Planning en voortgang februari

Benieuwd naar de recente planning en voortgang in het Zuidelijk Westerkwartier? Lees het hier.

De Drie Polders:

(Natuur en Waterbergingsgebied)

Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • Nadat de aannemer HAZ INFRA de kades eind 2020 op kerende hoogte heeft gebracht door het aanbrengen van een steunkade, is in 2021 het kadewerk weer opgepakt. De noordelijke en oostelijke kade is op geplande hoogte. De zuidelijk kade langs de Mienscheer en de westelijke kade evenwijdig aan de Pasop, worden nu op eindhoogte gebracht. Ook in de vorstperiode zijn de werkzaamheden doorgegaan. De planning is dat deze werkzaamheden eind maart/begin april zijn afgerond.
 • Er worden afspraken gemaakt met de aannemer over de vervolgwerkzaamheden.

Geautomatiseerde Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken door de aannemer De Boer & De Groot, gemaal en inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk verloopt voorspoedig.
 • Eind 2020 was de inlaat inzetbaar. Met deze inlaat kan de waterberging gevuld worden met water. Het nieuwe gemaal is eind maart/begin april 2021 gereed en vervangt hiermee de functie van het oude gemaal.

Foto: Links, evenwijdig aan de A7, de Gave in beeld ook de kade aanleg is hier te zien.

Foto: De Drie Polders, kadeaanleg ten noorden van de A7, februari 2021.

Polder de Dijken-Bakkerom

(Natuur en Waterbergingsgebied)

 Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • Nadat de aannemer van der Meer in het najaar van 2020 het werk grotendeels heeft opgeleverd, wordt in 2021 de aanleg van de wierde in de zuidoosthoek van de Ottervallei verder uitgevoerd.
 • Ook wordt, zodra de terrein omstandigheden dit toelaten, de waterbeheersing in de Bakkerom Noord uitgevoerd.
 • In het voorjaar wordt de herinrichting van de Dijkweg en het aanbrengen van beton op de Dijkweg uitgevoerd.
 • Het eerste schetsontwerp voor de brug N388 was eind december 2020 gereed. In maart wordt een voorlopig ontwerp en daarna een definitief ontwerp opgesteld.

Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken door de aannemer De Boer & De Groot, inlaatvoorziening aan de Matsloot verloopt voorspoedig. Eind 2020 was de inlaatvoorziening gereed.
 • Het gemaal aan de Redendijk is begin december 2020 opgeleverd en functioneert.

   

Eerste foto: Zicht vanaf de nieuwe brug in Dijkweg naar de Bevervallei.

Tweede foto: Stuw ten zuiden van de brug Dijkweg bepaalt het peilverschil tussen de Ottervallei (rechts van de stuw) en de Bevervallei (links van de stuw). Onder deze stuw ligt een duiker die de afwatering van de omliggende erfpercelen verzorgt.

Lettelberterbergboezem

(bergboezem, landbouw en natuur)

De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is in de aanbestedingsfase vanuit het oogpunt van veiligheid aangepast.

 • In het najaar 2020 (december) is de aanbesteding van het bestek (omschrijving van het uit te voeren werk) gestart.
 • In februari zijn door middel van een voorselectieprocedure vijf aannemers geselecteerd voor het opstellen van een plan van aanpak en een prijsaanbieding. Uiteindelijk krijgt de aannemer met de beste prijs kwaliteit verhouding de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Vooruitlopend op de uitvoering is in januari 2021 gestart met het aanvoeren van 20.000 m3 grond vanuit Oostindie in Leek. Dit wordt opgeslagen in een tijdelijk depot aan de Mienscheer. Zie foto
 • In het Lettelberterdiep langs (beide) oevers wordt komende zomer houten beschoeiing aangebracht. Vooruitlopende op de uitvoering worden de oevers qua begroeiing opgeschoond. Ook wordt het gewas kort gehouden zodat deze plek minder aantrekkelijk wordt voor broedende vogels. Binnenkort start het maaikorven van de oevers.
 • In het voorjaar en zomer van 2021 start de uitvoering van de werkzaamheden.
 • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding plaats.

