Kennisgeving

Na het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan komt nu ook het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan ter inzage. Ook hierop kunt u uw visie geven. Hier leest u hoe de terinzagelegging van de plannen in zijn werk gaat en hoe u uw reactie of zienswijze kunt geven op de plannen. Wilt u meer inhoudelijke informatie over procedures en planning? Die leest u in de brochure over de procedures.

Hier vindt u de brochure over de procedures

Kennisgeving in de kranten

2 juni stond in het Dagblad van het Noorden deze kennisgeving. Dezelfde kennisgeving staat deze week ook in de streekkranten.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier (ZWK); Ontwerp-inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier ter inzage

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat het ontwerp-inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier met ingang van 7 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

In het Zuidelijk Westerkwartier vindt een gebiedsontwikkeling plaats waarbij drie waterbergingsgebieden worden ingericht, gecombineerd met inrichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de gemeenten Marum, Leek en Grootegast. Er zijn inrichtingsplannen voor het gebied opgesteld. Voor de gemeenten Marum en Leek is een ontwerp voor een inpassingsplan opgesteld. Ook is er voor het gebied een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende stukken kunnen op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij:

  1. De gemeentehuizen van Leek en Marum;
  2. Het waterschapshuis van Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 in Groningen;
  3. De provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 in Groningen.

Het ontwerp-inpassingsplan is ook te bekijken op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.IPwaterbergingZWK-ON01.

Hier vindt u het ontwerp inrichtingsplan en de bijbehorende stukken.

Indienen zienswijzen

Vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan naar voren brengen bij de provincie Groningen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan Gedeputeerde Staten en mailen naar info@provinciegroningen.nl of sturen naar de provincie Groningen t.a.v. afdeling LGW, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder vermelding van “zienswijze ZWK”. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met het secretariaat van de afdeling LGW, telefoon 050-3164543.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kun u zich wenden tot de provincie Groningen:

– Mevr. M. Bakker, projectleider, tel: 050-3164179

– Dhr. F. Habraken, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, tel: 050-3164365