Stand van zaken anno oktober 2016

Inwoners en grondeigenaren hebben meegedaan aan ‘schetssessies’ over de inrichting van dit gebied. We hebben het dan over de natuur, over waterberging, over de kwaliteit van het water en over ruimte voor de landbouw in het Zuidelijk Westerkwartier.

Dit alles met behoud en herstel van de landschappelijke kwaliteit van het Zuidelijk Westerkwartier. In een schetssessie bespreken inwoners ideeën, wensen, problemen, kansen en oplossingen. Deze worden direct zoveel mogelijk geschetst. Deze schetsen dienen als basis voor verdere uitwerking en onderzoek. Namens de Gebiedscommissie worden de schetsen per gebied uitgewerkt en daarna gepresenteerd.

Presentatie

De afgelopen periode zijn diverse schetssessies al teruggekoppeld aan inwoners. Op maandagavond 10 oktober presenteren we nog de uitkomsten van de schetssessie van de gebieden Bombay, de Jouwer en ’t Faan. Dat doen we in herberg ‘In de Grootegast’. Inwoners of andere bij deze gebieden betrokken mensen zijn hier van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur.

De schetssessies zijn nu op één na achter de rug. Voor het Dwarsdiep wordt de laatste sessie eind oktober/begin november verwacht. De basisplannen en hun alternatieven krijgen gestaag vorm. In gebieden waar ook waterberging een plek moet krijgen, worden namens de gebiedscommissie keukentafelgesprekken gevoerd bij inwoners thuis. Daardoor ontstaat er meer zicht op individuele situaties en oplossingen.

Er gebeurt hier nogal wat

We ontvangen positieve reacties maar er zijn ook kritische geluiden. En eerlijk is eerlijk, dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Want er gebeurt hier nogal wat. Draagvlak blijft belangrijk bij dit project. Juist daarom ook die schetssessies en de terugkoppelingen. Het vergroot het wederzijds begrip.

Voortgang

De reacties die we bij de schetssessies en terugkoppelingen hebben ontvangen verwerken en bundelen we in een schetsboek op A3-formaat. In de komende periode gaan we ook nog nader onderzoek uitvoeren. We verwachten de uitkomsten daarvan in november te kunnen opleveren. Vervolgens stelt de werkgroep met het Ingenieurs bureau Antea een conceptinrichtingsplan op. Daarin is ook ruimte voor alternatieven en varianten. Een alternatief plan is ingrijpender anders dan een variant van een plan.

Keuzes tegen het licht

Meerdere mogelijkheden betekent dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. Omdat het om complexe materie gaat komt er een totaal overzicht met kosten en baten. En dan bedoelen we dat niet alleen in financiële zin. De met de streek opgestelde basisschetsen worden als concept voorgelegd aan de Gebiedscommissie. Met daarbij ook de alternatieven en varianten. Maar voordat het zover is, volgt er nog per gebied of meerdere gebieden tegelijk een gebiedsbijeenkomst.

Begin volgend jaar keuzes

Voor het totaalbeeld moeten de schetsen voor alle gebieden goed uitgewerkt en goed gecommuniceerd zijn. Het lijkt  erop dat de gebiedscommissie niet in december dit jaar de keuzes krijgt voorgelegd maar begin volgend jaar. Binnenkort zal in de projectgroep worden bepaald wat haalbaar is en wat niet. En dat wordt weer voorgelegd aan de Gebiedscommissie.

En opnieuw contact met de bewoners

In februari 2017 staat een voorlichtingsavond voor het hele Zuidelijk Westerkwartier gepland. Iedereen is hier welkom. Als het keuzemoment wordt verschoven naar begin 2017 zal de voorlichtingsavond ook worden verschoven. We zullen ervoor zorgen dat de uitnodiging zoveel mogelijk mensen bereikt.

Op weg naar de toekomst

En dan is het alweer voorjaar 2017. Voor de zomer levert de Gebiedscommissie het eindadvies op en volgen de nodige procedures op het gebied van milieueffecten, inspraak en andere zaken. Als punt op de horizon houden we 2027 als moment waarop de gebiedsontwikkeling gereed is. De waterbergingsgebieden dienen in 2020 inzetbaar te zijn. In deze gebieden willen we in één keer de natuur en de overige doelen realiseren, dus hier ligt de eerste jaren de prioriteit. Het zijn stuk voor stuk maatregelen voor de toekomst.