Foto: Gronddepot in aanleg aan de Mienscheer ten oosten van het Lettelberterdiep. De grond wordt gebruikt voor verbeteren en ophogen van kades in de Lettelberterbergboezem.

Foto: Lettelberterdiep vanaf de Klaas Doornbosbrug  noordelijke richting. De oevers worden binnenkort gemaaid met een maaikorf.

Kadewerk Hoendiep Zuidzijde

(kadewerk, damwand en tuimelkade)

 • In augustus 2020 is het werk aanbesteed aan aannemer Tebezo. Begin november is de uitvoering gestart.
 • De damwanden en tuimelkade zijn aangebracht. Eind 2020 is de kade op kerende hoogte van minimaal 0-NAP (Normaal Amsterdams Peil) gebracht.
 • Tot eind april 2021 vindt de afwerking en afronding van de werkzaamheden plaats. Vervolgens wordt het werk opgeleverd.

Foto: aanleg tuimelkade aan de Hoendiep Zuidzijde.

NBW polders

Optimaliseren water aan en afvoer in het kader van Nationaal Bestuursakkoord Water in zes landbouwpolders.

Fase 1

 • In september 2020 is het werk aanbesteed aan Oosterhuis BV en is de uitvoering van de werkzaamheden gestart.
 • Er wordt op agrarische grond van verschillende eigenaren gewerkt. Communicatie naar de grondeigenaren vergt door corona extra aandacht. Vanuit de directie (RHDHV) en Prolander wordt hier actief op gestuurd.
 • In de Lagemeeden wordt de laatste hand gelegd aan het aanbrengen van duikers en dammen en het opschonen van sloten. Daarna gaat de aannemer verder met de werkzaamheden in de Fanerpolder.
 • De oplevering van fase 1 is naar verwachting op 1 juli 2021.

Foto’s: nieuwe dammen in de Lagemeeden.

Compartimenteringstuwen

(aanleg 2 stuwen in Hoendiep en Lettelberterdiep)

 • Half oktober 2020 is de aanbesteding afgerond. Aannemer Jansma uit Drachten voert de werkzaamheden uit. De start op locatie vindt plaats in 2021.
 • Naar verwachting vindt in juni 2021 de afwerking, afronding en oplevering van het project plaats.
 • De huidige planning is vanwege de vorst aangepast.
 • Tijdens de uitvoeringen wordt de vaarweg enkele malen gestremd. Hieronder vindt u de planning en de te verwachten stremmingen.

Stremmingen vaarweg Hoendiep

Binnenkort start de uitvoering van de aanleg van een compartimenteringsstuw in het Hoendiep. Vanwege de bouw hiervan is het Hoendiep ter hoogte van de Oostwolmerdraai te Oostwold in de periode van 3 maart tot 28 april 2021 gestremd voor het vaarverkeer.

Planning (onder voorbehoud van wijzigingen)

-Stremming aanbrengen stalen damwand: 03-03-2021 t/m 22-03-2021

-Stremming aanbrengen remmingswerk: 31-3-2021 t/m 07-04-2021

-Stremming aanbrengen bodembescherming: 07-04-2021 t/m 13-4-2021

-Stremming inhijsen stuwklep: 26-4-2021 t/m 28-4-2021

Werklocatie
Op onderstaande kaart is de werklocatie en opslag te zien. Daarnaast is ook in het kaartje aangegeven waar wij een bypass (omleiding) hebben aangebracht wanneer wij de stuwklep in het Hoendiep aanbrengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Drost van Jansma Drachten B.V. Bereikbaar via 0512-334070.

Vooruitblik, in voorbereiding:

Brug in Provincialeweg (N388) bij Boerakker*

 • De planning is dat het bestek (beschrijving van de werkzaamheden) in de winter 2021 gereed is. De aanbesteding start in voorjaar 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar 2021.

Faunaduiker Provincialeweg (N978) bij Pasop*

 • De planning is dat het bestek in de winter van 2021 gereed is.
 • De aanbesteding start in het voorjaar van 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Fase 2 NBW polders (Leekstermeer en Pasop)

 • In de winter van 2021 worden de maatregelen/werkzaamheden uitgewerkt.
 • De aanbesteding start voorjaar 2021.
 • De uitvoering vindt plaats in de (na)zomer van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

NBW polders kunstwerken (gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw)

 • In het najaar van 2020 zijn de maatregelen/werkzaamheden uitgewerkt.
 • De uitvoerig van het bestek vindt plaats in 2021.
 • De bouw van de Zuiderhoeksterstuw start eind maart 2021.
 • De werkzaamheden (gemaal en stuw) zijn eind 2021 gereed.

