Voortgang gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier november 2019

Het project Zuidelijk Westerkwartier stevent af op de uitvoering. In dit overzicht leest u alles over de voorbereidingen en de voortgang in de verschillende deelgebieden.

De Drie Polders

Voor De Drie Polders is begin september een Europese aanbesteding gestart voor het zogenaamde grond, weg en waterbouw deel (GWW). Dit betreft de inrichting van de natuur (waaronder het graven van natuurvriendelijke oevers), het graven van de Gave en kwelsloten en het aanleggen van kades voor de waterberging met vrijkomende grond. Naar verwachting ronden we de aanbestedingsprocedure op 12 november af, waarna bekend is welke aannemer het werk zal uitvoeren. Zodra de aannemer bekend is, plant deze de werkzaamheden in. Deze planning delen we met u tijdens een gebiedsavond, die naar verwachting begin december plaatsvindt.

De aannemer is vanaf 12 november direct verantwoordelijk voor het uit te voeren gebied. Er mag en kan daar dan geen vee meer lopen en de eventuele rasters moeten zijn verwijderd. Staatsbosbeheer heeft haar pachters hierover geïnformeerd, en wij nodigen hen tevens uit voor de gebiedsavond in december.

Bouwkundige opnames en nulmeting wegen

Voordat de uitvoering start, worden er bij aanliggende huispercelen bouwkundige opnames (nulmetingen) gedaan, waarbij de huidige situatie op schrift en beeld wordt vastgelegd. De aanwonenden worden hiervoor binnenkort benaderd door het bureau Hanselman, die deze bouwkundige opnames gaat uitvoeren.

Vanuit De Drie Polders zal ook grond worden getransporteerd naar Polder de Dijken-Bakkerom. Hier wordt een tijdelijk gronddepot aan de provinciale weg in Boerakker ingericht. Op de gemeentelijke weg de Mienscheer wordt een nulmeting uitgevoerd. 

Polder de Dijken-Bakkerom

In natuur- en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom is het GWW-bestek vrijwel gereed. Half november start de aanbestedingsprocedure. Eind februari 2020 wordt deze afgerond en is een aannemer bekend. In het bestek staan de maatregelen voor de natuur en de aanleg van de kades. Ook de maatregel ‘Dijkweg en Redendijk als kade’ wordt in dit werk uitgevoerd, evenals de brug in de Dijkweg die de waterverbinding tussen de Bever- en Ottervallei realiseert. De brug in de provinciale weg, waarmee de waterverbinding tussen Bakkerom-Zuid en de Bevervallei tot stand komt, nemen we op in een apart bestek. Naar verwachting vindt de aanbesteding hiervoor in het voorjaar van 2020 plaats.  

Bakkerom 13-15

Op deze locatie staat een oude vervallen boerderij. Hier willen we een waterverbinding maken tussen de Bakkerom-Zuid en de Bevervallei. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat zij zelf de sloop en de afvoer van vrijkomende materialen op zich nemen. Deze werkzaamheden starten in de tweede helft van november. Als de sloop is afgerond, wordt de sanering uitgevoerd. De sanering vindt plaats als onderdeel van de inrichting van het natuur- en waterbergingsgebied. Een laag schone grond, de zogenaamde leeflaag, zal de locatie afdekken.

Omleggen kabels en leidingen

Als voorbereiding op ons inrichtingswerk moet de infrastructuur van kabels en leidingwerk eerst worden verlegd. De firma HAK zal deze werkzaamheden namens de kabel- en leidingbeheerders uitvoeren. Deze opdracht loopt niet via Prolander maar via de netbeheerders. Wel hebben wij regelmatig afstemming met de leidingbeheerders. Op dit ogenblik is de planning zo dat de werkzaamheden langs de Dijkweg in week 48 of 49 starten. Als de planning meer in detail bekend is, laten we dat weten via onze website en nieuwsbrief. 

Dwarsdiep

Voor het Dwarsdiep is nog een verdere uitwerking van het inrichtingsplan (hybride model) nodig. Bij het maken van kades en kunstwerken is het van belang om te weten hoe de ondergrond is opgebouwd en welke draagkracht de bodem heeft. De opdrachtgevers hebben gevraagd om op een aantal plaatsen al geotechnisch onderzoek uit te voeren, zodat deze kennis gebruikt kan worden in de nadere uitwerking van het plan. Het geotechnisch onderzoek vindt in het veld plaats door middel van sonderingen. Met sonderingen wordt inzichtelijk welke opbouw de ondergrond tot ca. 15 meter diep heeft en vooral welke draagkracht deze grond heeft. Deze sonderingen gaan plaatsvinden op percelen van Staatsbosbeheer. Het betreffen voorlopig 8 locaties, 2 langs de Beldam, 2 in Lucaswolde, 3 in de westhoek van het gebied ten westen van het Wilgepad en 1 ten zuiden van de Roordaweg.

Staatsbosbeheer brengt de pachters op deze percelen op de hoogte van de geplande metingen. Zodra de locaties definitief zijn, zal op de website een kaart komen met daarop de locaties.

