Voortgang en planning juli 2020

Afgelopen tijd is er veel werk verzet in het Zuidelijk Westerkwartier, daar nemen we u graag in mee. Tijdens de bouwvakantie van 20 juli t/m 7 augustus 2020 liggen de werkzaamheden grotendeels stil.

Polder de Dijken-Bakkerom

Grond-weg en waterbouw (GWW) 

 • Grondtransport van buiten het project is voorlopig afgerond. Eind augustus zal nog ca 10.000 m3 vanuit de ring Groningen aangevoerd worden.
 • Aannemer van der Meer heeft het afgraven van de percelen in de Noordoost hoek vrijwel gereed. Na de bouwvak wordt hier maaisel vanuit de “Oude Riet” (Dwarsdiep) worden uitgestrooid. Hiermee kunnen zaden vanuit reeds bestaande natuurgebieden kiemen in nieuwe natuurgebieden.
 • In overleg met SBB zijn percelen opgenomen waarop de boven grond wordt verwijderd (afgeplagd), dit verstrekt de natuurwaarden. De uitkomende grond wordt gebruikt voor het maken van kades.
 • Veel grond is al in de eerste en soms al tweede ophoogslag van de te bouwen kades aangebracht/
 • De slenk in de Bakkerom Zuid is aangelegd, zie foto.
 • Aannemer Stuut heeft de herinrichting van drie erfpercelen, 2 aan de Dijkweg en 1 aan de Redendijk/Bakkerom nagenoeg afgerond en de oplevering wordt ingepland.
 • Het streven is om in het meest oostelijke deel van de Noordoosthoek, op de percelen die in eigendom zijn van de provincie Groningen, de natuurwaarden te gaan versterken, door natuurvriendelijke oevers aan te gaan leggen. Ook worden er dan in dit kader een aantal percelen afgegraven/geplagd, hiermee wordt meer variatie en diversiteit aangebracht en wordt de inversierug nog beter zichtbaar. Er zal afstemming plaats gaan vinden met de gebruikers. De uitkomende grond wordt gebruikt voor het aanleggen van de kades. Deze werkzaamheden staan gepland voor na de bouwvak.
 • Na de bouwvak wordt gestart met de aanleg van de brug in de Dijkweg.

kade aanleg Bevervalei

Foto: kade aanleg Bevervalei.

aanleg slenk Bakkerom Zuid

Foto: aanleg slenk Bakkerom Zuid.

Polder de Dijken-Bakkerom

Kunstwerken

 • Aannemer De Boer & De Groot is gestart met de aanleg van de geautomatiseerde kunstwerken.
 • De kade van de Matsloot is voorzien van rijplaten.
 • De damwanden in de Matsloot zijn grotendeels geplaatst. Deze beschermen de bouwplaats en de oever van de Matsloot tegen afslag en maken deze stabiel. Ook voor de inlaatvoorziening zijn hier damwanden geplaatst. Deze damwanden zijn en worden de grond ingetrild.
 • De vloer en wanden van de inlaat zijn aangebracht, na de bouwvak volgt het “dek”.

De Drie Polders

Grond-weg en waterbouw (GWW)

 • Aannemer HAZ is verder gegaan met het ontgraven van de rivier De Gave.
 • Met de uitkomende grond wordt de eerste ophoogslag van de kades gemaakt.
 • Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, met uitkomende grond worden kades aangelegd.
 • Sloten in het gebied vallen droog. Er wordt water van buiten het gebied ingepompt om dit te voorkomen en flora maar vooral fauna te beschermen.
 • Percelen zijn gemaaid, die door ecologen vrijgegeven zijn.

 

gebiedscommissie op werkbezoek in De Drie Polders, bekijken de aanleg van een natuurvriendelijke oever

Foto: gebiedscommissie op werkbezoek in De Drie Polders, bekijken de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

Kunstwerken

 • Aannemer De Boer & De Groot is gestart met de aanleg van geautomatiseerde kunstwerken.
 • De Lettelberterdijk is ter hoogte van het gemaal en inlaat afgesloten en er is een omleiding aangebracht.
 • De Klaas Doornbos brug is afgesloten en inmiddels is het brugdek verwijderd. Deze wordt na de bouwvak vernieuwd.
 • Heipalen zijn aangevoerd en grotendeels geplaatst.
 • De sifon, de duiker die het landbouwwater onder de inlaatvoorziening doorbrengt, is in aanleg. Zie foto
 • De inlaatvoorziening is in aanleg foto.
 • De fundering (heipalen) van het gemaal is aangebracht.
 • Damwanden worden grotendeels vanaf het water aangebracht. Dit heeft gevolgen voor de passeerbaarheid met bootjes. Er is overleg geweest met de omgeving en besloten om dat het Lettelberterdiep bevaarbaar blijft. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst.

contouren inlaat worden zichtbaar

Foto: contouren inlaat worden zichtbaar.

Projectbureau:

Het Projectbureau aan de Pasop blijft vanwege de maatregelen rondom het coronavirus gesloten voor “publiek”. De ingenieursbureaus die in uitvoering zijn (Arcadis, Sweco en Witteveen+Bos) gaan met inachtneming van de RIVM regels en voorwaarden de directievoering en toezicht vanuit het projectbureau opstarten.

Het spreekuur met Prolander blijft voorlopig telefonisch:

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen, mailen of appen met Bart-Jan Prak (06-52401220), bj.prak@prolander.nl

Krijgt u Bart-Jan niet direct aan de telefoon, dan kunt u bellen met ErnstJan Cornelius 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl

NBW Polders

Benieuwd naar de werkzaamheden in het gebied? Bekijk de gebiedspagina.

