Krediet voor aanpassing keringen binnen gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 november een krediet van € 3.050.700 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de regionale waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Het toegekende krediet is nodig voor het ophogen van ongeveer 3 kilometer aan regionale keringen, het aanbrengen van damwanden en de uitvoeringsbegeleiding van de werkzaamheden. 

Combineren van aanpassing keringen met aanleg waterbergingen

In het Zuidelijk Westerkwartier werken provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest in een gebiedsproces aan natuurontwikkeling in combinatie met de inrichting van waterbergingsgebieden (Droge Voeten 2050). Daarbij worden ook maatregelen genomen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. 

Waterschap Noorderzijlvest is ook bezig met een omvangrijke opgave om regionale kaden en dijken binnen het beheergebied aan te passen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Zowel de inrichting van waterbergingsgebieden als de aanpassing van de keringen is nodig om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging op te vangen. Binnen het Zuidelijk Westerkwartier combineert Noorderzijlvest nu de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier met de noodzakelijke aanpassingen voor de regionale waterkeringen. 

Aanpassing keringen eind 2020 klaar

Noorderzijlvest heeft met de provincie Groningen afgesproken dat de keringen van de Fivelingo- en Electraboezemkeringen vóór 1 januari 2020 voldoen aan de actuele normen van waterveiligheid. Voor de uitvoering van de versterking van de keringen binnen het Zuidelijk Westerkwartier is op deze afspraak een uitzondering gemaakt. Daardoor kan de aanpassing aan de keringen tegelijkertijd met de werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling in de loop van 2020 worden uitgevoerd. Dat levert niet alleen een kostenbesparing op, maar zorgt ook voor minder overlast voor het gebied.