Vastgesteld inpassingsplan en Ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage

Van 14 januari tot en met 25 februari 2019 liggen het vastgestelde inpassingsplan en de ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage.

Inpassingsplan

Het inpassingsplan is van toepassing op de realisatie van natuur- en waterbergingsgebieden in de gemeente Westerkwartier. Het plangebied ligt ten noorden van de A7 tussen Enumatil en Marum.

Op 19 december 2018 stelde Provinciale Staten van Groningen het inpassingsplan ‘Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ vast. Daarbij zijn wijzigingen aangebracht naar aanleiding van enkele ingediende zienswijzen afkomstig uit een eerdere terinzagelegging, is de plangrens opgeschoven, is het plangebied uitgebreid met enkele gronden en is de toelichting aangepast naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen. Een overzicht van alle wijzigingen staat in de Nota Reactie en Commentaar.

Terinzagelegging

U kunt het inpassingsplan tot en met 25 februari 2019 inzien bij:

  • gemeente Westerkwartier, Hooiweg 9, Zuidhorn
  • provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen

Of bekijk het inpassingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.

In dezelfde periode kan tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan heeft ingediend.
  • Een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om zienswijzen in te dienen.
  • Een belanghebbende die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerp.

Meer weten over de terinzagelegging van het inpassingsplan en de behandeling van beroepen? Bezoek de website van de provincie Groningen.

Ontwerp-ontgrondingsvergunning

Prolander diende een aanvraag in voor het ontgronden van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier. Gedeputeerde Staten zijn van plan om de gevraagde vergunning, onder voorschriften, te verlenen.

In de aangewezen gebieden wordt de komende jaren over een oppervlakte van circa 2.100 hectare nieuwe natuur aangelegd en worden 8 bestaande (natuur)gebieden verbeterd en versterkt door juist kleine en grotere gebieden in dit deel van Groningen met elkaar te verbinden. Dit vergroot de overlevingskansen van zeldzame planten en dieren. Onderdeel van de aanleg van dit nieuwe natuurnetwerk is het op orde brengen van de waterhuishouding in het gebied. Hiervoor worden 2 waterbergingsgebieden ingericht: De Drie Polders en Polder De Dijken-Bakkerom. Binnen het te ontgronden gebied van circa 30 hectare wordt tot op een gemiddelde diepte van ongeveer 1,5 meter beneden maaiveld ontgraven. De totaal verwachte vrijkomende hoeveelheid grond (klei/veen, teelaarde en zand) bedraagt circa 233.380 kubieke meter.

Terinzagelegging

U kunt de Ontwerp-ontgrondingsvergunning tot en met 25 februari 2019 inzien bij:

  • de 4 gemeentehuizen van de gemeente Westerkwartier (Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn)
  • provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen (hiervoor graag melden bij de balie ingang Sint Jansstraat 4).

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Milieu. U kunt slechts beroep indienen tegen de uiteindelijke beschikking wanneer u belanghebbende bent en ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer weten over de terinzagelegging van de Ontwerp-ontgrondingsvergunning, het indienen en de behandeling van zienswijzen? Bezoek de website van de provincie Groningen.