Terugblik Presentatie Schetsontwerp Dwarsdiep

Op 7 februari 2023 kwamen we met ruim 100 man bijeen in de Postwagen in Tolbert, voor de presentatie van het schetsontwerp Dwarsdiep Fase 1. De middag en avond bestond uit 2 delen met een identiek programma; een presentatie met aansluitend een inloopmoment om vragen te stellen.

 

 

Op weg naar nieuwe natuur, waterberging en nog meer in het Dwarsdiep

In het beekdal van het Dwarsdiep in het Zuidelijk Westerkwartier werken de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest samen aan ontwikkeling van nieuwe natuur in combinatie met inrichting van een waterbergingsgebied. Twee omvangrijke opgaven, die bijdragen aan vergroting van zowel de biodiversiteit als de waterveiligheid in de provincie Groningen. Het Dwarsdiep is een van de eenentwintig deelgebieden van de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.

In en rond het Dwarsdiep worden verschillende wettelijk verplichte opgaven in samenhang gerealiseerd. De maatregelen laten zich goed met elkaar combineren en in veel gevallen versterken ze elkaar zelfs. Het Dwarsdiep is daarin niet uniek; natuur-, water- en klimaatopgaven worden op veel plekken in Nederland aan elkaar gekoppeld, wat gezien de schaarse ruimte extra voordelig is. Bovendien kan het ruimtebeslag op gronden in het buitengebied – veelal landbouwgronden – hierdoor beperkt blijven.

 

Landschapskenmerken

Om goed te snappen hoe we deze opgaven aanpakken nam Martin van Dijken van Prolander ons mee in de landschap- en cultuurhistorie van het Zuidelijk Westerkwartier. Het Dwarsdiep kronkelde vroeger bijvoorbeeld meer dan nu: in de loop der eeuwen is het Dwarsdiep geleidelijk gekanaliseerd. Ook heeft de veenontginning een duidelijke stempel gedrukt en zijn de verkavelingspatronen uit het verleden ook nu nog vrij goed herkenbaar in het Dwarsdiepgebied. Deze landschapskenmerken komen terug in het schetsontwerp voor het Dwarsdiep.

 

Integraal maatrelenpakket

De opdracht die nu voorligt en waar een schetsontwerp voor is gemaakt, is de realisatie van drie grote opgaven voor water, natuur en waterberging. Dat zijn geen los van elkaar staande opgaven. Integendeel, ze beïnvloeden elkaar en scheppen elkaars randvoorwaarden. Het kan dus niet anders dan dat ze integraal worden aangepakt. De voorgestelde maatregelen zijn daarom zorgvuldig op elkaar afgestemd. Hoofddoelen zijn:

  • Ontwikkeling van nieuwe, kwelafhankelijke natuur.
  • Robuust beekdallandschap met bijbehorende natuurtypen en gradiënten.
  • Opheffing van verdroging.
  • Verbetering van het leefgebied van waterplanten en -dieren.
  • Regulering van afwatering en het tegengaan van wateroverlast in extreme situaties.

 

Storymap

Tijdens de informatieavond werd ook de storymap van het Dwarsdiep gepresenteerd. In deze Storymap nemen wij u op een overzichtelijke manier mee in het verhaal van het Dwarsdiep. Hierin kunt u rustig nalezen en kijken wat er in het Dwarsdiep wordt uitgewerkt. De Storymap wordt periodiek geüpdatet en uitgebreid met daarin later dit jaar ook de route naar het voorlopige en definitieve ontwerp.

Naar de Storymap

 

Vragen en opmerkingen

Tijdens het inloopgedeelte konden de aanwezigen aan de hand van kaarten en schetsen in gesprek gaan met medewerkers van Prolander, de gemeente, Staatsbosbeheer, het Waterschap en de Provincie. Daar kwamen een hoop interessante gesprekken en vraagstukken naar boven, bijvoorbeeld over het terugkomen van verschillende wandel- en recreatiemogelijkheden. De vragen die schriftelijk zijn achtergelaten tijdens de inloopbijeenkomst worden (anoniem) beantwoord op deze website en toegevoegd aan de gestelde vragen op de Dwarsdieppagina van deze website.

Indien vragenstellers een emailadres hebben achtergelaten krijgen ze zelf ook de beantwoording toegestuurd. De inschatting is dat de beantwoording in de 2e week maart gereed is en kan worden toegestuurd.