Planning uitvoering 

In een zogenoemd bestek wordt de omschrijving van het bouwwerk en de bijhorende werkzaamheden opgenomen. De maatregelen zijn uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp. Nog niet alle maatregelen rondom de Pasop en Nienoord zijn uitgewerkt. Dit gebeurt in fase 2.

Fase 1

 • 30 juni 2020 is de aanbesteding van het bestek gestart
 • Tweede week september afronding aanbesteding en de uitvoerende aannemer wordt bekend gemaakt
 • Planning en uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer
 • Oplevering fase 1 op 1 juli 2021

Fase 2

 • Najaar 2020 uitwerking van maatregelen
 • Start aanbesteding begin 2021
 • Uitvoering in de zomer van 2021
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021

Communicatie met de grondeigenaren 

 Alle grondeigenaren/gebruikers krijgen een brief met daarin algemene uitleg over de maatregelen. Op de website van de ZWK (www.zuidelijkwesterkwartier.nl) wordt eind augustus een aangepaste interactieve maatregelenkaart worden getoond. Door in te zoomen op deze kaart worden de maatregelen per perceel inzichtelijk. Zodra de aannemer zijn werkzaamheden heeft ingepland wordt de planning gecommuniceerd met de grondeigenaren en gebruikers. De aannemer zal minimaal 5 werkdagen voordat hij agrarische percelen betreedt dit met de betrokken eigenaar en gebruiker communiceren.

Hoendiep Zuidzijde 

Benieuwd naar de werkzaamheden in het gebied? Bekijk de gebiedspagina.

Planning uitvoering 

 • 24 juni 2020 is de aanbesteding van het bestek gestart (in een bestek wordt de omschrijving van het bouwwerk en de bijhorende werkzaamheden opgenomen)
 • Eind augustus 2020 is de afronding van de aanbesteding. De uitvoerende aannemer wordt bekend gemaakt
 • Planning en uitvoering van de werkzaamheden
 • Eind 2020 wordt de damwanden en tuimelkade aangebracht en is de kade op kerende hoogte
 • 30 april 2021 vindt de afwerking en afronding plaats

Communicatie met de omwonenden en grondeigenaren

 Alle omwonenden, grondeigenaren en gebruikers krijgen een brief met daarin algemene uitleg over de maatregelen. Op deze website wordt een maatregelenkaart getoond. Zodra de aannemer zijn werkzaamheden heeft ingepland wordt de planning gecommuniceerd met de omwonenden, grondeigenaren en gebruikers. Ook komt er een uitnodiging voor een veldbezoek. Tijdens dit veldbezoek (met de maatregelen rondom corona) wordt tekst en uitleg gegeven over de maatregelen en kunt u vragen stellen.

Voordat de uitvoering start, worden er bij aanliggende huispercelen bouwkundige opnames (nulmetingen) gedaan. De huidige situatie wordt op schrift en beeld vastgelegd. De aanwonenden worden hiervoor benaderd door een bouwkundig bureau. Dit bureau gaat de bouwkundige opnames uitvoeren. Tijdens de uitvoering wordt er op advies van het bouwkundig bureau geluid en trillingsmeter geplaatst zodat “overlast” kan worden beheerst.

Graag verzoeken wij u medewerking te verlenen voor de opnames.

Lettelberterbergboezem

Benieuwd naar de werkzaamheden in het gebied? Bekijk de gebiedspagina.

De werkzaamheden in de Lettelberterbergboezem zijn uitgesteld. De stabiliteit van de kaden voldoet niet overal aan het gewenste veiligheidsniveau.

In de Lettelberterbergboezem zijn op diverse locaties voor het ontwerp van de kaden sonderingen en boringen uitgevoerd. Hierdoor is de opbouw van de bodem vast te stellen. Van deze boringen zijn grondmonsters genomen en in het laboratorium onderzocht. Hieruit blijkt dat bij de Lettelberterbergboezem dikke veenlagen aanwezig zijn met een lage sterkte. De stabiliteit van de kaden voldoet niet overal aan het gewenste veiligheidsniveau.

Zware belasting

Tijdens de bouwfase worden de kaden intensief belast door zwaar materieel zoals graafmachines en tractoren. Het gewicht van bouwmaterieel op de kaden resulteert in forse krachten op de kaden waardoor (in combinatie met slappe bodem) glijvlakken kunnen ontstaan. Door het gebrek aan sterkte en stabiliteit in deze bodem worden de werkzaamheden uitgesteld. De uitvoering en het toekomstige beheer voldoen niet aan het gewenste toets criterium. Na de zomer van 2020 wordt opnieuw bekeken hoe de kades het beste  en op een veilige manier verhoogt en gestabiliseerd kunnen worden. Ook het toekomstige beheer wordt hierin meegenomen. Er wordt een aangepaste planning opgesteld, voor de uitvoering wordt gekoerst op voorjaar en zomer 2021.

Compartimenteringsstuwen

Benieuwd naar de werkzaamheden in het gebied? Bekijk de gebiedspagina.

Planning 

 • 10 augustus start de aanbesteding van het bestek (omschrijving van het bouwwerk en bijhorende werkzaamheden). De maatregelen die genomen moeten worden zijn uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp
 • Half oktober 2020 is de afronding van de aanbesteding. De uitvoerende aannemer wordt bekend gemaakt
 • Planning en uitvoering van de aannemer
 • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding van het project plaats