Sloop Hamrik 6

In 2017 hebben de provincie en het waterschap ten behoeve van de gebiedsontwikkeling de te koop staande woning aan de Hamrik 6 gekocht. De woning ligt direct aan het Dwarsdiep. Dit betekent dat er veel kosten gemaakt zouden moeten worden om de woning in de toekomst te handhaven en te ontsluiten. Daarom is besloten de woning te kopen en op termijn te slopen. Op dit moment wordt de sloop voorbereid. Begin 2020 zal de sloop plaatsvinden.  

Lettelberterbergboezem

Het GWW-ontwerp van de Lettelberterbergboezem zit in de afrondende fase. Voor het kadeontwerp wordt nog berekend welke hoogte en breedte nodig zijn om duurzaam (langdurig) het water te kunnen bergen. Voor de drie kunstwerken, twee inlaten en een uitlaat is het eerste ontwerp gereed. Momenteel wordt bekeken of we de eerste ontwerpen nog kunnen optimaliseren, waarna ze worden uitgewerkt in een definitief ontwerp en bestek. Naar verwachting wordt het bestek in maart 2020 vormgegeven, en zal de aanbesteding in het voorjaar in gang worden gezet. De uitvoering staat voor de zomer en/of het najaar van 2020 gepland.

Stand van zaken Hoendiep Zuidzijde

Vlak voor de zomervakantie is er een voorlichtingsavond gehouden over de benodigde aanpassingen van de kade aan de Hoendiep Zuidzijde. De avond was goed bezocht door geïnteresseerden en direct aanwonenden. De kade is niet overal (op termijn) hoog genoeg en op diverse plekken minder stabiel. Het is daarom noodzakelijk om de kade van het Hoendiep te verhogen en versterken. 

Op de voorlichtingsavond is toelichting gegeven op de mogelijke varianten om de kade te kunnen verhogen en de stabiliteit te vergroten. Met de reacties op de varianten zijn deze verder uitgewerkt en de mogelijke opties zijn berekend. De komende maand zullen er gesprekken gehouden worden met aanwonenden en in december is er een voorlichtingsavond. Op deze avond presenteren we de gekozen variant die we in het voorjaar van 2020 willen uitvoeren.

Stand van zaken NBW-polders

In augustus zijn de betrokkenen in de 6 NBW-polders met een brief geïnformeerd over de komende onderzoeken, terreininventarisaties en veldmetingen. Deze werkzaamheden zijn nodig om de waterhuishouding (water aan en afvoer) te kunnen verbeteren. De meeste onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Hieronder treft u globale planning van de nog te verrichtte onderzoeken:

November 2019

  • Milieukundig onderzoek bij te verwijderen dammen/duikers.
  • Nadere inventarisaties van stuwen en duikers. 
  • Eventueel enkele geotechnische onderzoeken (sonderingen en handboringen). Indien dit nodig is zullen de betrokken eigenaren hiervan op de hoogte worden gesteld.

November/december 2019

  • Keukentafelgesprekken en inloopmogelijkheden voor de eigenaren/gebruikers gelegen aan watergangen waar taludaanpassingen gewenst zijn om de waterhuishouding en het beheer te kunnen verbeteren. 

Voorjaar 2020

  • Start werkzaamheden

Geautomatiseerde kunstwerken

Voor het waterbeheer worden in het Zuidelijk Westerkwartier grotere en kleinere kunstwerken aangelegd. De grotere kunstwerken zijn geautomatiseerd. De kleinere niet geautomatiseerde kunstwerken worden uitgevoerd in de verschillende GWW-bestekken. 

De geautomatiseerde kunstwerken betreffen onder andere het bouwen van een gemaal, een inlaat en een stuw aan de Lettelberterdijk en het aanpassen van het gemaal, een inlaat en een stuw in Polder de Dijken-Bakkerom. De komende weken ronden we het bestek voor deze geautomatiseerde kunstwerken af. Daarna start de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Omdat de feestdagen aan het einde van het jaar in deze aanbestedingsprocedure vallen duurt de procedure twee weken langer. Eind februari 2020 wordt de aanbestedingsprocedure afgerond en is ook hier een aannemer bekend.

Compartimenteringsstuwen

In het Hoendiep, nabij de Kerkeweg en in het Lettelberterdiep moeten twee zogenaamde compartimenteringsstuwen komen. De comparitementeringsstuwen krijgen bij het inzetten van de waterberging een belangrijke sturende rol. Het eerste ontwerp is gereed maar vraagt momenteel nog nadere detaillering en uitwerking. In het voorjaar van 2020 (april) ronden we de detaillering af. De aanbesteding en de uitvoering vinden plaats in de zomer van 2020.

Projectbureau

Aan de Pasop (ter hoogte van de kruising Noorderweg) richten we een tijdelijk ‘projectbureau’ in. Op deze plek worden de directie en toezicht op de uitvoering gehuisvest en vinden de bouwvergaderingen plaats. Bij het projectbureau kunt u met uw vragen langskomen op het wekelijkse spreekuur. Het tijdstip van het spreekuur laten we u weten, zodra dit bekend is. De bouw en inrichting van het projectbureau gaat binnenkort van start. Naar verwachting wordt het projectbureau eind december in gebruik genomen.