Robuuste verbindingszone Pasop**

 • De planning is dat het bestek (omschrijving van het uit te voeren werk) in de winter van 2021 gereed is.
 • De aanbesteding start in het voorjaar van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Recreatieve en educatieve uitwerking De Drie Polders**

 • De planning is dat de werkzaamheden in de winter van 2021 uitgewerkt zijn.
 • De aanbesteding start in het voorjaar van 2021.
 • De uitvoering start in de zomer van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

Oplossing en afronding Zuidoosthoek Ottervallei (Mensumaweg 42)

 • De gesprekken met bewoners zijn afgerond.
 • Op 31-12-2020 was de kade op minimaal 0-NAP (Normaal Amsterdams Peil), zodat indien nodig de waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom kon worden ingezet.
 • De afronding vindt plaats na de zomer/najaar van 2021.

Vismigratie Polder de Dijken-Bakkerom

 • De maatregelen zijn uitgewerkt.
 • Het waterschap heeft de benodigde (extra) financiering toegezegd.
 • De uitvoering vindt plaats binnen het bestek van de geautomatiseerde kunstwerken.
 • De planning van het gemaal is gereed in het najaar van 2021.
 • Volgens planning is de vislift gereed in het voorjaar van 2021.
 • Het waterschap heeft een extra krediet toegezegd voor vismigratie. Het gemaal de Dijken krijg een nieuwe visvriendelijke pomp en naast de inlaat wordt een innovatieve vislift gebouwd. Zo kunnen vissen straks nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd vrij in en uit de Ottervallei zwemmen. Hier hebben we eerder over geschreven in dit nieuwsbericht.

* Zo mogelijk samen te voegen in één werk. **Zo mogelijk samen te voegen in één werk.

Dwarsdiep

In 2021 starten de onderzoeken. We inventariseren welke onderzoeken nodig zijn om tot een ontwerp en uiteindelijk tot een uitgewerkt inrichtingsplan te komen. Denk onder andere aan hoe sloten, watergangen en het Dwarsdiep zelf eruit komt te zien. Maar we onderzoeken ook hoe gevoelig de bodem is als we grond aanbrengen voor de kades. En hoe veel grond daarvoor nodig is. Ook hebben we te maken met veranderende omstandigheden. Zo zijn er nieuwe duikers (kunstmatige waterdoorgangen) gelegd onder de A7 door. En werkt het waterschap aan plannen voor het afbouwen van de rioolwaterzuivering bij Marum. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid (afval) water die in de beek komt. En zo zijn er nog een tal van voorbeelden waar onderzoek naar gedaan wordt. In januari 2021 starten de onderzoeken en is aan alle bewoners en grondeigenaren in en direct rondom dit deelgebied een brief verstuurd. In januari 2021 is het eerste onderzoek uitgezet, het betreft het hydrologische (waterhuishoudkundig) onderzoek. Ingenieursbureau Sweco voert het onderzoek uit. De planning is dat de eerste onderzoeksgegevens in de zomer van 2021 bekend zijn en dat kort na de zomer het onderzoek afgerond is.

Foto: Vogelkijkhut Dwarsdiep te Lucaswolde.

Binnen het Dwarsdiepgebied, maar ook in zones daarbuiten, wordt hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de waterhuishouding. Deze inzichten gebruiken we in een ontwerp en uiteindelijk in een uitgewerkt inrichtingsplan. Denk onder andere aan welk waterpeil nodig is voor het realiseren van de natuur- en waterdoelen, maar ook hoe sloten, watergangen en het Dwarsdiep (de beek) eruit komt te zien. Maar ook waar kunstwerken (onder andere stuwen en gemalen) nodig zijn om het waterpeil binnen en buiten het gebied te regelen. Wilt u meer weten over de onderzoeken in het Dwarsdiep bekijk dan dit nieuwsbericht.