Welke pareltjes kent het Zuidelijk Westerkwartier?

De komende tijd wordt duidelijk welke planten en dieren in het Zuidelijk Westerkwartier voorkomen. Aan de hand van bureaustudies en veldonderzoek komt in beeld wat de actuele stand van zaken is qua soorten en aantallen.

Arcadis voert het bureau- en bronnenonderzoek uit. De samenvatting van het onderzoeksrapport wordt eind februari 2016 op deze website gepubliceerd. We bekijken momenteel hoe we kennis van bewoners en grondeigenaren in de onderzoeken mee kunnen nemen.

Meer ruimte voor natuur

De onderzoekgegevens zijn belangrijk voor de toekomstplannen van het gebied. De natuur in het Zuidelijk Westerkwartier wordt versterkt en uitgebreid. De gegevens uit deze onderzoeken helpen om de plannen zo optimaal mogelijk te maken, ook voor het dieren- en plantenrijk.
Bart Jan Prak van Prolander: “Met deze onderzoeken komen we erachter welke pareltjes we moeten behouden. En welke kansen we kunnen aangrijpen voor een verdere ontwikkeling. Het geeft inzicht en overzicht van de waardevolle onderdelen van het landschap.”
De onderzoeken zijn momenteel nog gaande, maar er zijn al een paar bijzonderheden te noemen. “Met name de aanwezigheid van orchideeën, de otter, de das en vele vleermuissoorten zijn noemenswaardig. Evenals de grote modderkruiper: een zeldzame vissoort. De huidige kwaliteit is dus al best hoog.”

Netwerk van natuurgebieden

In Nederland worden natuurgebieden aan elkaar geschakeld. Het Groningse deel van dit Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) wordt tot en met 2027 gerealiseerd. De plannen hiervoor vallen samen met die van het creëren van waterberging.
De gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier verkent momenteel de mogelijkheden voor de nieuwe inrichting van het gebied. Dit doet zij samen met bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden.