Uitgevoerde werkzaamheden en planning gebieden in uitvoering

De werkzaamheden in het Zuidelijk Westerkwartier zijn in volle gang. We geven een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de planning van de drie gebieden in uitvoering. 

Polder de Dijken-Bakkerom

De afgelopen weken zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • ongeveer 15.000 m3 klei aangevoerd vanuit Bedum
 • klei verwerkt in kade langs Dijkweg
 • start gemaakt met het graafwerk van de slenk in Bakkerom Zuid
 • dempen van de watergangen in Bakkerom Zuid
 • afgraven kade langs Wolddiep
 • graven watergangen in Bevervallei
 • afvoeren en het herschikken van het stortmateriaal Bakkerom 13-15
 • ontgraven en afvoeren van puinpad Tjabbenvennenweg
 • frezen en maaien werkterreinen
 • opschonen van sloten en verwijderen van begroeiing

Wat gaan we de komende weken doen:

 • ontgraven van de slenk in Bakkerom Zuid
 • het afdekken van het stortmateriaal met folie en grond locatie Bakkerom 13-15
 • in week 21 zal  het asfalt in fases van de Dijkweg oostzijde worden gefreesd en vervolgens het aanbrengen van de voorbelasting (weg blijft berijdbaar voor bestemmingsverkeer)
 • in week 21 wordt een start gemaakt met het afplaggen van de SBB-gronden, grond wordt gebruikt voor in de kades
 • het aanbrengen van de 1e ophoogslag in de kades
 • aanvoeren van ongeveer 1500 m3 klei vanuit Bedum
 • aanvoeren van 10.000 m3 klei vanuit Groningen

De Drie Polders

De afgelopen weken zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • het realiseren van de bouwweg naar het toekomstig gemaal
 •  het graven van de waterpartij de Gave / winnen van grond en zand
 •  het kappen van bomen en enkele bosjes
 •  het afvoeren van ongeveer 15.000 m3 grond naar depot Bakkerom
 •  het uitdiepen van sloten en watergangen
 •  verwijderen en saneren van dammen
 •  het aanbrengen van de eerste laag ten behoeve van de opbouw van de kaden / tevens het naast rijden van de tweede laag
 •  het dempen van diverse sloten e.d.

Wat gaan we de komende weken doen:

 • verder uitgraven de Gave
 • het realiseren van de kaden
 • het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
 • het opruimen van dammen
 • het schonen van sloten
 • het aanbrengen van duikers en beheerpaden 
 • het afvoeren van rasters en hekwerken

Geautomatiseerde kunstwerken

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden. Inmiddels is er een projectkantoor ingericht aan de Pasop, is rond het terrein het hekwerk geplaatst, zijn riolering en elektriciteitskabels aan de Lettelberterdijk omgelegd en is er elektriciteit op het werkterrein beschikbaar. Een opvallend punt is de omleiding van de Molensloot. Dit was noodzakelijk omdat wij op dit punt een onderleider (buis) in de Molensloot moeten maken.

Damwanden

De komende periode gaan wij ons meer richten op de “echte” bouwwerkzaamheden. Om de werkzaamheden veilig in de kade van de Lettelberterdijk en de Matsloot uit te kunnen voeren, moeten we damwanden slaan. Hierna wordt er grond ontgraven en worden er betonnen palen in de grond geheid. Voordat wij dit doen, plaatsen wij trillings- en geluidsmeters in het gebied om te controleren of deze werkzaamheden veilig en goed uitgevoerd worden. Om te kunnen bouwen op de slappe ondergrond, zijn de funderingspalen in De Drie Polders nodig. Rond de Matsloot is dit niet nodig.

Wat we de komende weken gaan doen:

 • het aanbrengen van damwanden in het Lettelberterdiep
 • het aanleggen omleidingstracé Lettelberterdijk, zie dit nieuwsbericht
 • grondwerk ten behoeve van heiwerk Lettelberterdiep en Matsloot
 • het aanbrengen van heipalen onder de locatie van het gemaal/inlaat
 • het aanbrengen van rijplaten op kade Matsloot (toegangsweg naar gemaal De Dijken)
 • het aanbrengen van damwanden in de Matsloot ter hoogte van toekomstige inlaat oostkant gemaal 
 • grondwerk ten behoeve van heiwerk Lettelberterdiep en Matsloot