Voortgang augustus 2020 met uitgebreide foto-update

We nemen u graag mee in een update over de voortgang van het project. We hebben een uitgebreide fotoreportage bijgevoegd. Bekijk het hier.

Voor alle foto’s in dit nieuwsbericht geldt: de foto uitvergroot zien? Klik op de foto en zoom in.

De Drie Polders

Dronefoto: de slotenpatronen met natuurvriendelijke oevers in aanleg in de Drie Polders.

Dronefoto: De Drie Polders. Vanaf oost-west met links op de foto de Gave in aanleg. Rechts op de foto de aanleg van de petgaten.

Dronefoto: De Drie Polders. Vanaf oost-west met op de voorgrond het Lettelberterdiep en de bouwlocatie van het nieuwe gemaal en de inlaatvoorziening. Links op de foto aan de A7 de “nieuwe Gave”.

Polder de Dijken-Bakkerom

Dronefoto: Bakkerom Zuid vanaf het zuiden met op  de voorgrond de Matsloot. De gegraven slenk en de gedempte sloten zijn duidelijk zichtbaar. De slenk zorgt voor de wateraanvoer vanuit de Matsloot. De verbinding met de Matsloot zelf wordt gemaakt als de overige werkzaamheden zijn afgerond. Bakkerom Zuid komt dan “vrij voor de boezem” te liggen. Als het water in de boezem stijgt (in dit geval de Matsloot) stijgt het water in de Bakkerom Zuid direct mee. Vanuit de Bakkerom Zuid wordt ook water aangevoerd naar de Bakkerom en de Bevervallei.

Dronefoto: de Bevervallei met op de voorgrond de gesaneerde locatie Bakkerom 13-15. Rechtsboven op de foto is de Noordoosthoek zichtbaar

Dronefoto: de Noordoosthoek. De bouwvoor is grotendeels verwijderd wat een duidelijk verbetering is voor de toekomstige natuur. Het gebied wordt natter. Het afgraven van de bouwvoor wordt na de bouwvakvakantie afgerond. De klei die vrijkomt wordt gebruikt voor het maken van kades voor waterberging. In de Noordoosthoek wordt na het afgraven maaisel vanuit het bestaande natuurgebied Dwarsdiep uitgestrooid. Hierdoor geven kiemen en zaden uit het natuurgebied Dwarsdiep een goede start aan het nieuwe natuurgebied in de Noordoosthoek van de Bevervallei.

Dronefoto: de Ottervallei. Op de voorgrond de Matsloot met links naast het gemaal “De Dijken” de inlaatvoorziening in aanbouw. Links bovenaan zijn ook de contouren van de heringerichte erven aan de Dijkweg zichtbaar (herkenbaar aan de ronde boog van de omliggende kwelsloot en kade).

Voortgang andere projecten

Dronefoto: het Hoendiep met de brug naar de Kerkeweg. De kade met de weg is links naast het Hoendiep zichtbaar.

Hoendiep Zuidzijde

Voor het aanpassen (verhogen/verbeteren) van de kade aan de Hoendiep Zuidzijde (ZZ) is de aanbesteding in de laatste afrondende fase. Eind augustus wordt de aannemer bekend gemaakt en wordt de opdracht verstrekt. De opgave en planning is om eind 2020 de kades op kerende hoogte (minimaal 0 NAP) te hebben. NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil. De afwerking en afronding van de werkzaamheden staat gepland voor het voorjaar van 2021.

De aannemer plant de werkzaamheden in zodra de planning rond is worden de omwonenden en belanghebbenden hierover geïnformeerd. Naar verwachting krijgen de omwonenden en belanghebbenden halverwege september een informatiebrief. Ook wordt er een terreinbezoek ingepland waar terplekke tekst en uitleg kan worden gegeven. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. In de brief wordt er ook informatie gegeven over de zogenaamde nulmeting (bouwkundige opname van de woningen) en het plaatsten van geluid en trillingsmeters tijdens de uitvoering.

Ga voor meer informatie over dit project naar de gebiedspagina van Hoendiep Zuidzijde.

Zes landbouwpolders met een NBW opgave

Binnen de zes landbouwpolders in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) worden werkzaamheden uitgevoerd om de waterbeheersing aan te passen. Deze werkzaamheden (maatregelen) moeten voldoen aan de afspraken die zijn opgenomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

De aanbesteding van fase 1 is gestart en we zijn bezig met de inschrijvingsfase.

In de tweede week van september wordt de aannemer bekend gemaakt en wordt de opdracht verstrekt. De aannemer plant de werkzaamheden in, zodra de planning rond is worden de grondeigenaren en belanghebbenden hierover geïnformeerd. Naar verwachting krijgen de omwonenden en belanghebbenden half september een brief met informatie hierover. Ook worden er inloopbijeenkomsten  ingepland. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Ga voor meer informatie over dit project naar de gebiedspagina van NBW polders. Op deze pagina staat een kaart met de maatregelen die worden genomen. Eind augustus wordt deze kaart vervangen door een kaart met de vastgestelde maatregelen zoals opgenomen in het bestek.

Compartimenteringstuwen

 Naast de brug in de Kerkeweg over het Hoendiep (westzijde van de brug) wordt een compartimenteringsstuw gebouwd. De compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep wordt gebouwd ten noorden van de A7 en de Mienscheer in het Lettelberterdiep. Beide worden op de bodem geplaatst waardoor boten over de stuw kunnen varen. Bij wateroverlast kunnen de stuwen opgetrokken worden. De aanbesteding is afgelopen week (13 augustus) gestart en  zal half oktober worden afgerond, waarna de opdracht aan de aannemer zal worden verstrekt. De werkzaamheden worden ingepland en de uitvoering gaat plaats vinden. Eind 2021 zijn de werkzaamheden afgerond en wordt het werk opgeleverd.

Ga voor meer informatie over dit project naar de gebiedspagina compartimenteringsstuwen.

Lettelberterbergboezem

In de nieuwsbrief van juli hebben wij aangegeven dat de planning van de uitvoering is aangepast. Hieronder de aangepaste planning.

  • In het najaar 2020 start de aanbesteding van het bestek
  • In het voorjaar en zomer van 2021 start de uitvoering
  • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding plaats

Ga voor meer informatie over dit project naar de gebiedspagina Lettelberterbergboezem

Bron foto’s: Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier/Prolander