Vastgesteld ‘Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’

Op 8 oktober 2019 is het het ‘Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen. Tegen het ontwerp-wijzigingsplan, dat eerder ter inzage lag, is één zienswijze naar voren gebracht. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen aangebracht.

Het wijzigingsplan is van toepassing op de realisatie van natuur- en waterbergingsgebieden in de gemeente Westerkwartier. Het plangebied ligt ten noorden van de A7 tussen Enumatil en Marum.

Terinzagelegging

Het vastgestelde inpassingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober 2019 ter inzage bij:

  1. De gemeentehuizen te Leek en Marum;
  2. De provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Het eerste wijzigingsplan is ook te bekijken op de website van de provincie Groningen

Instellen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Van 22 oktober tot en met 3 december 2019 kan tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht.
  • Een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om zienswijzen naar voren te brengen.

Het inpassingsplan treedt in werking op 4 december 2019. U kunt, indien u in afwachting bent van de behandeling van een beroep, de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak – als voorlopige voorziening – verzoeken de inwerkingtreding uit te stellen. Wanneer het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend binnen de beroepstermijn (dus tussen 22 oktober en 3 december 2019) treedt het inpassingsplan niet in werking voordat over dit verzoek is beslist. 

Uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen, via telefoonnummer 050-316 45 43.