Voortgang ‘andere gebieden’ en werkzaamheden

In de eerste maanden van 2019 zijn op locaties binnen en buiten het Natuurnetwerk peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te kunnen meten. De resultaten van de keukentafelgesprekken betreffende de NBW polders worden uitgewerkt. Er is nieuws over Hoendiep Zuidzijde en de uitvoering van de Lettelberterbergboezem en de compartimenteringsstuwen start naar verwachting na de zomervakantie van 2020.

Grondwatermonitoring (peilbuizen)

In de eerste maanden van 2019  zijn op locaties binnen en buiten het Natuurnetwerk peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te kunnen meten. Deze peilbuizen registreren de hoogte van het grondwater. Zo zien we wat de grondwaterstand voor de uitvoering was. Dat is belangrijk, omdat er afspraken zijn gemaakt dat effecten van de verhoging van de waterpeilen binnen de Nieuwe Natuur niet mogen leiden tot een verhoging van de grondwaterstand buiten deze gebieden, groter dan 5 cm.

De peilbuizen die in de natuurgebieden zijn geplaatst geven ons inzicht of de gewenste grondwaterstanden ook daadwerkelijk worden gehaald. De peilbuizen worden jaarlijks vier keer opgenomen. Zeer binnenkort zal de 1eopname van 2020 gaan plaatsvinden. De uitkomsten worden vastgelegd en gedeeld.

NBW-polders

De resultaten van de keukentafelgesprekken worden uitgewerkt. De aanpassingen worden doorgesproken met waterschap en de gemeente. Als gevolg daarvan hebben er nog enkele terrein opnames plaatsgevonden. Aanvullend zijn er voor de natuur (ecologie) en archeologie nog enkele veldonderzoeken nodig. De planning is dat uitvoering van het bestek net na de zomervakantie van 2020 kan plaatsvinden. Voor deze tijd zal er nog een update van de werkzaamheden op de website komen en worden nog enkele keukentafelgesprekken gevoerd.

Hoendiep Zuidzijde

Na de voorlichtingsbijeenkomsten zijn er keukentafelgesprekken geweest.  Deze zijn nog niet allemaal afgerond. Het coronavirus maakt dat momenteel niet mogelijk. Ook is hier nog veldwerk nodig voor archeologie en milieukundig onderzoek. In de week na Pasen wordt een gedeelte van de kade onderzocht op niet geëxplodeerde explosieven. Zie ook dit nieuwsbericht. Start van de uitvoering staat ook hier gepland voor net na de zomervakantie van 2020.

Lettelberterbergboezem

Het definitieve ontwerp voor de kunstwerken (twee inlaten en een uitlaat) is gereed. Deze worden nu uitgewerkt naar een bestek. Het grond, weg- en waterbouw (GWW) deel is vrijwel gereed en wordt daarna ook uitgewerkt in bestek. De planning is om dit werk kort voor de zomervakantie 2020 aan te besteden, zodat de uitvoering direct daarna kan starten.

Compartimenteringsstuwen

De twee compartimenteringsstuwen (Hoendiep en Lettelberterdiep) zitten in de eindfase van het ontwerp. De engineering van deze complexe kunstwerken heeft meer tijd gevraagd. De aanbesteding staat nu gepland voor na de zomer van 2020. Daarna kan de uitvoering ook hier starten.