Peilbesluit voor Dwarsdiep in voorbereiding

Voor het gebied Dwarsdiep bereidt het waterschap een peilbesluit voor. Hierin staan nieuwe afspraken over de hoogte van het waterpeil. Nieuwe afspraken zijn soms nodig vanwege nieuwe inzichten of nieuwe omstandigheden, zoals de aanleg van een natuur- en waterbergingsgebied. Dat laatste is nu het geval. Natuur vraagt om een ander peil dan landbouw. Bij inzet van een waterberging moeten de peilen ook goed zijn afgesproken.

 

Peilbesluit Dwarsdiep

 

Waar let het waterschap op bij nieuwe peilbesluiten?

Voordat Waterschap Noorderzijlvest een peilbesluit neemt, onderzoekt het altijd het watersysteem in het gebied zoals het op dat moment functioneert. Ook gaat het waterschap in gesprek met de mensen in het gebied. In het onderzoek neemt het waterschap altijd de volgende onderwerpen mee:

  • Het gebruik van het water en de grond. Is er landbouw of natuur? Waar zijn woningen en hoe is het peil op die plek?
  • De belangrijkste kenmerken van het water en de bodem. Wat is het waterpeil nu? Wat is de hoogte van de percelen? Bestaat de bodem uit zand, klei of veen?
  • Het opslaan van te veel water. Hebben de sloten en kanalen voldoende omvang om een overschot aan te kunnen? Bijvoorbeeld als het heel hard heeft geregend?
  • Is het gebied gevoelig voor droogte? Wat is daaraan te doen?
  • Hoe ver is de bodem gedaald door gaswinning? Of door veenoxidatie? Moet het waterpeil daarom aangepast worden?

Wanneer kunt u uw mening geven over het peilbesluit?

Waterschap Noorderzijlvest verwacht dit najaar met een ontwerp voor het peilbesluit te komen. Daarvoor gaan medewerkers van Noorderzijlvest en Prolander in gesprek met bewoners en ondernemers die gronden hebben die aan de waterberging grenzen.

Waterschap Noorderzijlvest publiceert het ontwerppeilbesluit volgend voorjaar voor inspraak. Het waterschap licht het ontwerp toe tijdens een inloopbijeenkomst. U bent dan van harte welkom om u te laten informeren over het peilbesluit en uw vragen te stellen. Wilt u nog een wijziging in het peilbesluit? Dan kunt u dat aangeven door een zienswijze te schrijven. Dat kan ook nog tijdens de hele periode van terinzagelegging, zes weken lang. De datum voor de inloopbijeenkomst wordt later bepaald. Het waterschap zal de uitnodigingen voor de bijeenkomst breed versturen.

Als alle reacties binnen zijn, beoordeelt het waterschap ze en weegt de verschillende belangen tegen elkaar af. Zo ontstaat het definitieve peilbesluit. Uiteindelijk besluit het algemeen bestuur van het waterschap over het definitieve peilbesluit. Ook dat publiceert het waterschap weer. Bent u het niet eens met het definitieve peilbesluit? Dan kunt u daartegen bezwaar indienen.