Voortgang en planning Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier

Er is een apart projectbureau (PbZWK) opgericht om de voorbereiding van de uitvoering van Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en maatregelen in 6 landbouwpolders met een opgave Nationaal Bestuursakkoord water (NBW) op zich te gaan nemen.

Dit omdat er nog een heleboel moet worden uitgezocht om de schetsen en tekeningen te vertalen naar concrete maatregelen. Vijf ingenieursbureaus werken samen in een speciaal hiervoor opgericht projectbureau. Zij voeren de onderzoeken gezamenlijk uit en treffen de voorbereidingen voor de uitvoering.

Logo Antea GroupLogo ArcadisLogo Royal Haskoning DHV  Logo SwecoLogo Witteveen + Bos

Afbeeldingen: de vijf samenwerkende ingenieursbureaus zijn AnteaGroup, Arcadis, Royal Hoskoning DHV, Sweco en Witteveen + Bos.

Het projectbureau is half juni van start gegaan en wordt aangestuurd door Prolander.

Voortgang en planning Projectbureau ZWK

Alle voorbereidende werkzaamheden voor de gebieden Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem zijn ingepland. In de loop van september komt hier het project ‘oplossen knelpunten in de waterbeheersing in 6 landbouwpolders’ bij. Deze opgave in de 6 landbouwpolders komt voort uit de opgave vanuit het NBW.

De meeste en omvangrijkste onderzoeken zijn uitgevoerd direct na de bouwvakvakantie. Betrokken eigenaren worden uiterlijk twee weken voor aanvang geïnformeerd. De eigenaren dienen zelf hun pachters te informeren.

De volgende onderzoeken zijn voorzien:

 • Grondwatermonitoring (peilbuizen)
 • Geotechnisch onderzoek (sonderingen)
 • Landmeten
 • Archeologisch onderzoek
 • Milieukundig onderzoek
 • Ecologisch onderzoek
 • Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE)
 • Faunaknelpunten

Grondwatermonitoring

Hiervoor is een plan opgesteld: in oktober worden de peilbuizen geplaatst. Dit zal nog aan de diverse keukentafels worden afgestemd.

Geotechnisch onderzoek

Dit betreft het uitvoeren van zogenaamde sonderingen waarbij de bodemopbouw in beeld wordt gebracht en het draagvermogen van de grond wordt gemeten. We doen dit in twee fases: de eerste fase is in week 36 en 37, en de tweede fase wordt ingepland zodra de uitkomsten van de eerste fase zijn verwerkt. De planning is dat dit eind oktober zal zijn.

Landmeten

Eind juli heeft een vliegtuig een digitale hoogtemeting van de gebieden gemaakt. Deze gegevens zijn tot op de centimeter nauwkeurig en geven ons inzicht in de hoogteliggingen van het gebied.

Archeologisch onderzoek

Dit onderzoek (bureaustudie) is reeds uitgevoerd. Op twee locaties zal nader onderzoek plaatsvinden. Het betreft hier een zandkop in de verbindingszone tussen De Drie Polders, de Pasop en de locatie in de Bakkerom-Zuid waar de slenk/geul wordt gegraven. Deze locaties zijn aandachtspunten voor de archeologie. Op zandkoppen werden vroeger vaak huizen gebouwd, waardoor de kans op archeologische vondsten groter is, en in de Bakkerom-Zuid komen volgens het bureauonderzoek ongeroerde gronden voor. Dat zijn gronden die niet zijn vergraven. In zulke gronden is de kans op archeologische vondsten groter dan in geroerde gronden.

Voor de overige gebieden is aangegeven dat deze als niet kansrijk worden gezien.

Milieukundig onderzoek

Persoon neemt grondmonster

Op plaatsen waar gronden zullen worden ontgraven en/of verhardingen zullen worden verwijderd wordt onderzoek verricht. Het onderzoek geeft inzicht in het mogelijke hergebruik van materialen. Zo wordt er gekeken of afvalstoffen die vrijkomen, zoals grond, beton, puin en asfalt, weer als bouwstof kunnen worden (her)gebruikt. Dit onderzoek start in de tweede helft van september.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er op het perceel van Staatsbosbeheer locatie Bakkerom 13-15 een vervuiling is geconstateerd. Hier is nader onderzoek gedaan en een concept-onderzoeksrapport opgeleverd. Het conceptrapport is gecommuniceerd met Staatsbosbeheer en beide opdrachtgevers.

Aan het bevoegd gezag (de provincie Groningen) is gevraagd het conceptrapport te beoordelen, waarna het eind september definitief zal worden opgeleverd. Dan worden ook de uitkomsten gecommuniceerd.

Foto rechts: bodemonderzoek.

Ecologisch onderzoek

De QuickScan natuur, een inventarisatie van de te nemen maatregelen en de daarbij horende invloed op de flora en fauna in een gebied, is uitgevoerd. Geconstateerd is dat de waterspitsmuis, de heikikker, de poelkikker en de modderkruiper in het gebied voorkomen. Deze bevindingen worden nader uitgewerkt en onderzocht.

Na de QuickScan natuur volgt voor de gebieden afzonderlijk een natuurtoets. De concept natuurtoets De Drie Polders is opgeleverd en wordt besproken. De natuurtoetsen voor de andere gebieden volgen half september.

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE)

Dit (historisch) bureauonderzoek is uitgevoerd. Het doel is om gevaarlijke situaties zo goed mogelijk te voorkomen. Op één locatie in de Lettelberterbergboezem is naar aanleiding van het bureauonderzoek een aanvullend onderzoek nodig.

Faunaknelpunten

Er is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke faunaknelpunten. Dit betreft vooral de kruisingen van wegen. Aan de hand van de uitkomsten wordt maatwerk bepaald en worden ontwerpen gemaakt voor faunapassages.

Aanvoer grond naar De Drie Polders

Locatie tijdelijk gronddepot in de zuidoosthoek van De Drie Polders.

Locatie tijdelijk gronddepot in de zuidoosthoek van De Drie Polders.

Voor de waterberging worden kades gemaakt. Hiervoor is grond nodig. Zoveel mogelijk willen we hiervoor gebiedseigen en lokale grondstromen gebruiken. Uit een project aan de noordwestzijde van het Leekstermeer is recentelijk 9000m3 grond vrijgekomen die geschikt is voor alle toepassingen, en dus ook om kades mee te maken. Deze grond zal in september vanuit het Leekstermeergebied naar De Drie Polders worden gebracht. In overleg met Staatsbosbeheer is hiervoor een perceel in de zuidoosthoek uitgekozen. Bijkomend voordeel is dat we met deze grond kunnen laten zien hoe hoog een kade ter plekke wordt, en hoe deze wordt vormgegeven. Ook kunnen we de ondergrond voorbelasten, waarmee in de praktijk inzichtelijk wordt of en hoeveel een kade nazakt.

Planning

 • Oktober/november 2018 eerste voorontwerpen gereed
 • Oktober 2018 vergunningen (start)
 • Dec/febr. 2018/2019 eerste definitieve ontwerpen gereed
 • April 2019 vergunningen en procedures gereed
 • Juni 2019 aanbesteding uitvoering
 • Start uitvoering zomer 2019
 • Oplevering uitvoering december 2020

Informatieavonden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en 6 landbouwpolders met een NBW opgave:

 • Oktober 2018
 • Januari 2019
 • April/mei 2019

Naast deze infoavonden worden waar gewenst/nodig keukentafelgesprek(ken) gevoerd en verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief.