport veilig te laten verlopen en in goede banen te leiden.

Oevers

De tijdelijke bouwweg naar het nieuw te bouwen gemaal is opgeleverd en kan gebruikt worden voor de aannemer van de kunstwerken, de Boer & de Groot. In de Drie Polders zijn onder toeziend oog van Staatsbosbeheer de eerste natuurvriendelijke oevers gegraven langs de noord-zuid gelegen sloten. De komende weken worden er meer natuurvriendelijke oevers gegraven.

Planning uitvoering

De aannemer gaat de komende weken verder met het transporteren van grond naar het depot aan de Bakkerom. De saneringen en op te ruimen onderdelen worden afgerond. De Gave wordt verder uitgegraven en er zal worden begonnen met de eerste ophoogslag van de kades.

Inrichten gronddepot Bakkerom

Aanleg tijdelijke bouwweg naar gemaal

Graven natuurvriendelijke oevers

Uitvoering Polder de Dijken-Bakkerom

De aanvoer van 15.000m3 klei uit Bedum gaat voorspoedig. Dat komt door de gunstige weersomstandigheden. Deels wordt deze grond langs de Dijkweg en Mensumaweg in kades en depot gezet in een brede strook van ongeveer 5 meter. In een later stadium wordt de grond gebruikt om kaden mee te bouwen in de Polder De Dijken-Bakkerom. In de kade tracés worden waterspanningsmeters geplaatst.

Klei uit Bedum wordt in de kade naast de Dijkweg gelegd

Waterspanningsmeter in kade Dijkweg

Ook voor de uitvoering van het grond weg en waterbouw (GWW) deel in Polder de Dijken-Bakkerom is een projectbord geplaatst. Deze staat, net als het bord voor de kunstwerken langs de N388 bij de Matsloot.

Planning uitvoering

De komende week is de aannemer nog druk bezig met het transporteren van de grond van Bedum naar Polder de Dijken-Bakkerom. In dit nieuwsbericht leest u meer over het grondtransport van De Drie Polders naar Polder de Dijken-Bakkerom. In week 17 (20-24 april) start de onderaannemer van Van der Meer (Faber) met de sanering van Bakkerom 13-15. Als het grondtransport vanuit Bedum is afgerond is het de bedoeling dat de verharding van de Dijkweg wordt gehaald, zodat deze kan worden opgehoogd en voorbelast. Metingen van de recent aangebrachte kade langs de Dijkweg bepalen of deze werkzaamheden kunnen worden opgepakt. Voordat de Dijkweg wordt “aangepakt”, communiceren we dit rechtstreeks aan en met de direct omwonenden en via deze website. Als er voldoende grond is start de aannemer ook met de eerste ophoogslag van de aan te leggen kades.

Saneringslocatie Bakkerom 13-15

In een eerder stadium zijn de gebouwen al verwijderd van deze locatie en de afgelopen week zijn de bomen gekapt. In week 17 wordt gestart dit terrein in zijn geheel op te ruimen en af te dekken met grond.. 

Werkzaamheden particulieren

Er zijn afspraken gemaakt met meerdere particuliere eigenaren over de inrichting van hun perceel. Deze werkzaamheden worden op korte termijn opgestart en zijn gegund aan loonbedrijf Stuut uit Zevenhuizen. Aannemer Stuut gaat de nieuwe scheidingssloot tussen de huis percelen en het natuur en waterbergingsgebied graven en zorgt voor de inrichting van de percelen. Aansluitend zorgt hoveniersbedrijf Westerkwartier voor de afrondende werkzaamheden.

Redendijk na nader onderzoek toch schoon

Op 3 december 2019 informeerde wij u in dit nieuwsbericht dat na een verkennend (indicatief) onderzoek asbest is aangetroffen in de Redendijk. De Redendijk is met hekken afgesloten in afwachting van nader gedetailleerd onderzoek. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en de resultaten geven aan dat er een zeer kleine hoeveelheid aan asbest is aangetroffen die binnen de daarvoor geldende normen valt. Er is dus geen sanering nodig. De Redendijk krijgt binnen de gebiedsontwikkeling van het gebied Polder de Dijken-Bakkerom naast de functie als ontsluitingspad/weg ook de functie als kade voor de waterberging. Met de gemeente wordt afgestemd dat de nu nog aanwezige hekwerken worden verwijderd.

 Logo Europees Landbouwfonds