Gebiedsbijeenkomst De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en Hoendiep Zuidzijde 10 december 2019

Ruim 50 belangstellenden bezochten op 10 december de gebiedsbijeenkomst over De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en Hoendiep Zuidzijde. Projectleider ErnstJan Cornelius lichtte per project de voortgang toe. 

De Drie Polders 

Voor deelgebied De Drie Polders is de aanbesteding van grond-, weg- en waterbouw (GWW) afgerond. Aannemer HAZ Infra zal de werkzaamheden uitvoeren, ingenieursbureau Witteveen+Bos voert directie en houdt toezicht en Prolander verzorgt het project- en gebiedsmanagement. In de eerste week van januari start de aannemer met opruimwerkzaamheden, zoals het verwijderen van rasters en hekwerken.

Voordat de uitvoering start worden er bij omliggende woonpercelen bouwkundige opnames (nulmetingen) gedaan. Tijdens deze metingen wordt de huidige situatie in schrift en beeld vastgelegd. De omwonenden waarbij een bouwkundige opname moet worden gemaakt zijn en/of worden hiervoor benaderd door Hanselman Groep B.V., die de metingen zal uitvoeren.

Lettelberterbergboezem

De maatregelen voor de Lettelberterbergboezem zijn in de afrondende definitieve ontwerpfase. De te vervangen kunstwerken worden nader uitgewerkt, en aan de berekeningen van de hoogte en stabiliteit van de kades wordt de laatste hand gelegd. 

Studenten van Van Hall Larenstein hebben in opdracht van waterschap Noorderzijlvest onderzoek gedaan naar duurzame gebiedsontwikkeling in de Lettelberterbergboezem. Tijdens de gebiedsbijeenkomst presenteerde student Jort Dijkstra de uitkomsten van het onderzoek. Hij lichtte toe hoe de studenten verschillende inrichtingskansen en -mogelijkheden in kaart brachten, naast die van natuur, landbouw en water. Door op deze manier ‘out of the box’ te denken brachten de studenten de theorie uit hun studie in de praktijk. 

Cover verslag onderzoek studenten Het project van de studenten van Van Hall Larenstein was voor de gebiedsontwikkeling een kans om ook vanuit andere invalshoeken naar de Lettelberterbergboezem te kijken. Op dit moment maakt het project geen onderdeel uit van de uitwerking van de natuur- en waterdoelen, maar als er draagvlak en budget wordt gevonden kunnen de uitkomsten mogelijk op een later tijdstip nog worden meegenomen.

Hoendiep Zuidzijde

Uit onderzoek blijkt dat de kade met daarop de weg niet overal op hoogte is. Deze moet op een toekomstbestendige manier op hoogte worden gebracht. Daarbij houden we rekening met nazakken en bodemdaling. Verschillende ontwerpen daarvoor zijn uitgewerkt.

Het ophogen van de kade met daarop de weg bleek geen goede oplossing te zijn. Om de kade goed op te kunnen hogen moet deze namelijk in lagen worden opgebouwd. Dat zou betekenen dat de kade minimaal driekwart jaar niet als weg kan worden gebruikt. Maar omdat dit de enige toegangsweg is naar de woningen en bedrijven aan de Hoendiep Zuidzijde kwam deze optie te vervallen.

Daarom werd gekozen om aan het oostelijke deel op te hogen met een damwand, en het meest westelijke deel met een tuimelkade. In de presentatie zijn de varianten verbeeld. Voor de variant met tuimelkade zijn nog wel gesprekken en overeenstemming met grondeigenaren nodig, omdat deze variant niet binnen het grondoppervlak van de huidige kade en weg valt. 

In gesprek: planning en ontwerpen

Aan het einde van de presentatie werd de planning voor de deelgebieden toegelicht. Daarna was er voldoende ruimte voor vragen en kwamen de voorlopige (Lettelberterbergboezem en Hoendiep ZZ) en definitieve (De Drie Polders) ontwerpen op tafel. De aanwezigen kregen de mogelijkheid om hun vragen te stellen bij medewerker(s) van het Waterschap Noorderzijlvest, de Provincie Groningen, Prolander, Staatsbosbeheer, de gemeente Westerkwartier, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, Bureau Hanselman en HAZ Infra. Van deze mogelijkheid werd ruimschoots gebruik gemaakt. Met de getoonde informatie en de vragen die beantwoord werden kan teruggekeken worden op een geslaagde avond.

Logo Europees Landbouwfonds

Download de presentatie